HOVINBYEN: I dag preges Hovinbyen av tung trafikk, og arbeidet med å finne gode løsninger for myke trafikanter er i gang. Dette gjelder blant annet for Ulvensplitten som her er avbildet.

Stor interesse for Hovinbyen

Mange har meldt sin interesse for den utlyste plan- og idékonkurransen for Hovinbyen. Siste frist for å sende inn forslag er 12. januar 2015. – Forslagene blir viktige innspill i det videre arbeidet med en strategisk plan for Hovinbyen, sier seniorarkitekt Silje Hoftun i Plan- og bygningsetaten.

Forslag til ny kommuneplan for Oslo peker ut Hovinbyen som det største utviklingsområdet i Oslo, og det området som vil ta imot brorparten av byens forventede befolkningsøkning frem mot år 2030. Gjennom en utvikling av Hovinbyen skal det tettbebygde området vokse østover og binde sammen indre by og Groruddalen. Potensialet for rundt 60 000 nye innbyggere og 2,5 millioner kvadratmeter med områder regulert for næringen for Hovinbyen muliggjør stor bolig- og næringsvekst og utvikling av flerfunksjonelle byområder. Utviklingen vil knytte sammen indre by og områder utenfor. Hovinbyens utvikling mot å bli et attraktivt byområde med mange funksjoner er allerede i gang med utviklingen på Ensjø og Løren.  

– Vi er i gang med planarbeider for en rekke områder i Hovinbyen, blant annet planprogram og veiledende planer for offentlige rom (VPOR) på Bryn, Vollebekk og Haraldrud. I tillegg samarbeider vi med Bymiljøetaten for å utrede muligheten for å endre deler av dagens veinett til bygater med høy kapasitet, forklarer Hoftun.

Gode løsninger for myke trafikanter

– Et annet viktig pågående prosjekt er kommunens arbeid med en ny sykkelstrategi for Oslo, som vil kunne gi viktige føringer for den strategiske planen for Hovinbyen, understreker Hoftun.

I dag preges området av tung trafikk, og arbeidet med å finne gode løsninger for myke trafikanter er i gang. Eksempelvis har vi begynt å vurdere alternativer for Ulvensplitten og Teisenkrysset. Ulvensplitten er en del av et overordnet veinett som bidrar til å overføre trafikk mellom E6 og Ring 3. Denne trafikken vil på lang sikt kunne overføres til nåværende RV190 sør for Ulven kirke, slik at all trafikkoverføring mellom de to hovedveiene kan avvikles i et utvidet Teisenkryss.

– I sammenheng med en eventuell omlegging av trafostasjonen og høyspentlinjene på Ulven vil en slik endring frigjøre betydelige utbyggingsarealer, gi bedre lokalklima og fjerne en stor barriere for gående og syklende i Hovinbyen, forklarer Hoftun. Statens vegvesen jobber også med en kollektivstrategi for Groruddalen, og har gjenopptatt arbeidet med å se på overføring av trafikk mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei via en diagonalforbindelse, også kjent som Bretvedt- eller Fossumdiagonalen. Sporveien vurderer også mulighetene for T-baneforbindelse mellom Økern og Furusetbanen, og opprettelse av nye stasjoner på Ulven og Breivoll.

Utstilling på nyåret
Konkurransebidragene vil gi en rekke fremtidsbilder og konkrete innspill til hvordan Hovinbyen skal kunne bli et mangfoldig byområde. Bidragene vil også kunne gi nyttige innspill til de andre planprosessene som pågår i området. Samtidig håper vi å skape engasjement blant byens befolkning.

Bidragene utstilles i løpet av våren 2015. Vi skal også arrangere en internasjonal konferanse om bymessig utvikling av større transformasjonsområder hvor konkurransebidragene også vil stilles ut. I mars 2015 skal juryen offentligjøre sin konklusjon.

Ønsker innspill
– Det er viktig at også innbyggere i Oslo deler sine meninger om Hovinbyen, derfor har vi planer om å gjennomføre en rekke ulike arrangementer i løpet av vinteren og våren for å komme i dialog med befolkningen. I tillegg skal vi i desember og utover våren ha en konkurranse på Facebook og Instagram der alle kan være med og dele bilder av det de ønsker seg i Hovinbyen, avslutter Hoftun.

Mer informasjon om konkurransen: Hva ønsker du deg i Hovinbyen?

Nyheter om Hovinbyen

– Det er viktig at innbyggerne i Oslo deler sine meninger om Hovinbyen.
Silje Hoftun
Hovinbyen
  • Kommuneplan «Oslo mot 2030- Smart, trygg og grønn»: Hovinbyen det største endringsområdet
  • Tilsvarer størrelsen på Oslo sentrum innenfor ring 2
  • Fra Bjerke i nord til Bryn i sør
  • Fra Løren i vest til Breivoll i øst
  • Plass til 27 000 nye boliger
  • Potensialet for rundt 60 000 nye innbyggere innen 2030
  • 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal
  • Konkurranse på sosiale medier: Hva ønsker du deg i Hovinbyen?
  • Vår idekonkurranse hadde frist 12. januar, vinnerne kåres våren 2015
  • Planforslaget sendes på høring sommeren 2015