Fra 1. januar 2015 skifter vi høydesystem, noe som fører til at alle høyder økes med cirka 37 centimeter.

Oslo blir 37 cm høyere

Fra 1. januar 2015 skifter vi høydesystem på grunn av landheving. Hva betyr det for deg som skal sende inn søknad om byggetillatelse eller forslag til ny reguleringsplan?

– Vi får inn flere spørsmål rundt dette med konvertering. Blant annet lurer mange på om man må levere kart med ny høydereferanse på saker som allerede er påbegynt og hvor oppstartsmøtet allerede er holdt. Svaret er at ifølge reglene må alle saker som legges ut til offentlig ettersyn etter 1. januar 2015 konverteres til det nye høydesystemet NN2000. Årsaken er at når det skal bygges etter tekniske tegninger, så må tegningene korrespondere med gjeldende høydesystem som da vil være NN2000, sier Rune Kjørmo i Avdeling for geodata i Plan- og bygningsetaten.

Skifting av høydesystem får konsekvenser også for andre brukere av kommunens kart og fastmerker, altså offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere som jobber i og for Oslo kommune.

Bruk riktig høydesystem
Skiftet av høydesystem betyr at kartdata og andre høydebærende data endres fra dagens høydesystem som er Oslo lokal høyde (OLH) til Normal Null 2000 (NN2000). Dette fører til at alle høyder skal økes med cirka 37 cm. Høydetallet i NN2000 vil altså være cirka 37 cm høyere enn i det gamle systemet. Det kan få store konsekvenser hvis man blander høydedata fra forskjellige systemer uten å være klar over det. For å unngå forsinkelser og økte kostnader er det derfor svært viktig at du er ekstra nøye med å kontrollere hvilken høydereferanse som brukes i kart og andre data du bruker.

– Selv om planer allerede er påbegynt der det gamle systemet er brukt, betyr det ikke at arbeidet er gjort forgjeves, det må bare foretas en konvertering til nytt system, understreker Kjørmo. Slik er hovedprinsippet for konverteringen fra OLH til NN2000 er: Det legges til 37 cm på alle høyder. Deretter legger man dette til på nytt kartgrunnlag med oppdaterte høyder og høydekoter i NN2000.

I en overgangsperiode på ett frem til 1.januar 2016, år vil det være mulig å bestille digitale kartdata i vektorformat og laserdata i gammel høydereferanse OLH. Vann- og avløpsetaten går over til NN2000 for sine kartdatasett 19. desember. Etter planen skal alle kommuner i Norge over til NN2000 i løpet av få år.

Hvorfor nytt høydesystem?

  • Vi får et felles høydesystem for hele landet, med kjent kvalitet og uten høydesprang mellom kommunegrensene.
  • Høydesystemet stemmer med ”terrenget”.
  • Referanserammen (fastmerkene) må til enhver tid være bedre enn oppmålingsteknologien.
  • Nøyaktige 3D-data og data fra laserskanning stiller store krav til høydegrunnlaget.
  • Mer presis påvisning av middelvannsnivå er viktig for bygg- og anleggsvirksomhet nære sjøen.

Les mer om nytt høydesystem

Alle saker som legges ut til offentlig ettersyn etter 1. januar 2015 må konverteres til det nye høydesystemet NN2000.
Rune Kjørmo, Avdeling for geodata
Fakta:
Nytt høydesystem
  • 1. januar 2015 skifter Plan- og bygningsetaten høydesystem.
  • Høydesystemet skifter fra Oslo lokal høyde (OLH) til Normal Null 2000 (NN2000).
  • Forskjellen mellom OLH og NN2000 i byggesonen i Oslo ligger på mellom 36.5 og 39.0 cm.