BELLONAHUSET: Prosjektleder i FutureBuilt Oslo, Eili Vigestad Berge foran Bellonahuset på Vulkan på Grünerløkka – et av de tidligste forbildeprosjektene i Oslo. – I møter med andre Fremtidens byer ser jeg at Oslo har kommet lengre enn de fleste andre, sier hun.

Suksessformelen for FutureBuilt i Oslo

– I FutureBuilt har vi funnet en struktur som viser seg å fungere veldig bra. Det handler om god forankring i kommunen, kombinert med en støtte og bistand til prosjektene som hjelper dem å strekke seg lenger.

Eili Vigestad Berge er prosjektleder for FutureBuilt  i Oslo. Hun trekker også fram at FutureBuilt-prosjekter får oppmerksomhet, faglig bistand, reduserte byggesaksgebyrer og prioritert saksbehandling, når  ByplanOslo spør hvordan FutureBuilt har klart å etablere den sterke posisjonen de har i Oslo.

 – Jeg er stolt av å jobbe i en kommune som har klart å etablere bærekraft og klimagassreduksjon som mer enn ulne visjoner, sier Berge. – Bærekraft er et integrert mål for Oslo kommune, og FutureBuilt er et viktig verktøy for å realisere målene. I møter med andre Fremtidens byer ser jeg at Oslo har kommet lengre enn de fleste andre, sier hun.

Framtidens byer  er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Programmet Framtidens byer ble etablert i 2008 og skal gå ut 2014. Programmet FutureBuilt inngår i Framtidens byer, men løper lengre, til 2020.

19 prosjekter i Oslo

I Oslo har FutureBuilt etablert 19 forbildeprosjekter. Oslo kommune bevilger to millioner kroner årlig til drift av FutureBuilt, som også får noen statlige midler. I tillegg har Plan- og bygningsetaten opprettet en egen prosjektlederstilling til programmet. – Vi er veldig fornøyd med resultatene når vi nå nærmer oss halvvegs i programperioden, forsikrer Berge. 

– Hva er suksessformelen for det dere har fått til med FutureBuilt i Oslo?

– Eierskap og forankring både politisk og administrativt er det korte svaret, sier Berge. – Byrådslederen og byråden har vært viktige støttespillere. Men at Oslo også etablerte en god og aktiv styringsgruppe med topplederne fra ulike etater som jobber innenfor byggsektor, samt et lokalt dedikert fagteam har vært avgjørende, forklarer hun.

Futurebuilt
i Oslo

FutureBuilt i Oslo styres av en interkommunal styringsgruppe, som ledes av Plan- og bygningsetatens direktør Ellen de Vibe. PBE også en egen stilling dedikert til arbeid med FutureBuilt. I tillegg har programmet sentralt et sekretariat på fem personer. I Oslo er de 19 forbildeprosjektene fordelt på disse gruppene:

  • barnehager og skoler: Bjørnsletta skole, Granstangen skole, Stasjonsfjellet skole, Veitvet skole
  • kulturbygg: Nye Deichmanske bibliotek, Nasjonalmuseet, Munchmuseet
  • kontorbygg: Bellonahuset, Fredrik Selmers v 4, Grensesvingen 7, Folkehelseinstituttet, Lilletorget 1, Posthuset, Talhall, Østensjøveien 27
  • omsorgsbygg: Økern sykehjem
  • boliger: Ulsholstveien 31
  • områdeprosjekt: Furuset
  • alpinanlegg: Oslo sommer- og vinterpark, Tryvann

Se alle prosjektene

NYTT FORBILDEPROSJEKT: Her på Lilletorget 1 mellom Oslo spektrum og Vaterlandsparken, planlegger Entra eiendom Oslos ferskeste forbildeprosjekt. En design- og innovasjonskonkurranse utlyses i løpet av november. Bygget vi ser på bildet skal rives, og parkeringsplassen sørøst for Lilletorget skal integreres i bymiljøet med fokus på å skape et godt byrom for Oslos beboere.

Det var ikke opplagt at FutureBuilt etter oppstart i 2009 raskt skulle bli en viktig aktør for miljøbygg i Osloregionen. – Det krevde en grundig prosess i starten for å få det forankra godt nok, men vi har lyktes også nettopp fordi vi tok dette alvorlig i starten, sier Berge.

Berge framhever at siden FutureBuilt er et tidsavgrenset program gir det ekstra fokus innenfor et område som allerede er høyt på prioriteringslista i Oslo kommune. – FutureBuilt er en arena der de beste får vise seg fram, både offentlige og private byggherrer og fagmiljø, sier hun. – Det er en arena der det offentlig og det private samhandler for å dra byen i den retningen vi ønsker.

– Hvordan finner dere prosjektene som kan bli forbildeprosjekter?

– Vi har løpende dialoger med mange. Vi jobber veldig utadvendt. Vi kjenner aktører som skal bygge i byen, og samarbeider godt med dem for å konkretisere ambisiøse, fremoverlente prosjekter.  

– Hvorfor er FutureBuilt viktig?

– For oss er reduksjon av klimagassutslipp og god byutvikling to sider av samme sak. Vi har en helhetlig tilnærming til byutvikling, som inkluderer viktige tema som energi og transport.  Gjennom enkeltprosjekter viser vi konkret hvilken retning vi ønsker å dra byen. Vi pusher grenser for tekniske løsninger, vi viser i praksis hva grønn mobilitet er, og hvordan dette bidrar til et godt bymiljø for oss som bor i byen. Da vi starta for få år siden var passivhus noe man måtte strekke seg etter. Nå er det første plusshuset realisert. Ved å strekke seg får man en uvurderlig kompetanseheving. Og det forstår aktørene.

– Det høres dyrt ut med løsninger som halverer klimagassutslippene, og som i tillegg skal jo forbildeprosjektene også ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø?

– Kostnadene avhenger av hvilken kompetanse man har fra før, hvilke grep man gjør og hvor tidlig man drar miljøaspektet inn i prosjektet. Har du det store bildet lønner det seg å tenke miljø, når man tar i betraktning levetid, energibruk, vedlikehold og utvikling av tekniske forskrifter. Én ting er byggekost, en annen drift. I dag er gode miljøløsninger jevnt over dyrere, men tendensen er at materialer i miljøbygg blir billigere, utvalget større og komponenter bedre. Nettopp fordi bestillerleddet etterspør miljøbygg blir markedet større og prisene faller. Utvikling er avhengig av at man kan drive markedsmekanismene i riktig retning, og det bidrar FutureBuilt til, avslutter Berge.

Har du det store bildet lønner det seg å tenke miljø
Eili Vigestad Berge, prosjektleder FutureBuilt i Oslo
Fakta:
Futurebuilt

FutureBuilt ble etablert i 2007. FutureBuilt består nå av fire kommuner i Osloregionen og sju organisasjoner/institusjoner. FutureBuilt er en del av Framtidens byer. Partnerne i FutureBuilt er Oslo kommune, Drammen kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Husbanken, Enova, Kommunal- og moderniserings­departementet, Direktoratet for byggkvalitet, Transnova, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.

FutureBuilt har nå 30 forbildeprosjekter, hvorav 19 i Oslo. Målet er 50 prosjekter totalt, før 2020.