Færrest mulig biler

Målfrid Nyrnes sier man ser en klar tendens til mindre etterspørsel etter parkeringsplasser nær kollektivknutepunktene i byen. Bispevika er et svært sentralt byområde, og her må det være riktig å legge til rette for at du kan bo i byen uten å måtte kjøre privatbil.

– Vi ønsker færrest mulig biler i området. Du kan godt bo i by på et slikt sted som Bjørvika, uten å eie din egen bil. Derfor er utbyggerne blitt mer interessert i å legge til rette for bruk av sykkel i området, og de ønsker å bygge færre parkeringsplasser. 

Bilene som skal inn i Bispevika, må kjøre fra Dronning Eufemias gate eller Håkon 5. gate. Nyrnes forteller at parkeringsanleggene plasseres med nedkjørsel i ytterkantene for å hindre at bilene blir trukket inn i området. 

– Det framtidige gatenettet her skal først og fremst være bygd for syklende, gående og for opphold. Så kan bilene «sildre» gjennom området. Jeg kaller det «sildre», fordi de må kjøre i den farten syklistene definerer. Da blir gaterommet bedre for de myke trafikantene. 

– Dette er svaret på ambisjonen om en bilfri by i et nytt byutviklingsområde. Bispevika blir på denne måten utformet som et godt svar på målsettingene byrådet har for utvikling av Oslo sentrum, sier Nyrnes.

– Før valget sa nåværende byrådsleder Raymond Johansen at de som sykler i Dronning Eufemias gate gjør det med «livet som innsats» og «i en evig konkurranse med bilene». Hvordan kunne det bli slik?

– Vi må huske på at Dronning Eufemias gate både er en del av hovedgatesystemet i byen og er en viktig og flott bygate for et mangfoldig byliv. Dronning Eufemias gate har mye biltrafikk og mye busstrafikk. I fjor sommer ble det innført en prøvestengning for privatbiler i rushtrafikken i en del av Dronning Eufemias gate. Dette for å prioritere den nødvendige avviklingen av busstrafikken. Det viste seg å fungere godt. Derfor er prøvestengningen forlenget, sier Målfrid Nyrnes.

Prøvestengningen har gjort det lettere for syklistene. Flere sykler der nå, og Nyrnes sier syklistene er mer stolt til stede i gatebildet – også i kjørefeltet der privatbilen har hatt eneretten. Sykkelen skal innta en større del av gatebildet. Derfor diskuterer Plan- og bygningsetaten nå med Statens vegvesen, hvordan de kan bruke dette for å teste ut framtidige løsninger. 

– Flere har kritisert forholdene i Dronning Eufemias gate, fordi det er trangt og vanskelig for syklistene. Har Plan og bygningsetaten tatt dette opp selv?

– Til tross for at gata er 42 meter bred er den trang for syklistene, særlig forbi holdeplassene og fordi det er stor busstrafikk i gata. Men det er viktig å tenke på at store deler av Bispevika fortsatt er en gedigen byggeplass. Før vi får Operagata og Rostockgata som hovedsykkelvei, må sykkeltrafikken håndteres i Dronning Eufemias gate. Da må vi prøve å forbedre situasjonen litt her og litt der, men uten å ødelegge Dronning Eufemias gate, sier Nyrnes. 

Hun sier at Plan- og bygningsetaten er opptatt av at denne gata skal være en grønn aveny og en av byens flotteste paradegater.

Trikken kommer

I 2021–2022 skal det gå trikk gjennom området. Senest på samme tidspunkt blir Bispegata stengt fullstendig for privatbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo torg. Bjørvika skal få 5000 boliger og 20 000 arbeidsplasser. Det vil bety at minst 30 000 mennesker vi bo og arbeide der. Det skal satses på et offentlig byliv og kulturelle aktiviteter i tillegg til bevertning og forretninger. 

Med dette for øyet blir det å tilrettelegge for myke trafikanter svært viktig. En 500 meter lang og 5,5 meter bred sykkelgate i Operagata og Rostockgata vil være en viktig brikke i dette.