DER BYEN SAMLES: Et øyshow, en konsertfestival og Bondens marked. Et fakkeltog og en rosemarkering. Rådhusplassen er der byen samles til glede og til sorg, i engasjement og for å bli underholdt. Og der øyfergene kobles til sentrum. Ill. White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning

Rådhus­plassen: Samlings­plass, fiske­torg og ferger ut til fjorden

Rådhusplassen kan bli et springbrett, et startpunkt for å bevege seg videre langs promenaden eller ta fergene over til øyene og de muligheter som finnes der. Det anbefales nå å etablere små enkle destinasjoner eller oppholdsrom ytterst på bryggene som kan gjøre at muligheten for bevegelse ut på bryggene blir tydeligere.

Rådhusplassen er en gate på nedsiden av det opprinnelige byanlegget til Christian IV. Forstadsbebyggelsen ble på begynnelsen av 1900-tallet gjenstand for sanering og sentrumsutvidelse. Symmetrien innerst i vika, med Oslo Rådhus og Honnørbrygga i aksen, festningen på den ene siden, og Aker Brygge og terrasseringen opp mot Drammensveien på den andre, danner en sterk helhetskomposisjon.

Rådhusplassen er Oslos viktigste byrom med høy grad av monumentalitet. Plassen er regulert til spesialområde bevaring. I tillegg til rådhuset og plassrommet i forkant av dette, utgjør rådhusbryggene med sine havneskur, pappa-buer, granittkaier, kaikantlister og kaipullerter, et maritimt kulturmiljø med høy verneverdi.

Rådhusplassen er også et av sentrums største åpne byrom. Plassen er svært godt forbundet med gatene bak. Haakon VIIs gate forbinder plassen visuellt med Slottet, og den krysses av aksen Rådhusgata/Dronning Mauds gate. På varme dager er plassen ofte befolket. Om vinteren danner den et eksponert uterom man gjerne haster over. Rådhusplassen blir et bindeledd mellom fjordbåtene og sentrum, og det er kort vei til Nationaltheatret stasjon. Trikkestoppet foran Vestbanen ligger tilstøtende.

Rådhusplassen er det stedet der overgangen fra en bakenforliggende tett bebyggelse til landskapsrommet ved sjøen er tydeligst. De mange ferdselsårene som krysser hverandre gjør også at Rådhusplassen vil være et av de viktigste av- og påkoblingspunktene til Havnepromenaden.

Byromskomposisjonen og de mange historiske og nye monumentene, gjør Rådhusplassen til ett av Oslos mest monumentale byrom. Samtidig er plassen folkelig, og det store ansamlingsarealet brukes til å romme store folkemasser i sammenheng med alt fra 17. mai-feiring og festivaler, til show og idrettsarrangementer. Ved Rådhusbryggene selges reker direkte fra trålere, og trappene foran Rådhuset er et populært sted for rullebrettaktivitet. Plassen framstår som et vrimleområde, tilrettelagt for opphold på et torg i midten. Honnørbryggen er der Kongen steg i land etter 2. verdenskrig. Bryggen brukes i dag ved offisiell mottakelse av statsoverhoder som ankommer Oslo sjøveien. Plassen er regulert som et så og si rent fotgjengerområde, som biler kommer fram til fra alle kanter. Trikkelinjen går parallelt med nedtrappingen fra Rådhuset. Rådhusplassen og bryggene har en sterk grad av antikvariske restriksjoner med tanke på etableringen av permanente tiltak.

Plassen er opparbeidet med høy detaljeringsgrad i byromsinnredning og belegg, og framstår som fullendt. Rådhusplassen forbindes med Oslos viktigste ikoner, som Akershus festning og byens Rådhus. Den er også forbundet med spesielle hendelser og arrangementer. Det er en av byens mest multifunksjonelle plasser, og det stedet der bykjernen tydeligst har en direkte henvendelse mot aktivitetene på orden.

Foreslåtte tiltak i tidlig fase. Illustrasjon: White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning

Øke kontakten med vannet og byen

Rådhusplassen kan bli et springbrett, et startpunkt for å bevege seg videre langs promenaden eller ta fergene over til øyene og de muligheter som nnes der. Her ligger det et potensial i å påvirke bevisstheten til de som beveger seg i området ved å etablere informasjonspunkter i overgangssonene til Akershusstranda og Aker Brygge. Nasjonalmuseet, Nobelsenteret og Aker Brygge gjør sitt for å informere om sine tilbud. Havnepromenaden bør være en informasjonsbærer for orden. 

Det anbefales også å etablere små enkle destinasjoner eller oppholdsrom ytterst på bryggene som kan gjøre at muligheten for bevegelse ut på bryggene tydeliggjøres. Sykkelparkering vil være en viktig fasilitet for alle tilbudene rundt Rådhusplassen, også for Havnepromenaden. 

Sammenhengende og gjenkjennbar

Havnepromenaden bør deneres tydeligere langs vannkanten. Dette vil gi bedre koblinger til bryggene og dermed vannet. Kaisonen kan deneres tydeligere ved at det eksempelvis etableres benker, sittemuligheter og objekter i en strekning lenger inn på land (10-15 m). Dette kan påvirke bevegelsen til folk som skal over plassen slik at de går nærmere vannkanten. Elementene må kunne borttransporteres eller omorganiseres enkelt for å gi plass til arrangementer som krever ekstra stor plass.

Grepet må gjennomføres uten at det går ut over opplevelsen av

Rådhusplassen som en av Oslos mest monumentale plasser. Ved at bryggene aktiviseres i større grad, med små men spennende tiltak i endene, gir dette også gi en påminnelse av hvor ott utsikten og opplevelsen av ordlandskapet er fra disse punktene. Det bør vurderes hvor vidt bryggene bør formidle et hierarki med tanke på hvilken det er mest naturlig å gå ut på. Det er lite sannsynlig at publikum vil gå ut på alle når de spaserer langs vannkanten.

Utvikle og rendyrke delstrekningene

Arrangementene som skjer på Rådhusplassen kan kobles

nærmere opp til Havnepromenaden. Mentalt kan dette handle om informasjon via Havnepromenadens egne kanaler. Fysisk kan det eksempelvis bety at det nnes faste informasjonsvegger langs strekningen der det står informasjon om pågående og kommende arrangementer.

Integrere steder for opphold og aktivitet

På Rådhusplassen ankommer mange cruisebåtpassasjer fra Akershusstranda til fots. Det anbefales å vurdere muligheten for at entrepunktene til Akershusstranda, Aker Brygge og Øybåtene og Nesoddenfergene kobles sammen med informasjon, samt skjermede oppholdsrom for vær og vind.

I tillegg ligger det en mulighet til å rydde opp plassen i det daglige når den rigges til arrangementer. En bedre organisering av riggfasiliteter kan gjøre at plassen oppleves mer inviterende i det daglige.

Foreslåtte tiltak. Illustrasjon: White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER

Følgende anbefales:

  • Etablere et spesialdesignet informasjonselement for Øybåtene.

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON

Følgende anbefales:

  • Tydeliggjøre kaisonen med yttbare elementer som sitteplasser, gjenkjennbare objekter osv. 
  • Etablere skilting og informasjonselementer ved tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET

Følgende anbefales:

  • Teste ut “Nasjonalmuseets kunstpaviljonger”. 

ØKT KOMFORT 24/7/365

Følgende anbefales:

  • Vurdere muligheten for å kombinere informasjonselementer med skjerming for vær og vind.
  • Etablere ere sittemuligheter på bryggene og langs promenaden inne på plassen.