Illustrasjon av utviklingskonsept for Oslo sentralstasjon, sett fra nordvest (Illustrasjon: Rom Eiendom / Space Group / Luxigon).

Oslo S – ett skritt videre

Rundt Oslos største og mest sentrale knutepunkt, Jernbanetorget og Oslo S, er aktiviteten stor og utfordringene mange. Nå er planprogrammet for Oslo S-området fastsatt.

Tre store byutviklingsprosjekter
Det fastsatte planprogrammet omfatter de tre store utbyggingsprosjektene i området:

• ny bussterminal over sporområdet ved Oslo sentralstasjon
• ombygging av dagens jernbanestasjon med bl.a. ny stasjonshall
• utvikling av Biskop Gunnerus gate 14 b (det tidligere Postens brevsenter)

Forventer sterk trafikkvekst
Det er forventet nær 50 prosent flere brukere de neste 20 årene. Mange store byggeprosjekter planlegges, og trafikkstrømmene forventes å øke kraftig. I 2010 ble det laget et områdeprogram for å se det hele i sammenheng og få til best mulige løsninger. Dette områdeprogrammet legger rammene for alle kommende plansaker og utvikling i området.

Hva skjer videre?
Etaten forventer at de tre prosjektene vil bli behandlet som separate, innsendte reguleringsplaner. En felles konsekvensutredning skal være på plass senest samtidig som første reguleringsforslag legges ut til offentlig ettersyn og høring.