Målet med kurset var å gi forslagstillere og fagkyndige mer innsikt i og kunnskap om planprosessen og legge til rette for god dialog og effektiv saksbehandling.

– Da vi evaluerte vår redesignede prosess, som ble innført i 2014, fant vi at for få forslagstillere og deres fagkyndige faktisk kjente godt nok til hva prosessen inneholder og hvilke muligheter for raskere plansaksbehandling som er innført. Vårt mål med kurset er rett og slett å sikre så enkle prosesser som mulig og en bedre og raskere plansaksbehandling, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling.

Kurset la vekt på de statlige og kommunale føringene for reguleringsplanarbeidet som forslagstiller og fagkyndige må forholde seg til.

God tilbakemelding

Tilbakemeldingene etter kurset er at deltakerne var svært fornøyd og vil anbefale kurset for andre. «Bra faglig innhold»,» Jeg fikk påminnelse og god informasjon», «Meget ryddige og bra foredrag og materiale» og «Bra å få innsyn i prioriteringene til de som skal vurdere innkomne forslag. Bra med eksempler fra konkrete saker og utfordringene/fortrinn ved disse» var blant tilbakemeldingene som kom i etterkant av kurset.

En annen kursdeltaker sier i sin tilbakemelding etter kurset:

«Gjennomføring av reguleringsplaner har blitt komplisert for alle som deltar i prosessene. Derfor må vi samarbeide og ikke bare skylde på hverandre.»

Etterlyser flere komplette planforslag

– Har du noen oppfordringer til kursdeltakerne nå i etterkant av kurset?

– Vi hadde som ambisjon å øke forståelsen for at en av flere utfordringer i planprosessen er behandling av ukomplett materiale og uavklarte forhold som må være utredet og løst i en god plan. Det medfører mye ekstra, unødvendig tidsbruk og belastning i plansaksbehandlingen, sier Vaa Bermann

Han håper fagkyndige og forslagsstillere har fått større forståelse for at jo mer komplett materialet er, jo raskere går saksbehandlingen. Så oppfordringen fra avdelingsdirektør Vaa Bermann er å sikre komplett materiale før det sendes inn til kommunen for behandling.
– Og så har vi selv også noen utfordringer i å etterleve det vi selv prediker, og der tar vi tak, avslutter en fornøyd kursansvarlig, som forteller at etaten vil arrangere nytt kurs i innsendt plan utpå vårparten i 2017.

Vaa Bermann er glad for at mottakelsen var så god.
– Det vitner om at vi traff et behov for økt innsikt i planprosessene i Oslo kommune, og at det ble formidlet på en god måte, avslutter Vaa Bermann.