Illustrasjon av Oslo og kommuneplanen
Hovedmålene i Oslos nye kommuneplan er at byen skal bli smartere, tryggere og grønnere.

Oslo mot 2030

Oslo skal bli en smartere, tryggere og grønnere by, men hvordan skal dette skje? Kommuneplanen gir føringer for hvordan vi skal sikre en attraktiv og klimavennlig byutvikling.

Kommuneplanen «Oslo mot 2030: smart, trygg og grønn» handler om langsiktig planlegging av kommunesamfunnet på alle områder. Oslos strategi for byutvikling og arealbruk er en viktig del av planen.

Oslo har i dag over 650 000 innbyggere og over 450 000 arbeidsplasser, og byen vil fortsette å vokse. Dette skaper både utfordringer og muligheter. Hvor kan vi bygge nye boliger? Er det nok areal til nye arbeidsplasser? Klarer vi å bevare parker og grønne lunger? Blir det plass til alle på trikken?

Kommuneplanen beskriver hvor vi skal bygge og hvor vi ikke skal bygge, hva som skal være grøntareal, hvor vi må ta særlig hensyn til historiske verdier, og hvilke infrastrukturtiltak som er nødvendige. 

Effektiv og god byutvikling

Frem mot 2030 er det mulig å bygge minst 120 000 nye boliger, samt 7 millioner kvadratmeter til næring – uten at vi bygger i Marka. Det viser at Oslo har nok areal til å møte den forventede befolkningsveksten. For å sikre at nye byggeprosjekter kan settes i gang raskt, gjør kommunen forenklinger i saksbehandlingen. I tillegg har vi utviklet selvbetjeningsløsninger på internett som gjør det enklere å bygge i Oslo. 

Mer by, mer liv

Grønnsaksbod på Youngstorget og kaffebar i Grønlandsleiret
Til venstre: Grønnsaksbod på Youngstorget. Til høyre: Kaffebar i Grønlandsleiret. 

Oslo byr på urbane opplevelser med travle gater og torg, et yrende parkliv, og et stort utvalg av serveringssteder, butikker og kulturliv. Tilbudet i sentrum skal videreutvikles, men et av hovedmålene i kommuneplanen er samtidig å skape nye attraktive strøk i ytre by. Befolkningsveksten gjør at områder kan tas i bruk på nye måter, og steder dominert av lager, parkeringsplasser og veier skal forvandles til områder med både boliger og byliv. 

Et grønnere Oslo

Skulpturpark og strandpromenade på Tjuvholmen
Skulpturpark og strandpromenade på Tjuvholmen. 

Oslo skal være en grønn og klimavennlig by, hvor det er et naturlig valg å gå, sykle eller reise kollektivt. Da kan byen få flere innbyggere – uten at luften blir dårligere, eller at klimagassutslippene fra transporten øker. Nye boliger og arbeidsplasser skal først og fremst bygges på steder med et godt kollektivtilbud, og vi prioriterer sykkelveier og gangforbindelser. Samtidig legger kommuneplanen til rette for nye parker og turveier, flere store trær, gjenåpning av bekker og elver, ny kyststi og havnepromenade fra Frognerkilen til Grønlia. 

En praktisk og trygg hverdag

Prioritering av sykkel i Torggata og Nydalen stasjon
Til venstre: Sykkelvei i Torgata. Til høyre: Nydalen stasjon.

I Oslo skal du lett bevege deg mellom hjemmet, jobben, barnehagen og butikken. I de områdene hvor det kommer mange nye boliger, vil vi legge til rette for et godt lokalt tilbud, slik at det er enkelt å få dekket hverdagens behov. Et styrket kollektivtilbud, mer tilrettelegging for sykkel og bedre gangforbindelser skal gjøre det lettere å komme seg fra en del av byen til en annen. Med bedre belysning langs gater, gangveier og på stasjonsområder skal du også føle deg trygg når du beveger deg rundt. 

Marka består

Marka
Bogstadvannet. 

Marka skal fortsatt være byens viktigste natur- og turområde. Oslos befolkning bruker Marka aktivt til mosjon, naturopplevelser, lek og sport. Kommuneplanen gir en aktivitetssone i Marka som skaper rom for både fredelig og fartsfylt bruk. I denne sonen tilrettelegges det for nye aktiviteter, så lenge det ikke går ut over natur, kulturlandskap eller tilgjengeligheten til områdene rundt. 

Historie for fremtiden

Middelalderparken med Barcode i bakgrunnen
Middelalderparken med Barcode i bakgrunnen. 

Byutviklingen har gått fort, og Oslo har forandret seg. Samtidig er det viktig å sikre vår felles byhistorie – både bymiljøer og viktige enkeltbygg. Middelalderbyen, trehusområdene, 1800-tallets murby og de tidlige drabantbyene er eksempler på karakteristiske områder med verdifulle historiske kvaliteter som sikres i kommuneplanen. Disse stedene gir Oslo et unikt preg, og er velfungerende og levende deler av byen vår. Kommuneplanen legger vekt på å aktivt bruke historiske bygninger og steder som en ressurs i byutviklingen. 

Fakta
Hva er kommuneplanen?
  • Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunens styringssystem.
  • Bystyret vedtok 23. september 2015 kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn».
  • Planen går ikke i detalj på enkeltområder eller enkeltprosjekter, men trekker de store linjene for byutviklingen de neste årene. 
  • Den inneholder plankart for arealbruk og hensynssoner, og temakart som blant annet viser luftforurensing, støy, grøntområder og kulturminner. 
  • I tillegg har planen bestemmelser og retningslinjer som supplerer kartene. Disse utdyper hvilke fysiske kvaliteter i byen som skal sikres i planleggingsprosesser og byggesaker. 
  • Les mer om kommuneplanen på Oslo kommunes nettside.