SNART KLAR: Håkon 5.s gate åpnes for trafikk den 5. juni. Her blir det to kjørefelt i hver retning.

Nå åpnes selveste kongegaten!

De østlige delene av Dronning Eufemias gate ble åpnet i begynnelsen av mai. Nå knyttes denne 700 meter lange avenyen sammen med gatesystemene mot øst. Torsdag 5. juni åpner Kong Håkon 5s gate og Nordenga bru for trafikk. Dermed begynner man å se konturen av hovedveisystemet i den nye bydelen.

De nye hovedgatene i Bjørvika er utformet som grønne avenyer: Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5.s gate og Langkaigata er brede og romslige avenyer, rikt beplantet og planlagt for flere samferdselsfunksjoner.

Kong Håkon 5.s gate er hele 34,9 meter bred, med to kjørefelt og ett kollektivfelt mot Bjørvika, og tilsvarende to kjørefelt og ett kollektivfelt i retning Mosseveien. Mot Middelaldervannspeilet er det anlagt en 3,7 meter bred toveis gang- og sykkelveg.

Dronning Eufemias gate har fått en asymmetrisk utforming der fortauet på nordsiden er på hele 9,5 meter bredt. Fortauet på sørsiden er delvis anlagt, og vil få en endelig bredde på 6,2 meter. Det er benyttet lys granitt som kantstein og som belegg på fortauene. Benker er plassert ut for å skape et levende byrom, og universell utforming og belysning er utført etter siste standarder.

Trikken er plassert i midtrabatten i Dronning Eufemias gate. Trikkesporene her skal koples sammen i Oslogate så snart byggingen av Follobanen er fullført, trolig i 2017. Bjørvikatrikken kan derfor først kobles på Ekeberglinjen tidligst i 2018.

Historisk bakgrunn

Våren 1299 giftet Eufemia av Arnstein seg med daværende hertug Håkon Magnusson og på høsten samme år ble hun kronet til Norges dronning. Eufemia hadde gjennom sitt ekteskap med Håkon 5. en sterk tilknytning til middelalderbyen Oslo. At Håkon Magnusson og Eufemia lot seg krone i Gamlebyen, var et av flere grep som gjorde Oslo til en viktig by i rikssammenheng Kilde: Wikipedia m.fl.

GANG- OG SYKKELVEG: Mellom Håkon 5.s gate og vannspeilet i Middelalderparken er det anlagt en 3,7 meter bred toveis gang- og sykkelveg, med en beplantet rabatt som skille mot biltrafikken. Den blir ferdig asfaltert i løpet av de nærmeste ukene.

Ny hovedadkomst fra sør og øst

Kong Håkon 5.s gate vil utgjøre den nye hovedadkomsten til Bjørvika og Oslo S fra sør og øst. Hit kommer man seg både fra Mossevegen, Ekebergtunnelen og Kongsvegen.

 I nord ender Kong Håkon 5.s gate i et kryss med Dronning Eufemias gate, Bispegata og videre nordover mot Nordengen bro og Grønland.

Mot vannspeilet er det anlagt en bred gang- og sykkelveg, som skilles fra biltrafikken med en beplantet rabatt. Fra sørenden av middelalderparken er denne gang- og sykkelveien koblet sammen med eksisterende sykkel- og turveier fra sør og øst. Dermed er Kong Håkon 5.s gate også et knutepunkt for sykkelveinettet fra sør og øst inn mot sentrum.

Dermed er et sammenhengende sykkelfelt etablert gjennom hele Bjørvika. Oslo S Utvikling bygger Norges største sykkelparkering i OperaKvarteret. Bare i første trinn kommer mer enn 2000 plasser for sykler, mer en halvparten under tak. Dette i kombinasjon med gode garderobe- og dusjmuligheter i kontorbyggene i OperaKvarteret skal gjøre det enda mer attraktivt å sykle til jobben. Også fotgjengerne har fått sitt. Snarveier mellom og under barcodebygningene, brede fortau og grønne gangveier skal bidra til å skape liv på gateplan.

DET MERKES: Ingjerd Solfjeld fra Statens vegvesen merker trærne i Dronning Eufemias gate. 600 gatetrær fordelt på 100 arter er plantet langs det nye veinettet.

Norges største gateplanting

En palett av 600 gatetrær fordelt på 100 arter er plantet langs det nye veinettet. Beplantningen skal reflektere det 21. århundres mangfold og tilfredsstiller de strenge kravene til moderne gatetrær under Oslos forhold og klima.

Gatetrærne er skiltet og ordnet som en geografisk vandring fra Øst-Asia til Vest-Amerika på Dronning Eufemias gates solrike side mot nord. Akerselva er symbolsk for Atlanterhavet. Øst for elven finner vi først europeiske arter, deretter planter fra Asia videre østover. På vestsiden av Akerselva blir det plantet trær fra Amerika.

På den mer skyggefulle sørsiden av Dronning Eufemias gate, blir det plantet alm, lind og lønn.

Trikken vil kjøre på en grønn løper av gress, flankert av søyleeik. Klatrerosene er montert på slanke stativer som skal minne om praktutfoldelsen til kroningen av kongeparet Dronninga Eufemia og Haakon V Magnusson i 1299.

Kong Håkon 5.s gate, som løper langs vannspeilet i Middelalderparken, har en beplantning verdig en konge. Ulike arter av eiketrær er plantet mot Middelaldervannspeilet. Det er også plantet trær både i midtrabatt og i fortau på begge sider. I tillegg vil gaten bli kantet med busker og stauder. Kong Håkon 5.s gate er bygget opp med lette fyllmasser for å hindre fremtidige setninger, og som i de andre hovedgatene i Bjørvika, er det også her benyttet plantekasser i fortauene.

Begrensede vekstmasser og forurensing fra trafikk og vedlikehold gjør vekstforholdene i bygatene til en utfordring. I plantevalget i Bjørvika er det derfor lagt vekt på å benytte et bredt utvalg av arter. Ved å plante trær og busker med ulike egenskaper vil det være mindre fare for at store deler av beplantingen blir ødelagt av sykdommer, skadedyr eller ugunstige vekstforhold.

 

Fakta:
Økologisk vurdering av planter i Bjørvika

Det er gjennomført en økologisk risikovurdering av plantene i Bjørvikaprosjektet. Hvert planteslag er vurdert ut fra kriterier som om planten er kjent problematisk, spredningspotensialet, voksestedet og om planten er bærer av sykdommer og skadedyr. Rapporten kan lastes ned her