Plansarbeidet mellom Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Ruter AS, ROM Eiendom, Akershus fylkeskommune, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har resultert i en fyldig rapport, datert august 2013. Samarbeidet kom i stand i erkjennelsen av at kommunalt og statlig samarbeid er nødvendig for å møte fremtidig behov for et økt kollektivtilbud. Samtidig skal det gjøres på en måte som bygger opp under byutviklingen i området. 

Hensikten med samarbeidet har vært å finne hovedgrep som kan legges til grunn for videre planlegging og bygging. Bygninger og infrastruktur er tett sammenvevd her, og gjennomføring av nye byggetiltak er komplisert. Tekniske premisser og konsekvenser av å gjennomføre nye tiltak er også vurdert. I tillegg til eksisterende rapporter og utredninger er det laget flere delutredninger og mindre studier for å fylle ”hull” i kunnskapsgrunnlaget.

Partene i plansamarbeidet har samlet seg om felles mål, til støtte for den videre planleggingen:

  • Kapasitet:  Det skal legges til rette for høy kapasitet og god fremkommelighet for tog, buss, trikk og t-bane
  • Fleksibilitet:  Knutepunktet skal ha fleksibilitet til å sikre langsiktig behov for kollektivtrafikken
  • Sikkerhet: Muligheten for, og konsekvensene av, uønskede hendelser og terror skal begrenses
  • Attraktivitet: Knutepunktet skal være et attraktivt og funksjonelt byttepunkt for alle kollektivreisende
  • Integrasjon i byveven: Knutepunktet skal integreres i den omkringliggende byen og bygge opp under ønsket byutvikling
  • Gjennomførbarhet: Utvikling av knutepunktet skal bygge på gjennomførbare løsninger

Stor trafikkvekst

Ca. 250 000 reisende bruker kollektivknutepunktet daglig. Av disse reiser 33% med tog, 35% med t-bane, 11% med fjernbuss og 21% med trikk og bybuss. Et lavt anslag tilsier at trafikken vil øke med 50% til 390 000 i 2030. Men siden målet er at trafikkveksten i Oslo-området skal tas med kollektivtransport, kan veksten bli mye større de neste 20 årene. Usikkerhet om fordelingen av trafikkveksten på ulike kollektivmidler tilsier planlegging av økt kapasitet på alle.

Rapporten  ”Utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S” finner du som PDF her.