Skjalg Axelsen Skagen (til venstre), Elisabeth Hansen Dreyer og Mario Gil Sanchez har jobbet med kartene vi leverer til TV-aksjonen i Oslo. De arbeider alle i Plan- og bygningsetatens avdeling for geodata. (Michaela Ferbar var ikke tilgjengelig da foto ble tatt)

TV-aksjonen 2017: De viktige kartene

Visste du at vi lager spesialkart til TV-aksjonen? Når 5000 bøssebærere fra TV-aksjonen ringer på dører i Oslo søndag 22. oktober, gjør de det med mange tusen kart laget av Oslo kommune.

– Vi er stolte av å få bidra med det vi kan til å gi skolegang og fremtidshåp til barn og ungdom i noen av verdens mest konfliktfylte områder. Dette er absolutt en av de mest meningsfulle kartjobbene vi gjør, sier senioringeniør Mario Gil Sanchez. 

Sanchez er geograf og jobber i avdeling for geodata i Plan- og bygningsetaten. Kartene vi leverer er resultatet av mange års samarbeid mellom oss og sekretariatet for TV-aksjonen i Oslo, forteller han.

Mer enn 4000 kart viser vei

Plan- og bygningsetaten er nok mest kjent for situasjonskart, reguleringskart og en rekke forskjellige typer av plan- og temakart. Men visste du at vi også lager spesialkart til TV-aksjonen?

– Vi lager og leverer tre typer kart til sekretariatet for TV-aksjonen i Oslo, forteller Michaela Ferbar, geodataingeniør og geograf i avdeling for geodata. 

Det ene er et oversiktskart i målestokk 1:10 000, som er 2 x 2 meter stort og dekker hele byggesonen i Oslo. Oversiktskartet viser alle bydelskomiteene i byen og brukes av sekretariatet for TV-aksjonen i Oslo.  Ut av oversiktskartet lager vi 52 kart med oversikt over alle rodegrenser i en bydelskomite sitt ansvarsområde. Kartene som bøssebærerne bruker heter rodekart og dekker et bestemt område. Her lager vi 4064 slike rodekart.

Trygge og barnevennlige gangruter

På rodekartet står det blant annet hvor mange husstander som omfattes og en rutebeskrivelse. Her er det også satt av plass til tilbakemeldinger og beskjeder fra bøssebærerne.


– Vi er opptatt av at rodene både skal være trygge og barnevennlige. Vi forsøker så langt det praktisk lar seg gjøre å unngå ruter som krysser store veier eller inneholder hindringer som kan oppfattes som utrygge for spesielt barn og unge, forklarer Sanchez og Ferbar.

Logo TV-aksjonen 2017
Fakta om
TV-aksjonen
  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. 
  • TV-aksjonen NRK har vært arrangert hvert år siden 1974.
  • TV-aksjonen NRK har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. 
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer
  • 100 000 bøssebærere deltar og banker på 2,3 millioner dører.

 

Eksempel på et bydelskomitékart for Uranienborg. Hvert bydelskomitékart viser oversikten over alle rodegrenser i en bydelskomité sitt ansvarsområde.

– Oslo vokser og byen får flere boliger og boligfelt, og nye veier og gater oppstår i forbindelse med byveksten. Derfor må kartene vi lager kvalitetssikres og oppdateres hvert år. I år har vi også fokusert på å gjøre rodekartene enda mer brukervennlige og lettere å lese, sier senioringeniør Elisabeth Hansen Dreyer i kartformidlingsenheten.

Borgar Emanuelsen Bohlin er byaksjonskoordinator for TV-aksjonen i Oslo. Han forteller at kvalitetssikringen av kartene som Plan- og bygningsetaten gjør er enormt viktig for informasjonsflyten mellom sekretariatet, de 52 bydelskomiteene og de mer enn 5000 bøssebærerne.

– I år har tilbakemeldingene vært svært positive, særlig med tanke på at kartene er blitt enda tydeligere,  mer lettleste og ikke minst brukervennlige for folk i alle aldre, sier Bohlin.

Dette er årets TV-aksjon

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag  22. oktober. Årets aksjon heter «Hvert barn er en mulighet», og innsamlede midler går til FNs barnefond, UNICEF og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for krig og konflikt. Midlene skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

Ønsker du å melde deg som bøssebærer på årets aksjon? Da kan sjekke ut nettsiden http://www.blimed.no