Marianne Aas og Trine Laugsand Nilsen. Haugenstien Barnehage
– Bud 1 er å sikre at det er bygges nok barnehager over hele byen. Det sier Marianne Aas og Trine Laugsand Nilsen i enhet for sosial infrastruktur i Plan-og bygningsetaten – her ved Haugenstien barnehage. Foto: Terje Heiestad.

– Vi kommer i mål med 3000 nye barnehageplasser

Over 3000 nye barnehageplasser skal se dagens lys i Oslo i løpet av 2019. Ambisjonene er høye, men vi klarer det, forsikrer planleggere og utbyggere.

Utvidelser og store ombygginger av eksisterende barnehager er det som i 2017 skal gi den største tilveksten av nye barnehageplasser i hovedstaden. Det skjer blant annet på Lambertseter. Der er gamle Marmorberget barnehage revet, for å gi plass til en helt ny – med rom for nesten dobbelt så mange barn som tidligere – og nyskapningen skal stå ferdig innen året er omme.

Grunnen til at slike prosjekter har høy prioritet er enkel: De kan gjennomføres raskt, som byggesaker, uten en ny reguleringsplan i bunnen.

Her haster det mest

Fra 2018 kommer de nye, store barnehagene på plass. Det største løftet kommer i de nye store byutviklingsområdene, som Ensjø og Løren. Her haster det mest.

I utgangspunktet ble for eksempel Ensjø for 12 år siden planlagt for 10 avdelinger – med til sammen 180 plasser. Nå viser ferske opptellinger at det er behov for 25 nye avdelinger med 450 plasser innen hele området står ferdig.

Dette forteller Marianne Aas og Trine Laugsand Nilsen i enhet for sosial infrastruktur i Plan- og bygningsetaten. De understreker at i disse, og andre store utbyggingsområder, er målet å etablere barnehager som en integrert del av selve boligprosjektene. Gjerne i form av egne, frittstående bygg, og med gode, varierte utearealer. Det gir de beste løsningene, både for barn og beboere. Men det er ikke alltid så lett å få til. 

Utfordrende med gode utearealer

– Ettersom barnehager må ha direkte utgang til utearealer, blir de ofte etablert i underetasjer i boligprosjekt. Det er også utfordrende å etablere tilstrekkelige og gode utearealer for både barnehager og boliger. I tillegg har det vist seg at de som flytter inn i de nye boligområdene har større behov for barnehager enn først antatt. Dermed oppstår etterslep som kan være vanskelige å dekke inn, sier de to planleggerne og tilføyer:

– Vi har også store utfordringer i eksisterende boligområder, som i villabebyggelsen over hele byen og i tett bebygde strøk i sentrum, som Frogner. I det hele tatt; utfordringene er mange og forskjellige. Over hele byen, sentrum medregnet, ser vi et økende innslag av barnefamilier. Derfor må vi også satse på ulike løsninger og være fleksible.

Vil tidlig inn i prosessene

Utgangspunkt til planleggerne er at ingen boligprosjekter skal stoppe opp eller bli forsinket fordi det mangler barnehageplasser. Et overordnet mål er også å komme tidligst mulig inn i prosessene og ha så vel barnehager som andre deler av det vi kan kalle den sosiale infrastrukturen på plass i det folk flytter inn.

– Samtidig må vi sørge for at både bygg og utearealer oppfyller så vel sentrale som lokale myndigheters krav og kriterier – av hensyn til barna, understreker Marianne og Trine.

Nye barnehager 2016
 • Teglverket barnehage - trinn 1
 • Espira Gartnerløkka, Lørenvangen 24-36
 • Hammerfestgata - utvidelse friluftsavdeling
 • Espira Grefsen, Grefsen stasjonsby
 • Fredrikke, utvidelse eksisterende
 • Ingvilds barnehage, avd Holgerslystveien
 • Røa menighet - utvidelse
 • Espira Holmenveien
 • Tåsenløkka, Claus Borchs vei 19-23
 • Bergtunet, Bergsalleen 21
 • Espira Spirea, Spirea park, Spireaveien 12/14/16
 • Vassenga, Nåkkves vei 7
 • Fuglemyra - utvidelse ifbm rehab

Se komplett liste nederst i saken.

haugenstien_barnehage
Utbyggingen av Haugenstien barnehage er godt i gang. Foto: Terje Heiestad

Omsorgsbygg: Heller nybygg enn totalrehabilitering

I spissen for selve byggeprosjektene står Omsorgsbygg – det kommunale foretaket som sørger for at politikernes barnehageambisjoner blir til virkelighet. Per dags dato er det i alt fem barnehager som nå er under bygging, forteller prosjektdirektør Eldar Brynjulfsen.

Hvordan er utbyggingstakten framover?

– Omsorgsbygg skal ferdigstille ytterligere fire barnehager innen utgangen av 2017. Videre har vi fått bestilling på å oppføre seks barnehager i 2018 og åtte i 2019. Alle er under planlegging, sier Brynjulfsen.

I hvilke deler av byen er aktiviteten størst?

– Det er flest barnehager under bygging og planlegging i de østlige bydelene, men prosjektene er spredt på totalt 11 bydeler godt fordelt over hele byen.

Hvor mye koster en ny barnehageplass i Oslo nå, og hva er prisen for en tilsvarende plass i en ombygd eller rehabilitert barnehage?

– Gjennomsnittet for en ny barnehageplass ligger i overkant av 500 000 kroner. Ved ombygginger og rehabiliteringer varierer kostnadene veldig fra prosjekt til prosjekt, men ved totalrehabilitering avviker de ikke mye fra nybyggpris. Vår erfaring er at det da er mer fornuftig å rive og bygge nytt med tanke på kvalitet på bygg og uteareal, bedre arealeffektivitet og moderne tekniske løsninger – forutsatt at det ikke foreligger antikvariske hensyn.

Hva er de største utfordringene for dere som utbyggere når nye barnehager nå skal realiseres?

– Vi er inne i en periode med knappe tidsfrister, men med god samhandling med Plan- og bygningsetaten og øvrige kommunale etater vil vi kunne nå målene våre for 2017. Fremover vil miljøsatsingen vår ha høy prioritet, og vi vil blant annet utfordre markedet til å levere utslippsfrie byggeplasser.

Nok barnehager over hele byen

For planleggerne i Plan- og bygningsetaten er bud 1 å sikre at det er bygges nok barnehager over hele byen. Dernest bygger kommuneplanen, som gir rammer for alle planer og bygg i Oslo, på nasjonale føringer for klima og tanker om nærhetsbyen. Poenget er lavest mulig utslipp og gode muligheter til å oppfylle daglige behov, deriblant barnehager, innen gangavstand.

– I praksis betyr dette at plasseringen av barnehagen må være hensiktsmessig, både med tanke på avstand til boliger og kollektivtransport. Vi ønsker primært at foreldrene skal levere barna til fots eller med sykkel, understreker Trine og Marianne og fortsetter:

– Samtidig må det være greie miljøforhold – med hensyn til støy og luftkvalitet, avstand til motorveier og høyspentledninger. Nærhet til parker og andre offentlige arealer blir også tillagt vekt.

Når det gjelder selve tomten, er det viktig med tilstrekkelige og store utearealer – som gir mulighet for variert lek og aktivitet. Forskjellen er stor på hva som fremmer evnen til eller gir glede over å bevege seg, og er gode steder å leke hos en ettåring og en femåring. 

Nye barnehager 2017
 • Nonneseter kloster barnehage, Grønlandsleiret 71
 • Valle Hovin idrettsbarnehage
 • Strekkoden, Bjørvika, Barcode felt B13
 • Teglverket barnehage - trinn 2
 • Brødfabrikken FUS barnehage, Lørenveien 59-65
 • Northern Lights international preeschool
 • Tomm Murstad friluftsbarnehage, utvidelse
 • Tåsenløkka, Claus Borchs vei 19-23
 • Bråtenalléen
 • Skytterbanen FUS barnehage, Årvollveien 60
 • Lilleslottet, utvidelse eksisterende
 • Fossum, utvidelse
 • Lia, utvidelse eksisterende
 • Haugenstien
 • Ole Brumm midlertidige
 • Utvidelse Vestskrenten idrettsbarnehage

Se komplett liste nederst i saken. 

Barnehager skal være møteplasser

De to planleggerne viser til at kommuneplanen ikke bare stiller krav om utearealer; større barnehager skal også planlegges som store møteplasser for hele bydelen:

– Dette har lenge vært et krav til skolene. Nå er det også utvidet til barnehagene, og vi vektlegger derfor ansvaret for en helhetlig barnehageutbygging tungt. Det handler blant annet om at utearealene skal kunne brukes av alle utenfor barnehagens åpningstid. I tillegg settes det opp inntektsmål, slik at barnehagene skal kunne ha inntekter fra å leie ut lokalene, for eksempel til bursdager. Vårt inntrykk er at dette fungerer veldig bra, kanskje særlig i områder med mye blokkbebyggelse og lite felleslokaler.

Har dere noen gang satt foten ned hvis en utbygger ikke oppfyller kriteriene eller legger opp til for få barnehageplasser?   

– Det har hendt, ja, vedgår Marianne Aas.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Det hender utbygger legger prosjektet på is. Da kan vi lage et alternativ til forslagsstillers forslag,  og anbefale en omregulering til barnehage for hele eller deler av eiendommen. Da får politikerne muligheten til å velge om en eiendom skal brukes til bolig eller barnehage. Eller vi kan anbefale kommunen å kjøpe opp nødvendig areal i området og selv stå for planleggingen og utbyggingen.

Utfordrende på Ensjø og Løren

Det er noen forskjeller på behovet for plasser i de ulike bydelene.

– I de delene av byen hvor det er høyest konsentrasjon av innvandrere, er det behov for en barnehagedekning på 75 til 80 prosent. I andre bydeler ligger nok behovet godt over 90 – kanskje så mye som 95 prosent dekning.

– Kan dere nevne noen steder hvor dekningen ligger langt under pari?

– Ensjø og Løren er utfordrende områder med mange nye boliger, og ikke nok barnehager, så her jobber vi med løsninger i alle pågående plansaker. Frogner er også utfordrende. Her er det jo mange eksisterende og ofte bevaringsverdige bygg, og det er krevende å finne plass til barnehager i ferdigbygde områder.

– Hvor tett kommer barnehagene til å ligge når målet om 3000 nye plasser er gjennomført?

– Et overordnet prinsipp er at det ikke skal være mer enn 2 km fra der barna bor til nærmeste barnehage. Men for mange foreldre betyr det vel så mye hvordan kommunikasjonene går og i hvilken retning barnehagen ligger i forhold til egen arbeidsplass. Slike hensyn skal også ivaretas av bydelene, som står for tildelingen av barnehageplasser.

De midlertidige blir stående

– Hva skjer med de ca. 2500 såkalte midlertidige barnehagene, enkelte av dem har vel snart eksistert i 10 år nå?

– Det er ingen konkrete planer om å avvikle dem med det første. Det har vært arbeidet med planer for å erstatte alle disse plassene, men med målet om 3000 nye barnehageplasser i løpet av 2019 er det en forutsetning at disse må være en del av tilbudet i perioden.

For å godkjenne en midlertidig barnehage, krever vi at det skal foreligge en troverdig plan for at det i neste omgang skal komme et permanent bygg og erstatte disse plassene. I perioder hvor denne praksisen vært svekket, blant annet i overgangen fra at bydelene hadde ansvar for planlegging til dette ansvaret ble plassert sentralt i kommunen.  Og det er selvfølgelig utfordrende å finne permanente løsninger for alle de midlertidige plassene.

Hva betyr det nåværende bystyrets beslutning om å nekte kommersielle aktører å etablere nye barnehager for selve utbyggingen?

– Det er krevende å veksle fra ett planleggingsregime til et annet. Du tilpasser deg ikke et slikt skifte på en dag. På den annen side er vi vant til at det kommer nye planer og endrede forutsetninger - med høye ambisjoner – og har taklet det greit tidligere. Og vi håndterer reguleringsplaner og byggesaker likt – uansett om forslagsstilleren er en privat utbygger eller det kommunale foretaket Omsorgsbygg, sier Marianne Aas og Trine Laugsand Nilsen.

Utybygginger i planperioden 2016-2019

(Tabellforklaring: Fra venstre til høyre: år, bydel, navn, kommunal eller privat, antall plasser, antall avdelinger)

2016 Grünerløkka Teglverket barnehage - trinn 1 K 144 8
2016 Grünerløkka Espira Gartnerløkka, Lørenv. 24-36 P 108 6
2016 Grünerløkka Hammerfestgata - utvidelse friluftsa. K 18 1
2016 Sagene Espira Grefsen, Grefsen stasjonsby P 180 10
2016 Frogner Fredrikke, utvidelse eksisterende K 18 1
2016 Ullern Ingvilds barneh., avd Holgerslystveien P 18 1
2016 Vestre Aker Røa menighet - utvidelse P 54 3
2016 Vestre Aker Espira Holmenveien K 90 5
2016 Nordre Aker Tåsenløkka, Claus Borchs vei 19-23 K 72 4
2016 Nordre Aker Bergtunet, Bergsalleen 21 K 90 5
2016 Bjerke Espira Spirea, Spireaveien 12/14/16  P 0 0
2016 Alna Vassenga, Nåkkves vei 7 P 90 5
2016 Østensjø Fuglemyra - utvidelse ifbm rehab K 18 1
Sum 2016     900 50

 

2017-18 Gamle Oslo Nonneseter kloster b., Grønlandsl. 71 P 90 5
2017 Gamle Oslo Valle Hovin idrettsbarnehage P 72 4
2017 Gamle Oslo Strekkoden, Bjørvika, Barcode felt B13 K 72 4
2017 Grünerløkka Teglverket barnehage - trinn 2 K 72 4
2017 Grünerløkka Brødfabrikken FUS, Lørenveien 59-65 P 100 5
2017 Vestre Aker Northern Lights international preeschool P 18 1
2017 Vestre Aker Tomm Murstad friluftsbarneh., utvidelse P 18 1
2017 Nordre Aker Tåsenløkka, Claus Borchs vei 19-23 K 126 7
2017 Nordre Aker Bråtenalléen K 144 8
2017-18 Bjerke Skytterbanen FUS, Årvollveien 60 P 144 8
2017-18 Grorud Lilleslottet, utvidelse eksisterende K 18 1
2017 Stovner Fossum, utvidelse K 90 5
2017 Alna Lia, utvidelse eksisterende K 54 3
2017 Alna Haugenstien K 72 4
2017 Alna Ole Brumm midlertidige K 72 4
2017 S. Norstrand Utvidelse Vestskrenten idrettsb. P 18 1
Sum 2017     1 180 65

 

2018 Sagene Fernanda FUS, F. Nissen gt. 3 P 72 4
2018 Bjerke Nybyen, Økern Torgvei 30 P 108 6
2018 Grorud Nordtvedt gård/Gårdsveien 850 P 90 5
2018 Grorud Rødtvet barnehage, Sandåsveien 5 K 54 3
2018 Alna Teisenveien 5A P 108 6
2018 Østensjø Bogerud Gård, utvidelse K 18 1
2018 Østensjø Haakon Tveters vei 8 P 72 4
2018 Østensjø Skullerudbakken K 234 13
2018 Nordstrand Solveggen, Langbølgen 39 p 72 4
2018 Nordstrand Munkerud skole K 90 5
2017-18 Nordstrand Marmorberget, utvidelse K 36 2
2017-18 S. Norstrand Prinsdalsbråten, utvidelse K 36 2
Sum 2018       990 55

 

2019 Gamle Oslo Paulsenkaia (Bispevika nord) K 36 2
2019 Gamle Oslo Tiedemannsbyen, felt A P 72 4
2019 Gamle Oslo Malerhaugveien 28 NY P 72 4
2019 Grünerløkka Krydderhagen, Bøkkerveien  P 72 4
2019 Sagene Vitaminveien 11 P 72 4
2019 St. Hansh. Akersbakken 27 P 72 4
2019 Vestre Aker Sætra, Landingsveien 20 K 90 5
2019 Bjerke Kilden, Kildeveien  K 216 12
2019 Bjerke Vollebekkveien K 180 10
2019 Grorud Grorud flerbrukshall K 144 8
2019 Alna Gransletta K 72 4
2019 Nordstrand Lambertseterveien 43/Radiohuset K 108 6
Sum 2019       1 206 67
           
Sum 2016-2019     4 276 237