Skippergata foto Infill

Vil ha nytt liv i Kvadraturen

Politikere, utbyggere og arkitekter har i lengre tid ønsket å vitalisere Kvadraturen. Alle ønsker boliger, byliv, vern og arbeidsplasser, men kan antikvarer og utbyggere finne løsningen sammen?

– Det har vært et ønske om mer liv i Kvadraturen i flere år. Dette er et fint område i Oslo som ikke så mange forholder seg så mye til, sier Hanna Marcussen som er byråd for byutvikling i Oslo kommune.

9. mars inviterer Plan- og bygningsetaten, på vegne av byråden, til et åpent seminar om vitalisering av Kvadraturen. Bakgrunnen er at man ønsker innspill på hvordan man kan skape mer liv i bydelen og samtidig ta vare på områdets viktige kulturminner.

For hensynet til kulturminner og verneverdige bygninger har gjort utviklingsarbeidet i Kvadraturen utfordrende.

Må ha en viss størrelse

I juni 2016 leverte Aspelin Ramm sammen med datterselskapet Infill et forslag til Plan- og bygningsetaten på hvordan et sentralt kvartal i Kvadraturen kan bygges ut: Nemlig Skippergata 22 og 26. Arkitekter for Aspelin Ramm/Infill er KIMA Arkitektur og Atelier Oslo.

Bygården i Skippergata 22-24 er fra 1888 og er regulert til spesialområde for bevaring. Infill ser for seg et transformasjonsprosjekt hvor man kombinerer nytt og gammelt, boliger, arbeidsplasser og serveringssteder.

– Vårt grep er å få alle førsteetasjene til å være utadrettede og publikumsvennlige, sier Sverre Landmark i Aspelin Ramm. – Vi ønsker å åpne opp for at man skal kunne gå igjennom kvartalet. I tråd med at dette er en del av «den blandede byen», ønsker vi oss to etasjer for næringsvirksomhet og boliger over og bakenfor dette. Boligene skal bygges i en del av en lagerbygning og med øverste del som er integrert i hjørnegården, som ellers i stor grad ønskes bevart intakt – ikke bare fasaden.

Infill ønsker at Skippergata nummer 26 skal rives og erstattes av en ny bygning med ny fasade.

– Riving av denne gården er nøkkelen til å få gode sammenhenger og utvikle gode boliger. Men vi er selvsagt åpne for å diskutere utforming av denne, sier Landmark.

Han mener prosjektet må ha en viss størrelse for at det skal være økonomisk gjennomførbart. De er ikke mot enhver justering av prosjektet, men avstanden synes å være for stor.

– Vi har stor respekt for byantikvaren, hvis oppgave er å ivareta bevaringshensynene. Spørsmålet er hvordan man best ivaretar dem. Der er vi uenige. Vi mener man ivaretar Kvadraturen på best mulig måte ved å la den få leve og fortsette å utvikle seg, slik byer alltid har gjort.

Velkommen til seminar!

Seminaret “Vitalisering av Kvadraturen” vil rette søkelys på to hovedtemaer: “utfordringer og muligheter” og “mulige virkemidler”. Det blir også en presentasjon av det pågående arbeidet med mulighetsstudien for vitalisering av to kvartaler i Kvadraturen.

 

Program og påmelding

Slik ser Infill for seg prosjektet. De ønsker at Skippergata nummer 26 skal rives og erstattes av en ny bygning med ny fasade. Illustrasjon: Infill.

Sprengte tålegrensen for utvikling

– Det var omfanget av de samlede tiltakene som var årsaken til at vi vendte tommelen ned. Etter vår mening sprengte dette tålegrensen for utvikling av Kvadraturen, sier byantikvar Janne Wilberg. – Det utviklet seg fra å være et interessant prosjekt å gå videre med, til å være et prosjekt som sprengte alle dimensjoner. Det er sjelden noe slikt skjer. I denne typen prosjekter pleier vi vanligvis å kunne nærme oss hverandre.

Wilberg forteller at Byantikvaren i utgangspunktet ikke var negative til utvikling i dette kvartalet. Man så til og med positivt på å fjerne deler av bakbyggene i kvartalet.

– Dette er en spesiell bygningsmasse. Bak hjørnegården er det et stort lagerbygg, og vi så at deler av det kunne egne seg til boliger. Vi foreslo derfor at man kunne åpne opp bygningsmassen for å få boliger i kombinasjon med nybygg i bakgården. Det var ikke interessant for utbygger, som ikke tok de signalene.

– De ville ha mer inn?

– Ja. Det er alltid det. Mye vil ha mer, sier Wilberg. – Vi er opptatt av at en gård har sin egen integritet som omfatter både eksteriør og bærekonstruksjon. Men her ville utbygger rive større deler av bygningsmassen og erstatte det med store nye volumer. På hjørnegården, som er regulert til bevaring, ønsket utbygger i tillegg flere veldig store arker.

Byantikvaren mener at veldig mye av det originale uttrykket både i kvartalet og i gateløpet ville blitt forandret. Blant annet ønsket utbygger å rive en verneverdig gård i husrekka for å komme til på tomten bak. Her hadde Byantikvaren sagt ja til at man kunne lage en midlertidig åpning i bygningskroppen for å kunne bygge ut i bakgården.

Vil ha flere mennesker inn i Kvadraturen

– Vi mener man kan få mer liv i Kvadraturen, ved å få området til å bli mer variert og innholdsrikt, sier Landmark i Aspelin Ramm. – En av faktorene for å få annerledes liv i Kvadraturen er å få flere mennesker dit, mennesker som har ulik bruk av området. Vi ønsker at flere skal bo der, og at flere skal ha sine arbeidsplasser der.

Landmark ser for seg at det blir kaféer og serveringsteder på gateplan. Det vil hotellene i området dra veksler på og det vil i tillegg bety mer byliv. Ifølge Landmark er ikke vernemyndighetene den eneste bremseklossen. Det er like mye grunneierne.

– Det er et problem for Kvadraturen at det er mange eiere med ulike og kryssende interesser.

Han mener det hadde vært best å se hele Skippergata-kvartalet under ett.

– Samtidig er hver bygning unik, med sin historie, sine sammenhenger og med ulike forutsetninger for endring. Likevel er det voksne mennesker som postulerer at «dersom naboen får lov å transformere, så må vi få bygge det vi ønsker». Det skal ikke være lett.

Endringer på kulturminnenes premisser

Både Riksantikvaren og Byantikvaren satte foten ned for Infills prosjekt.

– Dette er et prioritert område for vern i kommuneplanen, og utgjør en del av den historiske indrefileten i Oslo. Det må bety noe i praksis. De verneverdige områdene i Oslo ble redusert fra 49 til 21 prioriterte områder i kommuneplanen, forteller byantikvar Janne Wilberg.

Hun peker på at Kvadraturen er på størrelse med Frognerparken.

– Området er ikke stort. I en by som er i stor forandring og som vokser så mye, må vi ta vare på det viktigste historiske området vi har i byen. Hvis vi hadde latt utbygger få viljen sin, måtte vi ha akseptert at særpreget ved Kvadraturen ville komme til å bli endret, for en utbygger kommer aldri alene.

Wilberg trekker fram Kvadraturen som en heterogen – forskjelligartet – bygningsmasse. Den er ikke homogen som på Grünerløkka.

– Hvis vi hadde åpnet opp for at området gjennomgående skulle vokse i høyden, hadde man endret karakteren i gateløpet.

Wilberg sier at Byantikvaren ikke er mot at det skjer endringer i Kvadraturen, men at det må være på kulturminnenes premisser.

– Det er positivt om det kommer mer liv inn, men det finnes en tålegrense. Dette er en gammel renessanseby – det er en småskalaby. Hvis vi åpner for å bygge mye høyere i denne bydelen, vil mye av attraktiviteten forsvinne. Vi er redde for at det som er Kvadraturens “fortrinn” skusles bort.

Hun sier at Byantikvaren aksepterer både nybygg og riving i Kvadraturen. De eiendommene som ikke er omfattet av vern, kan gjerne transformeres sterkt, men på kulturmiljøets premisser. Vi er ikke redde for samtidsarkitektur, men for volumer som bryter med omgivelsene. Gjenbruk av bygninger bør være det bærende premisset, ikke bare i verneområder, men i byutviklingen generelt.

- Gjenbruk av bygninger bør være det bærende premisset, ikke bare i verneområder, men i byutviklingen generelt.
Janne Wilberg, byantikvar
Fakta
Kvadraturen

I 1624 herjet en bybrann Christiania, som datidens Oslo het. Etter bybrannen grunnla Christian IV en ny by ved Akershus festning som skulle inngå i byens forsvarsanlegg. Bygningene som ble reist her skulle være i mur, men noen fikk tillatelse til å bygge rimeligere bindingsverk og noen trosset murtvangen og bygde trehus. Byen skulle inngå i et forsvarsanlegg og var omkranset av voller og sjø. Innenfor vollene var det en by etter renessansetidens idealer om geometrisk orden og rettvinklede kvartaler. Kvadraturen består i dag av 41 kvartaler. Området ligger mellom Akershus festning og Karl Johans gate med de mellomliggende øst-vestgående gatene Rådhusgata, Tollbugata og Prinsensgate.

Kilde: Wikipedia

Skippergata i 1937. Foto: Fritz Holland / Oslo Museum

Var et yrende liv

– På begynnelsen 1800-tallet var det et yrende liv i Kvadraturen. Det bodde mange flere mennesker her da enn det gjør i dag, forteller prosjektingeniør Rune Clausen ved Plan- og bygningsetaten. – Men, etterhvert ble det meste av 1600-tallsbebyggelsen revet og området utviklet seg til å bli et handelssentrum. Det ble færre boliger og mer nærings- og kontorvirksomhet.

Clausen forteller at gatenettet i Kvadraturen er typisk for 1600-tallets renessansebyer.

– Det var strenge, rettlinjede kvartaler som lå i et rutenettmønster. De eldste, men få bygningene som står igjen, har sterke kjennetegn. Inngangspartiene er gjerne plassert helt på siden av bygningen og bygningene er lavere, ofte med karnapper som stikker ut i fortauet. Hensikten med karnapp var at borgerskapet skulle få mest mulig lys inn.

400 år med mange forskjellige arkitektoniske stilarter har satt sitt preg på Kvadraturen. Mye er av høy kvalitet og bevaringsverdig, og noe er fredet.

– Politikere, utbyggere og arkitekter har over lang tid hatt lyst til å vitalisere Kvadraturen, og gjøre den til en mer flerfunksjonell bydel enn den er i dag. De har ønsket å gjøre det om til et sted der man også bor, forteller Clausen.

– I 2009 lagde vi en handlingsplan kalt “Ny giv i kvadraturen!”, som ble vedtatt kort etter. Her skulle det bli en boligandel på femti prosent i nye prosjekter i Kvadraturen, og det skulle ikke legges til rette for bilisme og parkering.

Clausen sier det skapte økt interesse for sentrum og Kvadraturen. Han peker på at det er blitt mer liv i området. – Nå er Kvadraturen kjennetegnet av sine mange nisjebutikker: Som butikker for hatter, såpe, symaskiner og butikker med luksuriøse merkevarer og design. Gamle signaturbygg, som Sentralen og den gamle posthallen, er bygd om til henholdsvis kulturhus og boliger, og disse stedene trekker folk.

– Men noe mangler, sier Rune Clausen. – Det har ikke kommet så mange nye boliger i bydelen – bare omlag 60 de siste sju årene, men ytterligere 90 omsøkte boliger har fått igangsettingstillatelse. I hele Kvadraturen er det bare om lag 750 boliger. Fordelt på 41 kvartaler er det et lite antall. Dette ønsker nå politikerne å gjøre noe med. Men området har høy verneverdi og spørsmål er hvordan man skal få inn flere boliger uten å få nei fra vernemyndighetene.

Bilfritt byliv har gitt vind i seilene

Byråd Hanna Marcussen viser også til handlingsplanen om Kvadraturen fra 2009 og sier at arbeidet har tatt lang tid. – Men dette har fått vind i seilene i forbindelse med arbeidet med bilfritt byliv. Når området blir mer attraktivt for fotgjengere og syklister, blir det også mer attraktivt å etablere boliger her.

Byråd Marcussen synes prosjektet til Infill er spennende, men at det er vanskelig å utvikle området fordi det er så mange eierinteresser. Derfor ønsker hun at man i større grad ser på området kvartalsvis. Plan- og bygningsetaten har avholdt et møte med alle grunneierne i Skippergata-kvartalet, for å se om det er mulig å få til noe om alle grunneierne er med.

– Hvis man får til et samspill mellom eierne i ett kvartal, kan de økonomiske mulighetene framstå som mer interessante for flere, sier Marcussen.

– Balansegangen mellom utbygging og kulturminnevern er vanskelig. Hensynet til et godt formål må ikke hindre et annet, sier hun. Hun mener at selv om kulturminnene kan gi utfordringer, kan de bidra positivt og heve den økonomiske verdien på området for grunneierne.

Byråden vil gjøre Kvadraturen til et område man ønsker å oppsøke når man er i sentrum. Et av virkemidlene er å skape flere aktiviteter for barn her. For eksempel har kommunen kjøpt Myntgata 2. Man skal åpne gårdsrommet, og allerede fra i sommer er det planlagt en lekepark her. Noe liknende ønsker Marcussen å få til i flere av byrommene.

Se presentasjoner fra seminaret

(Lenkene fungerer ikke i Internet Explorer. Dersom hele presentasjonen ikke lastes inn, oppdater (CTRL + F5))

PDF icon Velkommen ved byrad Hanna Marcussen
PDF icon Introduksjon til seminaret - Ellen S de Vibe.pdf
PDF icon Kulturminner og byliv - Linda Veiby - riksarkivaren.pdf
PDF icon Byutvikling og bevaring - gammelt nytt - Janne_Wilberg - byantikvaren.pdf
PDF icon Eiendomsutvikling og bybygging - Mathis Grimstad - Stor-Oslo eiendom.pdf
PDF icon Prosjekteksempelet Skippergata 22-26 Sverre Landmark - Aspelin-Ramm.pdf
PDF icon okonomiske muligheter i byformingen - Per Erik Torp - Husbanken.pdf
PDF icon To_mulighetsstudier - Grape - Asplan Viak - SLA.pdf
PDF icon NIKU og Atelier Oslo KIMA.pdf
PDF icon Urgent.pdf

 

Les Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

 

Skippergata 22-26