Fornøyde syklister

Syklistenes representanter er naturlig nok også fornøyd med planforslaget.

– Det er kostbart å bygge i Norge, men investeringer i trygge og attraktive sykkelanlegg er viktig for å få til et grønt transportskifte. Hvis flere velger sykkel i stedet for kollektivtrafikk eller bil, sparer vi plass og penger, det gir helsegevinster og vi får bedre luft å puste i, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Styreleder i Oslo-avdelingen av SLF, Øystein Lunde, støtter dette synet. – Når det skal etableres sammenhengende sykkelveier er det ofte enkelte punkter på strekningene hvor utbyggingskostnadene er vesentlig høyere. Det er likevel nødvendig å ta disse kostnadene. Bygging av tunnel til trikken for å gi plass til sykkelvei i Kongsveien er et stort prosjekt, men denne kostnaden må vurderes i forhold til sikkerheten til alle dem som allerede sykler Kongsveien, og nødvendigheten av å styrke de sammenhengende sykkelveiene mot sentrum, sier han i en kommentar til Byplan Oslo.

Planforslaget ligger ute på offentlig høring til 06. mars 2017. Politisk behandling er forventet i løpet av 2017, og prosjektet forventes å stå ferdig 2021.