SKAPE NY HISTORIE: På tuppen av Akershusneset blant siloen, fergene og det åpne landskapsrommet. er mennesket lite. Øybåtene flytter og leiekontrakter går ut. På Vippetangen er det mulig å skape en ny historie.

Vippetangen: Panorama­utsikt og byneset med Akers­hus festning

Vippetangen er et kaiområde med høye bevarings­verdier. Akershus­neset med festningen og festnings­voller samt festnings­plassen er alt regulert til spesialområde bevaring. Vippe­tangen med fiskehallen, kornsiloen, skurene og kaianleggene med granittfronter er i sin helhet Oslos viktigste bevarte representant for den moderne havnehistorien.

Vippetangen og Revierkaia består av arealer som har vært lagt ut foran Nedre festning for å gi plass til havn og tilgjengelighet for vei og jernbane rundt festningen og fram til de ulike kaiene og utstikkerne. Fra Festningsallmenningen til Kongensgate vil promenaden ikke ha kontakt med byen bak og henvender seg kun til fjorden.

Bebyggelsen består av store volumer som står i relasjon til kaiene, med kornsiloen som landemerke på den ytterste utstikkeren. Dette danner et panorama, delt inn i jevnlige gløtt i ulike vinkler ut mot sjøen slik at man opplever dreiningen mellom Pipervika og Bjørvika uansett hvordan man beveger seg. Fergeterminalen krever et større areal for av- og pålasting langs Revierkaia, som leder promenaden inn langs festningsmuren. Området for øvrig har både en indre og en ytre ferdselsåre, med promenaden langs kaikanten.

Havnemyndigheten og ulike bedrifter holder til i havneskurene. De andre byggene som fiskehallen og kornsiloen vil sannsynligvis etterhvert bli gjenstand for ulike typer gjenbruk. Fergeterminalen aktiveres daglig i intensive perioder. Vippetangen forbindes gjerne med øybåtterminalen, som i framtiden vil flyttes til Rådhusbrygge 4. Cruiseskiptrafikken vil være aktiv i området og på bestemte tidspunkter gi stor tilstrømning av folk, samt taxi og busser. Kaiene stenges av når det ligger cruiseskip til. Det står ofte folk og skuer langs kaia. Vippetangen er også forbundet med varme sommerdager og utsikten mot sjøen. Oslo havn KS drifter den aktive delen av havna. Det er flere uavklarte forhold med tanke på hvordan Vippetangen skal utvikles i fremtiden, både i forhold til bebyggelsesmønster og bruken av bebyggelsen. Parallelloppdrag Vippetangen (2013) vil avklare en del premisser for den videre utviklingen.

Med tanke på å utvikle Vippetangen videre er det verdt å huske på at det ligger et potensial i at området ligger isolert fra byen. Her kommer man langt ut i fjordlandskapet fram mot øyene og det er en del av promenaden der den tidligere havnebyens industrielle preg fortsatt kan oppleves. Her er du eksponert for vær og vind og i kombinasjon med de store eksisterende strukturene som siloene, fiskehallen og terminalen, gir dette et grandiost inntrykk av Vippetangen.

Retningsgivende planer mot 2030. Illustrasjon: White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning

I den kommende utviklingen av Vippetangen står kommunen foran noen avgjørende veivalg for hvordan området vil oppleves i fremtiden. Dette handler blant annet om hvilke bygninger som beholdes, hvilke som eventuelt fjernes og om hvilke nye typer tilbud og program som legges inn i området. Det er med andre ord et større handlingsrom for å tidlig innarbeide tanker om hvordan Havnepromenaden kan oppleves på Vippetangen i fremtiden.

ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN

Det tidligere påstigningsområdet for øyfergene er et naturlig sted å kunne bevege seg ned til vannet i fremtiden. Et flytende sjøbad eller en nedtrapping til vannflaten kan fungere som en minidestinasjon i seg selv. Hensynet til sikkerhet generelt må ivaretas. Fiskeområdene kan videreutvikles i form av bedre fasiliteter og informasjon om hva slags fisk det er mulig å få i de ulike sessongene.

Vippetangen som et dreiningspunkt for fjordutsikten kan forsterkes. Det vil si at siktlinjer ut til fjordlandskapet må sikres fra områder lenger bak. Det anbefales å bevare enkelte elementer knyttet til havnens historie, eksempelvis brukerutstyr.

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR

De ulike bevegelsessonene langs Akershusstranda bør forlenges på Vippetangen, men kan skille lag slik at det blir en rolig promenade langs kaikanten og en raskere promenade langs muren, mer direkte inn mot Bjørvika. Den ytre og den indre promenaden kan kobles sammen på utvalgte steder der det etableres offentlige rom som parker eller plasser.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE

Vippetangen kan programmeres som en destinasjon med nybygg, nytt innhold i de gamle byggene og nye former for offentlige rom som kan supplere opplevelsen av stedet. Det at Vippetangen ligger mer isolert fra den aktive byen må brukes til områdets og Havnepromenandens fordel. Det kan foregå aktiviteter og arrangement her som passer dårlig på plasser og områder som f.eks ligger nærme boliger. Det å etablere Vippetangen som en destinasjon for publikum kan også testes ut i en utviklingsfase med tanke på hvordan tilgjengeligheten til området oppleves.

I møtet med de store volumene, det åpne fjordlandskapet og festingen i bakgrunnen, ligger det noen interessante muligheter for å gi brukeren av Havnepromenaden en opplevelse av skala. I de øvrige delstrekningene finnes det også store og høye bygninger, men disse ligger i en mer kompakt del av byen. Opplevelsen av skala på Vippetangen kan forsterkes ved hjelp av belysning, vegetasjon eller arrangementer.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET

Vippetangen er et utsatt område for vær og vind. Det bør derfor legges spesielt vekt på å etablere skjermede områder og plasser for opphold. Samtidig kan det værharde (i Oslosammenheng) sees på som et potensial ved at man i oppholdsplassene opplever været, uten at man berøres av det rent fysisk. 

Toaletter og andre fasiliteter bør etableres slik at det er mulig å oppholde seg der, selv om man er ”avskåret” fra byen.

FORESLÅTTE TILTAK I TIDLIG FASE. Illustrasjon: White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning

ETABLERINGSPRINSIPPER

Forsterke tverrforbindelser

Følgende anbefales:

 • Skilte tverrforbindelser inn og ut av Havnepromenaden. En aktivisering av A3-tomten vil gi tverrforbindelsen et større tyngdepunkt.

Sammenkobling og informasjon

Følgende anbefales:

 • Vurdere muligheten for en omorganisering av parkeringsplassen for terminalen slik at den midlertidige promenaden blir tydelig.
 • Definere hvor den temporære promenaden skal gå bak terminalen. Bevegelsen langs festningsmuren gir en følelse av kontinuitet, sett i sammenheng med Akershusstranda.
 • Lage en markeringsplan for lesbarheten til promenaden ved bruk av bakkemarkering, flagg og gjenkjennbare objekter.
 • Etablere skilting og informasjonselementer ved tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige delstrekninger.

Utforske potensialet

Følgende anbefales:

 • Etablere bedre fiskefasiliteter med arbeidsbord/utekjøkken, stoler og grillplass.
 • Etablere informasjon som viser hva slags fisk det er mulig å få.
 • Få innspill på ny bruk av øyfergeområdet, både på land og vann og som muliggjør kontakt med vannet.
 • Ta i bruk A3 for ungdom. Grafittivegg som samtidig gir beskyttelse mot vinden. Skolepaviljonger.
 • Framheve siktlinjer som tydeliggjør at Vippetangen er en plass med panorama over fjorden ved å rydde opp mellom bygg, fjerne biler, osv.

Økt komfort 24/7/365

Følgende anbefales:

 • Etablere et offentlig toalett eller et serveringssted der det er mulig bruke toalettet.