Oslo kommune har plassert ut sykkeltellere i Sørkedalsveien ved Gardeleiren på Røa (bildet), og ved den nye gangbroen over Grenseveien. Når byggearbeidene i Torggata er ferdige i løpet av sommeren, kommer det en der også.

Sykkel­andelen skal opp

Egen sykkel eller bysykkel? Våren er her og det er tid for å sykle til jobb og i byen. Målet er at 12 prosent av alle reiser i byen skal foregå med sykkel.

Noen ildsjeler har syklet hele vinteren gjennom, men nå er det tid for alle oss andre også. Den milde vinteren har gitt en tidlig vår, og sykkelreparatørene melder allerede om sterk pågang fra folk som vil ha service på sykkelen.

I Oslo kommune er det flere pågående sykkelinitiativ. Tilrettelegging for sykkel er en viktig del av Plan- og bygningsetatens arbeid med byutviklingsplaner. Sykkelmuligheter innlemmes nå i planarbeidet for blant annet Vollebekk, Skøyen, Vækerø og Lysaker, i tillegg til det nye satsingsområdet - Hovinbyen.  Plan- og bygningsetaten er også engasjert i Sykkelprosjeket, som ligger under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og  jobber med byens overordnede sykkelstrategi. I tillegg til fysiske tiltak, som nye sykkelveier, rødmalte sykkelfelt og sykkelbokser, jobber sykkelprosjektet med forslag til informasjonstiltak og kampanjer for å få flere til å sykle. 

I tillegg er det startet opp et arbeid med å revidere planen for hovedsykkelveinettet i regi av Statens vegvesen og Bymiljøetaten. Eksisterende plan og utbyggingsstatus ligger på Bymiljøetatens sider .

Oppfordrer til sykkelbruk

Plan- og bygningsetaten går foran med et godt eksempel og tilrettelegger for at egne ansatte skal bruke sykkel. Etaten ligger sentralt på Grønland, og de fleste bruker i dag kollektivtransport, sykkel eller føttene til jobb. Etaten har sykkelparkeringsplasser utenfor inngangsdøren og i kjelleren og de ansatte har tilgang til garderobe og dusj. Likevel ønsker etaten å oppmuntre til enda mer sykkelbruk på arbeidsreiser. Nå vil de invitere inn en sykkelreparatør som kan utføre vår- og vinterrengjøring på sykkelen mens de ansatte jobber.

– Dette tiltaket er vi veldig fornøyde med. Det kan bidra til at flere tar i bruk sykkelen, og at flere starter sesongen tidligere. Mange utsetter syklingen fordi de ikke har kunnskap om vedlikehold, eller tid til å turen innom sykkelreparatører for vår- og vinterrengjøring. Tiltaket kan også føre til at flere sykler om vinteren,  forteller Frid Ane Jacobsen Møster i Plan- og bygningsetaten. 

Bysykkel og parkering

Bysyklene hadde sesongstart 10. mars. Bruker du en av disse, er det lett å vite hvor du skal hente og sette fra deg sykkelen, men på en del steder kan det være ganske trangt om parkeringsmuligheter. Det jobbes det med nå.

– Sykkelparkering er en viktig del av helheten. For mange er parkeringsmulighetene avgjørende for om man velger å sykle eller ikke. I rapporten «Utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S», er anbefalingen 1000 sykkelparkeringsplasser sør for togsporene, og like mange nord for togsporene – i egne anlegg. Sykkelparkeringsplassene og tilkomsten til disse er utredningstema i det nylig utlagte planprogrammet for Oslo S, sier Frid Ane Jacobsen Møster.

 

Fakta:
Tellere

Oslo kommune har plassert ut sykkeltellere i Sørkedalsveien ved Gardeleiren på Røa, og ved den nye gangbroen over Grenseveien. Når byggearbeidene i Torggata er ferdige i løpet av sommeren, kommer det en der også. 

Kommunens sykkelteller på Røa kan du følge her .

Ved siden av å følge utviklingen i antall syklister, skal tellerne også virke motiverende og få flere til å sykle.

Statens vegvesen har plassert ut tellere på Ring 3 ved Tåsen, Mosseveien ved Sjursøya, Munkedamsveien ved Aker Brygge, Frognerstranda, Helsfyr og Veitvet (følg lenke til tellerne på web ved å klikke på stedsnavnet)

Statens vegvesen har satt opp sykkeltellere på Ring 3 ved Tåsen (bildet), Mosseveien ved Sjursøya, Trondheimsveien ved Helsfyr, Munkedamsveien og på Frognerstranda.

Sykkelandelen skal opp

Oslo har som mål at sykkel skal være et attraktivt og trygt fremkomstmiddel, og at sykkelreiser skal utgjøre 12 prosent av alle reiser innen 2015. En ny reisevaneundersøkelse viser at det det gjøres 86 000 sykkelreiser hver dag i Oslo. Sykkelandelen i Oslo har på få år økt fra 5 til 8,3 prosent. Når det gjelder reiser til jobb har Oslo alt nådd målet, viser tall fra reisevaneundersøkelsen. 

Undersøkelsen viser også at i alle bydeler er det flere menn enn kvinner som sykler, med unntak av bydel Grünerløkka, der kvinnene er i flertall. 

– Økningen til 12-prosentmålet skal tas fra de som kjører bil eller kollektivt i dag. Andel gående er i dag på 30 prosent, og det ønsker vi å beholde, sier Frid Ane Jacobsen Møster.

Både bedre tilrettelegging av sykkelmulighetene, med bla. prioritet for syklister i lyskryss, og restriksjoner på bilkjøringen er virkemidler som vurderes i arbeidet med sykkelstrategien.

– Sykkel er en viktig del av transportsystemet. Det er viktig å tilrettelegge for bruk dersom målet om økte sykkelandeler skal nås og at trafikkveksten fremover også skal tas med sykkel, understreker Frid Ane Jacobsen Møster. 

En viktig del av arbeidet er å kartlegge de forskjellige syklistgruppene og finne ut hva som skal til for å øke andelen syklister i hver gruppe. Vi deler inn syklistene i fire forskjellige grupper;

  • de uinteresserte
  • de interesserte og usikre
  • de entusiastiske og trygge
  • de sterke og uredde

Undersøkelser som er utført til nå, viser at den typiske syklisten (58 prosent) kan fordeles på de to siste kategoriene.

En oversikt over planer og strategier for sykkelarbeidet i Oslo.

Oslo har som mål at sykkel skal være et attraktivt og trygt fremkomstmiddel. Byen har et vedtatt mål om en sykkelandel på 12 prosent i 2015
Frid Ane Jacobsen Møster, PBE
IDEER:
Grønt nettverk

FutureBuilt lanserte en internasjonal idékonkurranse om hvordan gjøre Oslo til bedre sykkelby. Vinnerforslaget tar utgangspunkt i at sykkelveinettet bør bygges som et grønt nettverk av natur etter en egen logikk. Sykkelveinettet må bygges opp fra grunnen og være basert på effektive kommunikasjons­årer, samt gode og trygge opplevelser. Det er i gang et arbeid i FutureBuilt som vurderer hva man kan dra videre fra dette arbeidet inn i Oslos gater.