TOMMELEN OPP: Fra venstre etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten, adm. direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg og programleder Birgit Rusten i FutureBuilt har akkurat signert avtalen som gjør Nasjonalmuseet til forbildeprosjekt. Bakom dundrer anleggsmaskinene.

Nasjonalmuseet blir forbildeprosjekt

Nylig signerte FutureBuilt, Oslo kommune og Statsbygg kontrakten som offisielt gjør Nasjonalmuseet til et forbildeprosjekt, med tilhørende store miljøgevinster. Loddet er kastet!

Det var brede smil da Birgit Rusten, programleder FutureBuilt (se faktaboks), satte sin signatur på gjennomføringsavtalen sammen med adm. direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen og etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten (sistnevnte i egenskap av leder av Oslo kommunes styringsgruppe for FutureBuilt).

For avtalen er historisk – Nasjonalmuseet blir det største forbildeprosjektet noensinne, med 54 600 kvm gulvareal og en kostnadsramme på over fem milliarder kroner. Som forbildeprosjekt i FutureBuilt forplikter nå Statsbygg seg til å levere et Nasjonalmuseum som i sin fulle levetid lager et fotavtrykk for klimagasser som er minst 50 prosent lavere enn for et tilsvarende bygg oppført etter eksisterende tekniske forskrifter.

Strenge krav

For at FutureBuilt skal godkjenne et bygg som forbildeprosjekt, stilles det strenge krav til transport, energibruk og materialbruk. – I Statsbygg stiller vi krav til klimaavtrykk i alle våre bygg, sier Nikolaisen til ByplanOslo før han signerer kontrakten. – Men vi bruker FutureBuilt til å strekke oss litt ekstra, det gir en god drive til eget forbedringsarbeid, sier han.

Nasjonalmuseet er nordeuropas største kulturbygg, og det stilles helt spesielle krav til døgnkontinuerlig klima og tekniske anlegg for å ivareta vår nasjonale kulturarv. – Det å flytte grenser på denne type bygg er mer krevende enn for ordinære kontorbygg. Derfor er vi veldig godt fornøyde med å halvere klimagassutslippene, sier Nikolaisen.

Også FutureBuilt gleder seg over avtalen, som har ringvirkninger lang ut over Nasjonalmuseet isolert sett. – Staten har muskler til å jobbe mer offensivt mot leverandørsiden, sier Rusten og viser til hvordan forbildeprosjekter for eksempel stimulerer til såkalt «grønn IT», med lavt energiforbruk. – Vi benytter anledningen til å pushe leverandørene, sier hun.

Nasjonalmuseet blir et bygg med høy arkitektonisk kvalitet, og jeg håper det blir med kortreiste materialer.
Etatsdirektør Ellen de Vibe
FAKTA:
FutureBuilt

FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 % innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. FutureBuilt er et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt og stimulerer til nyskapning og endret praksis. Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal være attraktive for både beboere, brukere og byens innbyggere.

FutureBuilt er et tiårig program som går fram til 2020.

Mer om FutureBuilt

Ærverdige Vestbanen blir smågutt mot det nye Nasjonalmuseet, som med sine 54 600 kvm blir nordeuropas største kulutbygg.

Det er anslått at byggebransjen står for så mye som 40 prosent av det globale klimagassutslippet. – Men bransjen beveger seg veldig raskt fra å være brorparten av problemet knyttet til klimagassutslipp, til å bli en del av løsningen, sier Nikolaisen.

– Vi opplever at FutureBuilt har mange prosjekter og initiativ, som gjør at utviklingen av leverandørbransjen mer kraftfull enn om alle gjør ting hver for seg. Det ser vi nytten av, det gjør noe med leverandørmarkedet, utdyper Nikolaisen. – Kompetansen øker, og det blir mer fokus på å levere i tråd med ambisjonene, så det blir lettere å få tak i nye leverandører til nye prosjekter, sier han.

FutureBuilt inngikk allerede for to år siden intensjonsavtale med Statsbygg, og prosjekteringsteamet for Nasjonalmuseet har siden jevnlig hatt møter med FutureBuilt. Samarbeidet og lærdommene her gir også gevinster for andre store forbildeprosjekter som Deichman, Munchmuseet og Folkehelseinstituttet.

– Hva får utbygger igjen for å være forbildeprosjekt, ved siden av å bidra til lavere klimagassutslipp?

– Noe vi bidrar med i alle prosjekter er  å sørge for å formidle resultatene både overfor byggebransjen og for fagpresse og dagspresse, sier Rusten. – Vi er opptatt av at alle som bidrar – utbyggere, arkitekter, entreprenører – blir synlige som innovative aktører. Det er noe av paybacken prosjektene skal få, sier hun og trekker samtidig fram at FutureBuilt også stiller krav til at forbildeprosjektene må være gode nok i forhold til arkitektur og hvordan det relaterer seg til bymiljøet. 

 

FAKTA:
Slik spares klimaet

Forprosjektrapport viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 49 prosent fra referansebygget til prosjektert bygg.  Dette har man oppnådd ved: 

TRANSPORT: • Sentral lokalisering og svært gode forbindelser til kollektivtilbudet og andre sentrale funksjoner

ENERGI: • Kompakt bygningskropp og tunge veggkonstruksjoner for å oppnå et stabilt inneklima • Minimum passivhusstandard • Installasjon av sjøvarmepumpe som hovedenergikilde + fjernvarme som spisslast

MATERIALER: • Varige materialer • Stor fokus på miljøvennlige produkter med tanke på materialenes inneklimaegenskaper, gjennvinningsmulighet og fravær av miljøgifter • Miljøfokus og redusert klimagassutslipp ved valg av materialer:

  • Bruk av lavkarbonbetong
  • Resirkulert stål 
  • Muticem peler
  • Fokus på innvendig materialbruk, for eksempel linoleum
MATERIALVALG: Mye av fasadene i Nasjonalmuseet skal være i stein. For klimaregnskapet er det derfor viktig hva slags karbonavtrykk denne steinen har. Hvilken stein det blir, og hvor den skal hentes fra, er ikke bestemt.

– Og hva har Nasjonalmuseet bidratt med når det gjelder bymiljø?

– Lokalisering av bygget veldig bra, mot et offentlig rom med mye mennesker, og lett tilgjengelig. Det er en gevinst, svarer representanten for avtalens tredje part, Ellen de Vibe. – Som reguleringsplanen er vedtatt, har det blitt et bygg med høy arkitektonisk kvalitet, og jeg håper det blir med kortreiste materialer.

– Arkitekten ønsker skifer, og jeg håper virkelig at Statsbygg setter miljøhensynet høyt nok til at skiferen blir kortreist, sier hun.

På grunn av tuneller under Nasjonalmuseet, og liten plass rundt, blir det ikke P-plasser for bil annet enn handicap-plasser. –  Derfor arbeider vi nå videre med sykkelparkering, forteller de Vibe, og får støtte av Rusten i FutureBuilt. – I samarbeid med sykkelprosjektet i Oslo jobbes det med å få et til et parkeringshus for sykkel skikkelig nært som kan dekke trafikken både til Nasjonalmuseet, Nesoddbåtene og andre besøkende i strøket, avslutter hun.