LØRENVANGEN 19-21: Sånn blir dette kvartalet seende ut mot sør og Lørenveien (Illustrasjon Lillestrøm Arkitekter)

Økern–Løren: Oslos største by­utviklings­område

Oslos største byutviklingsområde er Økern, Løren, Hasle og Ensjø. Områdene er delvis sammen-hengende og vil sammenlagt kunne gi 12.000 til 15.000 nye boliger.

Lørenbyen med 1500 boliger er snart ferdig, ca. 7000 på Ensjø er under bygging og på Hasle er det planlagt ca. 450. Områdene har god kollektivdekning med T-banestasjoner på Økern, Hasle og Ensjø, fremtidig T-banestasjon på Løren og gode bussforbindelser i flere retninger.

Miljødepartementet stadfestet i september i fjor reguleringsplanen for Økern senter (Reguleringskart og -bestemmelser). I tillegg til dagens senter, dekker planen det som i dag er Økernkrysset og andre tilstøtende områder. Planen regulerer inn plass til forretninger, kontor, byggeområde for boliger, friområde, hotell, bevertning, allmennyttige formål (kino, konferanse, undervisning, museum, barnehage, badeanlegg, helse, trim) og offentlig trafikkområde (T-banestasjon, vei, fortau, gangareal, plass/torg, gang-/sykkelvei, kollektivfelt, taxiholdeplass, jernbane). Omfattende bestemmelser vil styre rekkefølgen på de ulike utbyggingsprosjektene.

Store industriområder på Løren og Økern blir nå omgjort til boligformål i henhold til Kommunedelplanen for Økern fra 2004 og Kommuneplan 2008–2025. Områdene egner seg godt til relativt tett, bymessig bebyggelse. Støy fra Ring 3 har vært et stort problem for nærliggende områder, men den nye tunnelen som tar trafikken under bakken løser dette problemet. I tillegg til det planlagte nye senteret på Økern, vil det også bli mindre sentre med butikker og annen service andre steder.

STORE ENDRINGER: På Løren kommer flere tusen nye boliger. Områdene markert på dette flyfotoet er beskrevet i teksten under.

Noen nye boligkvartal under planlegging:

Lørenvangen 19–21/Lørenveien 54

Dette industriområdet skal bli boliger, forretninger, offentlig og privat service samt bevertning. Reguleringsplanen, som grenser mot Lørenveien i syd og Lørenvangen i vest, ble vedtatt av bystyret i juni 2013. Den nye bebyggelsen vil få kvartalsstruktur, høyest i nord, og med i alt 510 boliger. Det er planlagt en gang-/sykkelvei øst–vest gjennom området. 

Dag Hammarskjølds vei 49–51/Lørenvangen 24

Omregulering av disse eiendommene fra industri til boliger ble også vedtatt i juni 2013. Området grenser mot Ring 3 (Dag Hammarskjølds vei) mot nord. Bebyggelsen får inntil 222 leiligheter i kvartalsstruktur, med gårdsrom og barnehage med seks avdelinger. Dag Hammarskjølds vei blir nå lokal hovedvei. Boligene som vender ut mot denne veien vil få tiltak slik at kravene til støynivå overholdes. Langs den sydlige grensen av planområdet blir det en tre meter bred gangvei som vil gi gjennomgang mot Peter Møllers vei.

Lørenveien 55–65

490 boliger er foreslått bygget i Lørenveien 55–65. Tomten ligger på sydsiden av Lørenveien, lengst øst mot Østre Aker vei. Boligbebyggelsen vil hovedsakelig være blokker i nord/syd-retning, med noen få øst/vest. I den østligste delen er det planlagt et torg, et høyt bygg for kontor, forretning og service samt inntil 3500 kvadratmeter forretning i et annet bygg. Uteområdene har gangforbindelser gjennom området. Forslag om omregulering til bolig har nettopp ligget ute til høring. Innkomne kommentarer til reguleringsforslaget blir nå gjennomgått og forslaget eventuelt justert, før det sendes til politisk behandling og vedtak.

Lørenveien 51/Lørenvangen 14

For disse eiendommene er det foreløpig utarbeidet en planskisse som foreslår riving av eksisterende bygninger og viser mulighet for boligbygg i 7–8 etasjer med forretninger og service mot gaten. Det er foreløpig ikke anslått antall boliger, men initiativtakerne tenker seg relativt stor andel større leiligheter: 50 % over 80 kvm og 30 % 50–80 kvm. Det er for tidlig å anslå videre fremdrift her.

Familieboliger i Spireaveien 6

Denne tidligere industritomten vest for Økern torg er foreslått omregulert til boligformål med fire blokker med til sammen ca. 200 boliger rundt en stor gårdsplass. Markedsundersøkelser har vist et stort behov for treromsleiligheter. 40 % av boligene vil være på 55–80 kvm og 30 % på over 80 kvm. Støyen i området er i dag noe høy, men vil bli tilfredsstillende når tunnelen med Ring 3 nå er ferdig. Nordøst for byggefeltet er det store friområder og idrettspark. Reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn, bemerkningene er behandlet og planforslaget blir nå bearbeidet av forslagsstiller.

Sentralt i planen for Spireaveien 6 nå er at Plan- og bygningsetaten  ønsker å få på plass en grønn forbindelse på sørsiden av eiendommen, med friområde og gangvei. Bydelen har stilt seg positiv og etaten ønsker å få dette opparbeidet i sammenheng med resten av prosjektet.