Inspirasjonsbilde for Furuset hagelandsby
Furuset hagelandsby er et nytt forbildeprosjekt som Omsorgsbygg Oslo KF ønsker å gjennomføre som FutureBuilt-prosjekt. Illustrasjonene er et inspirasjonsbilde for hagelandsbyen (Illustrasjon.: ACK arkitekter).

Med omsorg for miljøet

Omsorgsbygg Oslo KF har vedtatt en ny miljøstrategi. – Strategien skal gi tydelige føringer for miljøvennlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning, sier Per Morten Johansen, administrerende direktør i foretaket.

Utnyttelse av takareal, plusshus, utslipssfrie byggeplasser, energiproduksjon, BREEAM og pilotprosjekter gjennom FutureBuilt er noen av stikkordene i den nye miljøstrategien til Omsorgsbygg. 

Miljøstrategien er blitt til gjennom flere interne arbeidsmøter, og med eksterne innspill fra fagmiljøer som FutureBuilt, Grønn Byggallianse og Bellona. 

– Den nye miljøstrategien skal bidra til å realisere byrådets miljømål, sier Per Morten Johansen. – Det betyr at Omsorgsbygg må ha en bred tilnærming til miljø i alt vi gjør. Vi skal redusere energiforbruket ytterligere fra passivhusnivå, samt satse på lokal energiproduksjon. Alle prosjektene våre skal ha et skarpt miljøfokus, men det er fortsatt viktig å satse på enkelte pilotprosjekter som går enda lengre og bidrar til økt kompetanse i bransjen. I miljøstrategien peker vi ut fem prosjekter med særlig høyt miljøfokus som vi skal gjennomføre som FutureBuilt-prosjekter. 


Langsiktige investeringer krever miljøfokus

Omsorgsbygg viderefører foretakets hovedmålsetting om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Målet bidrar til fornying og kontinuerlig forbedring i organisasjonen ifølge Johansen.

– Vi er på ingen måte i mål, men ser hele tiden etter nye løsninger. Skal vi nå målene i Paris-avtalen og byrådets målsettinger må vi jobbe med å få ned utslippene fra bygging og drift av eiendommer. Vi må ha fokus på energi, men i tillegg må vi jobbe systematisk for å redusere utslipp fra byggeaktivitet og klimagassutslippene fra materialbruk. Vi må huske at vi i dag gjør investeringer som skal vare inn i lavutslipps -og nullutslippssamfunnet. Da lønner det seg å ta de grepene vi kan i dag, så slipper vi å reinvestere i nye tiltak senere. Det er både økonomisk og samfunnsøkonomisk fornuftig.

– Den nye miljøstrategien skal bidra til å realisere byrådets miljømål. Det betyr at Omsorgsbygg må ha en bred tilnærming til miljø i alt vi gjør.
Per Morten Johansen
Kilden barnehage
Omsorgsbygg er allerede godt i gang med planleggingen av Kilden barnehage som skal bli Oslos første barnehage prosjektert som plusshus, og et FutureBuilt-prosjektet (Illustrasjon: Link Arkitektur).

Flere forbildeprosjekter gjennom FutureBuilt

Omsorgsbygg er allerede godt i gang med planleggingen av Kilden barnehage som skal bli Oslos første barnehage prosjektert som plusshus, og et FutureBuilt-prosjektet. De fire nye forbildeprosjektene som Omsorgsbygg ønsker å gjennomføre som FutureBuilt-prosjekter er krevende prosjekter med spesielle kvaliteter. 

– Dronning Ingrids hage og Furuset hagelandsby er et nytt og spennende konsept i norsk sammenheng. Disse boligområdene skal tilpasses en beboergruppe med demens. Målet er at hagelandsbyene skal gi høyere livskvalitet i tillegg til at områdene skal ha et positivt energiregnskap, sier Johansen.

I tillegg skal omsorg + prosjektet Hovseterveien 20 og en ny brannstasjon i sentrum gjennomføres som FutureBuilt-prosjekter. – Hovseterveien blir et utfordrende prosjekt der vi skal se på mulighetene for plusshus i bygg med døgnkontinuerlig drift, samtidig som vi skal ha en stor satsing på velferdsteknologi. Ny brannstasjon i sentrum skal kombinere beredskapsfunksjonalitet med plusshusløsninger. Alle disse fire prosjektene har store utfordringer knyttet til seg, og de er noen av de mest spennende prosjektene Omsorgsbygg skal gjennomføre. Vi mener de kan bli gode forbildeprosjekter der vi vil ha stor nytte av samarbeidet og kompetansen et FutureBuilt-prosjekt drar med seg, samtidig som vi mener prosjektene kan være spennende – også for andre aktører, sier Johansen. 

 

Fakta
Omsorgsbygg Oslo KF
  • kommunalt foretak i Oslo kommune
  • en av landets største eiendomsforvaltere med mer enn 850 000 kvadratmeter i porteføljen
  • ansvar for barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer
  • antall ansatte: 180