ØNSKER LAVERE PÅBYGG: Hotel Royal Christiania ønsker å bygge på 12 etasjer mot Nygata, og 16 etasjer mot Skippergata. Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et alternativ med hhv 11 og 13 etasjer, se stiplet rød linje. (Illustrasjon Lund + Slaatto arkitekter)

Store hotell­ut­videlser nær Oslo S

Både Royal Christiania og Plaza ønsker å utvide kapasiteten betraktelig – mer enn område­programmet og planprogrammet opprinnelig tillot.

Clarion Hotel Royal Christiania

Hotellet ligger i kvartalet mellom Biskop Gunnerus’ gate, Skippergata og Nygata, og ble bygget til OL i 1952 under navnet Hotell Viking. Hotellets bygningsmasse er senere utvidet mot nord i kvartalet.

Denne bebyggelsen, som nå ønskes utvidet med påbygg i høyden, har i dag ni etasjer. Forslag til ny reguleringsplan, som må til for å bygge høyere, har ligget ute til offentlig høring.

Utbygger ønsker 12 etasjer pluss en tilbaketrukket etasje mot Nygata, og 16 etasjer på en del mot Skippergata. Det vil gi plass til 268 nye rom. Hovedinngangen skal fortsatt være mot Biskop Gunnerus’ gate, men vil bli trukket noe inn for å gi bedre plass på fortauet.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et alternativ med henholdsvis 11 og 13 etasjer. Det gir 138 nye rom. Hotellets forslag overskrider grensene for maksimal byggehøyde i Oslo, som er 42 meter (med unntak av Bjørvika, Bispevika og Vaterland). I «Områdeprogram Oslo S» står det «nærmest den historiske bykjernen med Domkirken og Murbyen tillates ikke bygninger over 42 meter». Hotellet inngår i områdeprogrammets avgrensning og ligger nær den historiske bykjernen.

I begge alternativene til reguleringsplan blir det foreslått at det opprinnelige hotellet, som har 13 etasjer, den vestlige, lavere fløyen og Gasmangården, som avslutter kvartalet mot nord (i krysset Nygata/Skippergata), blir regulert til bevaring. Begge alternativene foreslår også opprustning av Skippergata, bl.a. for å håndtere busstrafikken til hotellet.

Forslag til ny reguleringsplan med to alternativer lå ute til offentlig høring frem til oktober 2013. Plan- og bygningsetaten går nå gjennom merknadene som kom inn og vil eventuelt justere innstillingen før det går til behandling i byrådet og bystyret, som gjør endelig vedtak.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et alternativ med henholdsvis 11 og 13 etasjer. Det gir 138 nye rom.
TRENGER FLERE SENGER: Hotel Plaza ønsker å utvide med godt over 500 rom

Radisson Blu Plaza Hotel Oslo

Plazas første planer om utvidelse (planinitiativ) var klare i 2008, men behandlingen av dem ble utsatt i påvente av at «Områdeprogrammet Oslo S» skulle bli vedtatt. Høsten 2010 forelå nye, justerte planer. Plan- og bygningsetaten ba om at det ble laget et planprogram. Det var ferdig i juni 2012.

Nytt, justert forslag fra hotellet viser et tilbygg med hotellrom på sokkeldelen av hotellet mot nordøst, i tillegg til et mindre tilbygg over hotellets hovedinngang. Tilbyggene blir en del av hotellets eksisterende sokkel, og høyhuset vil fortsatt bli dominerende. Det er to alternativer for tilbygget, henholdsvis 50 eller 42 meter over gatenivå. Inkludert de tre etasjene som sokkelbygget har i dag, vil det bli hhv. 16 og 13 etasjer.

Hotellet ønsker også å se på mulighetene for oppgradering og aktivisering av Vaterlandsparken. Det vil også bli tatt hensyn til tilgjengelighet til Akerselva.

Plan- og bygningsetaten ønsker å utvide planområdet sydover til Schweigaards gate og østover til Nylandsveien inkludert vestre rampe. Det muliggjør flere alternative utvidelsesmuligheter for hotellet og bedre oppfølgning av føringene i områdeprogrammet.

Etter innspill fra etaten, reviderer nå hotellet planprogrammet sitt fra 2012, og vil ta hensyn til føringer fra Plansamarbeidets rapport. Det reviderte planprogrammet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.