Deler av utbyggingsområdet Hovinbyen rundt Økern

Også utbyggere bruker tid

NRK Dagsrevyen viste fredag 8. juli en reportasje om boligbyggingen i Oslo. I innslaget viste Veidekke til to av deres prosjekter og direktør Audun Blegen hevdet at det "går tregere nå enn tidligere". En detaljert gjennomgang av de to sakene viser at bildet er mer nyansert enn Veidekke påstår. Begge parter bruker betydelig tid.

Felles ansvar for fremdrift

- Det er et felles ansvar å planlegge og følge opp enkeltprosjektenes fremdrift nøye, sier direktør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten. 

Vi har sett på den detaljerte tidsbruken i de to sakene Veidekke var misfornøyd med.

Kunne vært til politisk behandling

For Sinsenveien 45-49 på Løren vest ligger tidsbruken i all hovedsak hos forslagsstiller. Veidekke og deres prosjektpartnere hadde per 11. juli i år brukt til sammen 126 uker, mens vi har brukt til sammen 35 uker. Vi har holdt frister og brukt mindre tid på saksbehandling enn i tilsvarende plansaker, på tross av rask utvikling i området og at det i to-årsperioden ble vedtatt flere nye overordnede føringer, bl.a. veiledende plan for offentlige rom på Løren-Økern og ny kommuneplan. Forslagsstiller har også byttet arkitektfirma, laget nytt konsept og foreslått høyere utnyttelse enn i den opprinnelige søknaden. Hvis forslagsstiller hadde fulgt opp saken uten opphold, ville saken høyst sannsynligvis vært oversendt politisk behandling for en god stund siden.

Uenighet om behovet for barnehage

For Oppsal gård i Oppsalveien 20 ligger tidsbruken både hos etaten og forslagsstiller. Det har vært en tidkrevende dialogprosess da spørsmålet om barnehage skapte uenighet. Saken har vært på begrenset høring i tillegg til offentlig ettersyn, noe som tar ekstra tid. Denne tiden regnes som etatens, selv om endringene skulle være foreslått av forslagsstiller. Forslagsstiller har i denne saken per 11. juli brukt til sammen 45 uker, mens vi har brukt 95,5 ukerFørst ved siste innsendelse fra forslagsstiller var barnehage inkludert i planforslaget. Forslagsstiller har også i denne saken byttet arkitektfirma underveis i planarbeidet, og bebyggelsens tidligere hovedgrep ble også endret. Det var vår intensjon å få sendt over planforslaget til politisk behandling før sommeren. Det har vi ikke klart. Vi jobber nå sammen med Veidekke for å få til et møte i august.