I Ulsholtveien 31 vil Stiftelsen Betanien bygge 35 klimanøytrale boliger for ungdom på Furuset (Illustrasjon: Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap).
I Ulsholtveien 31 på Furuset vil Stiftelsen Betanien bygge 35 klimanøytrale boliger for ungdom. Prosjektet er vedtatt i bystyret. (Illustrasjon: Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap).

Nå kommer klimavennlige boliger i Oslo

Tre nye klimavennlige prosjekter er vedtatt inn i FutureBuilt-porteføljen, og felles for de tre er at alle inneholder boliger. I tillegg har Oslo bystyre vedtatt 35 klimanøytrale boliger for ungdom på Furuset som skal flytte inn i egen bolig for første gang.

– Tendensen har vært at det er næringsbygg/kontor som har gått foran når det gjelder klimavennlig bygging. Det har ikke vært like lett å få innlemmet boliger i FutureBuilt-programmet, så dette er viktige prosjekter for byen, sier Eili Vigestad Berge, prosjektleder for FutureBuilt i Oslo kommune.

Kombinasjon bolig og næring

To av de nye FutureBuilt-prosjektene blir spydspisser på klima og miljø og vil synliggjøre Nydalen som en foregangsbydel. Avantor ønsker å transformere Nydalen til en komplett bydel med en bærekraftig blanding av boliger, næring, service, utdanning og barnehager, og har utarbeidet en masterplan Nydalen+, som redegjør for den utviklingen de ønsker for området

– Vi ønsker å vise at vi mener alvor med vår bærekraftsatsing og realiserer derfor to FutureBuilt-prosjekter på sentrale tomter i Nydalen, sier Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor, til futurebuilt.no

På Gullhaug torg samarbeider Avantor med Snøhetta og Skanska om et nytt bygg med både næring og boliger som i utgangspunktet skal klare seg uten både mekanisk ventilasjon, tilført varme og kjøling.

– Byggeprosjektet viser tydelige målsettinger om å være nyskapende når det gjelder energiløsning og 0 kWh tilført energi til bygget og bruk av naturlig ventilasjon. De vil ha klart forbilledlige egenskaper både når det gjelder innovasjon og energi, sier Eili Vigestad Berge, prosjektleder for FutureBuilt i Oslo. – Avantor viser gjennom dette prosjektet at det er fullt mulig å kombinere bolig og næring i samme bygg, noe som mange aktører i bransjen vegrer seg for. Det er viktig å få frem gode eksempler på bygg med blandende funksjoner, sier Eili Vigestad Berge.

Bygget skal erstatte eksisterende parkeringsplass på Gullhaug torg. Det skal heller ikke ha egne parkeringsplasser for bil, men derimot oppfylle Oslo kommunes og FutureBuilts krav til sykkelparkering.

På nabotomten, Nydalsveien 32B, ligger det andre boligprosjektet til Avantor. Her ønsker Avantor å renovere det bevaringsverdige industribygget som bedriften Fiskars inntil nylig har produsert hageredskaper, samt et mulig påbygg. Graden av ombygging i prosjektet må avklares i en egen detaljregulering.

Bygget skal gjøres tilgjengelig for allmennheten; fra lukket industribygg til åpent og tilgjengelig bygg med aktive fasader. Det gjennomføres nå en konkurranse for å sikre at målene i kvalitetsprogrammet blir oppnådd gjennom innovative løsningsforslag. Les mer om konkurransen

– Det har ikke vært like lett å få innlemmet boliger i FutureBuilt-programmet, så dette er viktige prosjekter for byen.
Eili Vigestad Berge
Marienlunden
Rett ved Marienlundparken og et steinkast fra trikkeholdeplassen på Holtet i Oslo skal det bygges et bolighus med høye miljøambisjoner (Illustrasjon: Fjord Arkitekter AS).

Klimaforbilde ved Marienlundparken

Rett ved Marienlundparken og et steinkast fra trikkeholdeplassen på Holtet i Oslo skal det bygges et bolighus med høye miljøambisjoner. På den femkantede tomten skal Marienlunden AS bygge et bygg på tre etasjer med butikk/kontorlokale i førsteetasjen og i alt tre boliger i andre og tredje etasje.

– Marienlunden-prosjektet viser at ambisiøse klimavennlige bygg også kan realiseres innenfor småhus/lavblokk typologien innenfor kostnadsrammen av et normalt byggeprosjekt. Slike forbildeprosjekter er viktige for å motbevise myten om at det er dyrere å bygge klimavennlig, sier Vigestad Berge.

Den asymmetriske formen på bygget svarer på tomtens form og ønske om å legge til rette for solvendte vegger og tak. Ambisjonene er et nesten null- eller plussenergibygg i massivtrekonstruksjon. Godt synlig ved inngangen ligger et eget sykkelrom. Næringslokalene har store vindusflater mot Marienlundveien som vil være med å videreutvikle det positive lokalmiljøet på Holtet.

Oppvarmingen av bygget sikres med bergvarmepumpe, solceller og solfangere integrert i bygningskroppen.

– Byggeprosjektet er dessuten forbilledlig når det gjelder overvannshåndtering. Overvannet skal både fordrøyes på tomten og samtidig brukes som element som løfter uterommet, sier Vigestad Berge. 

Fakta
FutureBuilt
  • FutureBuilt skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.
  • Målet er å utvikle 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.
  • Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.
  • Forbildeprosjektene omfatter både nybygg og rehabilitering, og prosjekteierne er både kommunale, statlige og private utbyggere.
  • FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Husbanken, Enova, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.
Ulsholtveien 31
I Ulsholtveien 31 vil Stiftelsen Betanien bygge 35 klimanøytrale boliger for ungdom på Furuset (Illustrasjon: Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap).

Klimanøytrale boliger for ungdom

Den 11. november vedtok Oslo bystyre reguleringsplan for FutureBuilt-prosjektet Ulsholtveien 31. Her vil Stiftelsen Betanien bygge 36 klimanøytrale boliger for ungdom på Furuset som for første gang skal flytte inn i egen bolig.  De nye boligene oppfyller FutureBuilt-ambisjonene på klima, arkitektur og bymiljø.

– Det er spesielt gledelig å komme i gang med et boligprosjekt på Furuset som er Oslo kommunes forbildeområde i FutureBuilt-programmet, sier Eili Vigestad Berge. 

Det eksisterende Furuhuset skal bygges om til boliger med store fellesarealer, og det skal settes opp to nye rekkehus i massivtre. Husene er utformet for å kunne bruke solenergi optimalt, og rikelig med sykkelboder skal bidra til miljøvennlige reiser. Prosjektet skal henvende seg til nærmiljøet med sine fellesarealer inne, det store hageanlegget, sykkelpool og mekkeplass for sykler.

Byggherre Stiftelsen Betanien har i samarbeid med FutureBuilt gjennomført en plan- og designkonkurranse for prosjektet. Med forslaget «God morgen Alna» vant Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap konkurransen.