Oslo mot 2030: Kommune­plan ut på høring

Byrådet vedtok 11.02.2014 å legge ut forslag til ny kommuneplan på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan og bygningsloven.

Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel med tilhørende kart. «Oslo mot 2030 - Smart, Trygg og Grønn» legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal brukes aktivt for å videreutvikle og skape nye kvaliteter. For å tilfredsstille befolkningens behov i framtiden må Oslo løse sine oppgaver smartere og mer effektivt. Oslo må sette beredskap og kriminalitetsforebygging høyt for å fortsatt oppleves som en trygg hovedstad. Oslo skal være en verdensledende miljøby og tilrettelegger for en byutvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig

Etter gjennomført høring vil et bearbeidet planutkast bli fremlagt av byrådet for behandling i bystyret.

Høringsutkastene med vedlegg (pdf-filer):

 1. Høringsutkast: Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030. Del 1 Samfunnsdel og byutviklingsstrategi.
 2. Høringsutkast: Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030. Del 2 Juridisk arealdel
 3. Plankart 1 av 2: Hovedkart
 4. Plankart 2 av 2: Sikrings- og faresoner
 5. Temakart T1: Støy
 6. Temakart T2 og T3: Luftforurensning
 7. Temakart T4: Naturmiljø
 8. Temakart T5: Kulturminnevern
 9. Temakart T6: Storulykke
 10. Temakart T7: Blågrønn struktur i byggesonen
 11. Høringsutkast: Forslag til justeringer og endringer av markagrensen - korrigert 190214
 12. Kystverket Sørøst 10.01.2014: Konsekvensutredning for utdyping av farled i Indre Oslofjord – Oslos del
 13. Norconsult 28.06.2013: Transportanalyse for Oslos kommuneplan KP2013

 
Her finner du andre underlagsdokumenter til planforslaget.

Her finner du en veiledning for manøvrering i vedlagte kart (lagdelte).

Her kan du laste ned Acrobat Reader.

Kommuneplan 2030:
Åpne møter i hele Oslo

Det avholdes fire åpne medvirkningsmøter om forslag til ny kommuneplan - ” Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn”. Meld deg på og benytt anledningen til å si din mening om planforslaget.