9 KILOMETER PROMENADE: Fra Alnas utløp i sørøst til innerst i Frognerkilen i vest, havnepromenaden vil dekke en strekning på drøye 9 kilometer og vil bidra til å endre Oslos karakter. Illustrasjon: PBE

Prinsipp- og strategi­plan for Havne­promenaden

Havnepromenaden består av 9 delstrekninger og traseen er i varierende grad ferdig opparbeidet. Noen steder er den nylig opparbeidet, som på Tjuvholmen, på Langkaia og vestre del av Sørengutstikkeren. Andre steder er det behov for fysisk oppgradering, som for eksempel på Frognerstranda.

Havnepromenaden vil bidra til å endre Oslos karakter, til glede for allmennheten. 

Havnepromenaden i Oslo strekker seg fra Alnas utløp i sørøst til innerst i Frognerkilen i vest, en strekning på drøye 9 kilometer. Den skal tilkobles kyststien i begge ender og dermed inngå i et større turnettverk. Promenaden skal gi mulighet for varierte tilbud hele året, den skal være allment tilgjengelig hele døgnet og den skal være tilpasset alle brukergrupper. Det som gjør Oslos havnepromenade unik i forhold til andre promenader er det varierte landskapet med nes, dype viker og bukter. Her liggerogså mulighetene til å skape noe ekstraordinært.

Havnepromenaden består av 9 delstrekninger og traseen er i varierende grad ferdig opparbeidet. Noen steder er den nylig opparbeidet, som på Tjuvholmen, på Langkaia og vestre del av Sørengutstikkeren. Andre steder er det behov for fysisk oppgradering, som f. eks. på Frognerstranda. Delstrekninger som over Rådhusplassen er det er lite behov for fysiske tiltak, mens det for eksempel på Filipstad og i deler av Bjørvika vil være behov for en midlertidig trasé før promenaden etableres permanent i takt med utbyggingsområdene. På Grønlia og Vippetangen gjenstår det å regulere akkurat hvor traseen vil gå. Havnepromenaden vil derfor bli opparbeidet etappevis, men det er mye som kan tas i bruk allerede nå.

Kort om prinsipp- og strategiplanen 

Prinsipp- og strategiplanen foreslår å sikre en helhetlig og sammenhengende utforming av Havnepromenaden av høy kvalitet. Den skal også legge til rette for gjennomførbarhet og tidlig realisering der hvor det er mulig. 

Prinsipp- og strategiplanen foreslår: 

Helhetsgrepet er å utvikle en sammenhengende og gjenkjennbar trasé langs vannkanten fra Bygdøy gjennom sentrum til Ekeberg, med fokus på å videreutvikle hver delstreknings unike kvaliteter. Følgende programmer foreslås for de ulike delområdene: 

  1. Frognerstranda: En marina, rekreasjon og nærheten til vann.
  2. Filipstad (inkl. Hjortnes): Sport og spill, en bystrand, båttrafikk og promenaden på sitt bredeste.
  3. Tjuvholmen og Aker Brygge: Boardwalk, byliv og historisk industrimiljø
  4. Rådhusplassen: samlingsplass, fisketorg og ferger ut til fjorden.
  5. Akershusstranda: Ettertanke, maritim historie, festningsmur fra 1300-tallet og cruisebåter.
  6. Vippetangen: Gammel industri, panoramautsikt, båttrafikk, byneset med kulturaktiviteter og Akershus festning.
  7. Bjørvika: Knutepunkt, kunnskap, kunst og kultur og badestrand.
  8. Bispevika og Sørenga: Nabolag, urbant og Oslos røtter.
  9. Grønlia (inkl. Lohavn): Åsryggen, solrikt og byens portal fra sør. 

Et av målene i planprogrammet er å utforske Havnepromenadens potensial og hva publikum ønsker å ta i bruk. Det foreslås en strategi for å teste ut midlertidige aktiviteter og arrangementer før de eventuelt blir permanente. Dette omtales som “testbed”, og kan for eksempel være en tilrettelagt fiskeplass for hobbyfiskere, flytende hager, kajakk- og robåtutleie, lekeplasser, treningsapparater, skolepaviljonger, kunstinstallasjoner og å trekke museer og bibliotek ut på gaten.

Prinsipp- og strategiplanen foreslår å sikre en helhetlig og sammen=hengende utforming av Havne=promenaden av høy kvalitet. Den skal også legge til rette for gjennom=førbarhet og tidlig realisering der hvor det er mulig.
Fra prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo
4. MARS 2014: Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen fikk overlevert Prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden av direktør Ellen de Vibe. Oslos byantikvar Janne Wilberg bivåner overrekkelsen. Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten har alle bidratt i Oslo kommunes arbeid med Havnepromenaden. White Arkitekter, Rodeo Arkitekter og Marius Grønning m. fl. har vært konsulenter. Foto: Millimeterpress as.

Dette skjer videre: 

Den tverretatlige arbeidsgruppen som består av Oslo kommunes etater innenfor byutvikling og kultur, vil i samarbeid med grunneiere og berørte aktører arbeide videre med gjennomføring av ulike temporære aktiviteter langs Havnepromenaden mens planen er til politisk behandling.

Før sommeren skal det lanseres en digital kalender med samlet oversikt over de aktiviteter og events som arrangeres langs promenaden. Det er også planer om å åpne en tilrettelagt fiskeplass for hobbyfiskere på Vippetangen. Kanskje vil det være mulig å teste ut utleie av kajakk og padleboards ved Kongen marina denne sommeren? Alle som ønsker å bidra til å realisere et testbed fra Prinsipp- og strategiplanen, eller andre egeninitierte aktiviteter, ta kontakt!

 

Fjordbyen:
Mer om promenaden

Informasjon om Havnepromenaden og planen som nå foreligger: Se Oslo kommunes nettsider om Fjordbyen: 
http://www.oslo.kommune.no/fjordbyen