Planen legger til rette for gjenåpning og miljøoppgradering av Alna og viktige sidevassdrag fra Alnsjøen ned til fjorden og for turveiforbindelser gjennom hele området. I tillegg vil den bidra til å sikre biologisk mangfold og god vannkvalitet og legge til rette for byutvikling. Planen sikrer også bevaring og utvikling av viktige kulturminner langs elven.

Planen ble endelig godkjent av bystyret i mai 2013. Det har vært en lang prosess å utarbeide og sende den frem, mange runder med kontakt med kommunale og statlige etater, bydeler, organisasjoner, berørte næringsdrivende osv., og deretter grundig behandling i byråd og bystyre.

Kommunedelplanen er juridisk bindende, unntatt for området rundt Grorud stasjon, en del av Breivollområdet og området som omfattes av reguleringsplanen for samlastterminalen på Alnabru fra 2010. For de to første er planen bare veiledende – fremtidig arealbruk vil bli avklart gjennom pågående planarbeid. Kommunedelplanen legger føringer for tiltak som ønskes gjennomført innenfor grensene for planen.

Ti ulike deler

Elven og dens nærområder er i planen delt opp i i alt ti strekninger som er svært ulike og som må utvikles på forskjellige måter.

Fire strekninger utgjør pågående eller planlagte byutviklingsområder: Grorud stasjon, Breivoll ved E6, Bryn og Kværner. I disse områdene skal elven ha opparbeidet løp med høy materialstandard, og viktige kulturminner langs elven integreres.

Strekninger med høy natur- og kulturlandskapsverdi skal tas vare på og sikres for fremtiden. Det gjelder øvre del av Tokerudbekken, en del av Grorudparken, Nylandsparken, Smalvollen-området og Svartdalen.

Det skal legges til rette for at lukkede strekninger av elven og utløp av viktige sidebekker kan gjenåpnes. De viktigste her er Rommensletta, Fyrstikkbakken 3–5 på Bryn og Kværnerbyen/Jøtultomta.