Den anbefalte løsningen legger til rette for et tett og fleksibelt knutepunkt med korte avstander til bytter mellom tog, buss, t-bane og trikk. Anbefalingen er én av de fire alternativene som har blitt utredet (se egen sak).

Senioringeniør Frid Ane Møster i Plan- og bygningsetaten trekker fram flere positive ting ved det anbefalte løsningsforslaget.

– Løsningen binder sammen nord- og sørsiden på en god måte og bryter dagens barrierevirkning. Publikum kan krysse gjennom vrimlearealet, som tenkes lagt på et nivå under selve terminalen, eller gjennom gangkulverten under sporområdet som tenktes forlenget i begge ender. Det blir i tillegg muligheter for restrukturering/ombygging av Galleri Oslo når bussterminalen flyttes, og også muligheter for gjenåpning av Akerselva nord for Schweigaards gate dersom vestre rampe kan rives, forteller hun.

Flytting av bussterminalen vil åpne nye muligheter for Oslos mest trafikkerte knutepunkt:

  • Bussterminal over sporområdet legger til rette for minst en dobling av antall reisende innen 2030. I dag reiser 250 000 personer med kollektivtrafikk fra Oslo S og Jernbanetorget. En forutsetning for etablering av bussterminalen over sporområdet er at det kan etableres en ny togtunnel under sporområdet.
  • Fjerning av vestre rampe fra Nylandsveien muliggjør åpning av Akerselva nord for Scweigaards gate..
  • Mulig gjenåpning av Akerselva nord og sør for Schweigaards gate vil gi muligheter for å koble sammen de offentlige rommene på begge sidene av Schweigaards gate for myke trafikanter. Det gjelder områdene rundt Galleri Oslo, dagens bussterminal, Oslo Plaza og KLP-tomta.
  • Grepet reduserer barrierer i området ved å koble sammen byen mot fjorden ved utvidet gangkulvert og nye gangpassasjer over sporene.
  • KLP-tomta vil utgjøre hovedinngangen til bussterminalen fra nordsiden. Det blir vrimleareal på nivået mellom bussterminalen og sporområdet, som tar publikum ut til Dronning Eufemias gate i sør.
  • Eksisterende gangkulvert under sporområdet åpnes mot nord og mot sør, slik at man kommer ut på gateplan.
  • Det legges opp til sykkelparkeringsplasser; 1000 plasser under Chr. Frederiks plass og like mange i KLP-prosjektet.

 

Vi ser på flytting av bussterminalen til over sporområdene som selve nøkkelen til en god utvikling i området.
Senioringeniør Frid Ane Møster i Plan- og bygningsetaten