Rune Gjøs
– Vi vil løfte Oslo opp blant de ledende sykkelbyene i verden, sier Rune Gjøs, direktør for sykkelprosjektet i Oslo (Foto: Sykkelprosjektet)

Klart for sykkelløft

Prislappen er fire milliarder – i første omgang. En ambisiøs sykkelplan for Oslo er klar for høring.

– Dette er et historisk løft. Vi vil løfte Oslo opp blant de ledende sykkelbyene i verden. Så ja, vi har voldsomme ambisjoner!

Rune Gjøs, direktør for sykkelprosjektet i Oslo, er både entusiastisk og optimistisk. Og han har noe å vise fram. I disse dager sendes «Plan for sykkelveinettet i Oslo» (pdf) ut på høring til statlige og kommunale etater, til bydeler, organisasjoner og flere hundre privatpersoner, engasjementet rundt sykkelen er nemlig svært stort.

Dessuten handler det nå om store tall. Nærmere bestemt 4,3 milliarder kroner – i første omgang. Det betyr de ti første årene, det som omfatter «bygging av første fase nett» fram til 2025. Deretter blir det enda større penger: Grovestimert kostnad for full utbygging av sykkelnettet i Oslo er 13,3 milliarder.

Sykkelutbygging innenfor Ring 3
Det skal altså satses på sykkelen som framkomstmiddel i Oslo. Og den nye planen, forankret i byens vedtatte sykkelstrategi, inneholder en rekke konkrete tiltak og navngitte gater/steder for utbygging. Det foreslås et sammenhengende tett nett som koples til mange arbeidsplasser og boliger slik at tilgjengeligheten skal bli god for flest mulig. Ønsket er å få til direkte ruter mellom bydeler, arbeid, bolig og handel.

Kartet over de planlagte sykkelutbyggingene viser aktivitet over hele Oslo. Men det vil være de sentrale delene som berøres mest.

– Endringene vil særlig skje innenfor Ring 3. Vi klarer ikke å gjøre alt, så vi vil særlig satse der behovet er størst og menneskene flest. Dermed vil det bli et skifte fra dagens situasjon, altså at sykkelutbyggingen har foregått mye i ytre by og lite innenfor Ring 3. Noe av det første vil være å etablere høykvalitets sykkelparkeringer, særlig ved Oslo S, men også på andre knutepunkter som Bryn og Tøyen. Dette blir anlegg på et helt nytt nivå, sier Rune Gjøs.

Han forteller muntert at Oslo nå «rapper hemningsløst fra de beste»:

– Nesten alt det geniale er funnet opp, så vår oppgave er å plukke det beste og tilpasse det på en god måte. Og vi snakker ikke bare om veier og sykkelfelt; dette handler om utforming av kryss, om sykkelpleiere som skal bistå syklistene, om pumper og støttefunksjoner og el-sykler til eldre. Vi får kolossal respons når vi foreslår slike enkle tiltak, så dette vil det bli mye av, sier Rune Gjøs.

 

– Dette er et historisk løft. Vi vil løfte Oslo opp blant de ledende sykkelbyene i verden. Så ja, vi har voldsomme ambisjoner!
Rune Gjøs
På høring
Plan for sykkelveinettet i Oslo

Har du innspill til planen? Frist for uttalelse er 15. oktober 2015.

Innspill kan du sende til
firmapost-ost@vegvesen.no.

Merk e-post med saksnummer 2014071361 og “Plan for sykkelveinettet i Oslo”. 

260 km sykkelveier i 2025

Sykkelveinettet i Oslo er utvidet de siste årene, og er i dag på ca. 180 kilometer. Men utvalget bak den nye planen, som har bestått av representanter fra Statens Vegvesen og flere etater i Oslo kommune, anfører at «det er rom for forbedringer av eksisterende nett (…) det er usammenhengende, har mange systemskifter, manglende tilbud i sentrum og ikke tilfredsstillende standard flere steder.»

Det såkalte «første-fase nett» skal altså ferdigstilles til 2025, og da foreslås det bygd ca. 80 km nytt sykkelveinett. 50 av dem skal bygges av Oslo kommune, 30 km av Statens Vegvesen. Det gir 260 km sykkelveier i 2025. Kriterier for valg av strekninger er målet om å skape sammenheng i eksisterende nett og utbygging av nytt nett gjennom sentrum. Planen innebærer at ca. 60 prosent av Oslos innbyggere i 2025 skal være bosatt innen 200 meter fra sykkelveinettet.

Og det er mer i vente: Det fremtidige sykkelveinettet, som altså i dag er kostnadsberegnet til 13,3 mrd., skal være på 510 kilometer. Da vil 85 prosent av befolkningen bo innen 200 meter fra nettet, og kartet vil vise et finmasket, sammenhengende sykkelveinett.

Mye jobb og mye penger, altså. Overraskende nok er penger ikke den største utfordringen:

– Når vi nå foreslår et høykvalitets sykkelnett, så følger det penger med. Ikke minst gir Oslopakke 3 midler som kan realiseres, og det er snakk om en kolossal innsats fra kommunen og Statens Vegvesen, sier sykkeldirektør Rune Gjøs.

Krevende planleggingskapasitet

Hvorfor tar det så lang tid å bygge sykkelveier i Oslo, er det mange som lurer på. Den kanskje mest krevende utfordringen er planleggingskapasiteten: «En omfattende og tidkrevende planprosess og arealkonflikter er større utfordringer enn finansiering», heter det i plandokumentet. Utbygging av sykkelnettet i sentrale deler av en storby krever omfattende forberedelser og mye samhandling.

– Det tar tid å bygge opp planleggingskapasiteten, men her er vi på vei. Samtidig ser vi at vi kan styrke kommunens gjennomføringskapasitet. Vi skal gjøre ting enklere og smartere, og vi skal gjøre ting parallelt. Så vi ser på store og små grep, og det er viktig å forankre dette på toppen i flere sektorer, sier Rune Gjøs.

Sykkelplanen sendes nå ut på høring, men planen er ikke juridisk bindende i henhold til plan- og bygningsloven. For gjennomføring av søknadspliktige tiltak, som bygging av en ny vei ofte er, må det derfor utarbeides planer i tråd med loven.

– Men alle veier må ikke bygges om for å bli gode sykkeltraseer. Reduksjon av biltrafikk i eksisterende gater, krysstiltak og tiltak som fører til lave hastigheter kan være langt raskere å gjennomføre. Ulike gater i Oslo krever ulike tiltak ut fra trafikkmengde, trafikktype og fart, sier Gjøs.  

Så hvilket tidsskjema og hvilke vedtak kan publikum forvente?

– Det er litt opp til byråden å bestemme den politiske prosess videre. Men jeg og mine kolleger merker at folk er veldig opptatt av disse spørsmålene, og da kan det være naturlig at det omfattende forslaget vil havne på bystyrets bord og bli en del av kommuneplanen. Forslaget kan sendes til politisk behandling allerede i år, sier Rune Gjøs og lover Oslos innbyggere spennende tider:

– Sykkelsatsingen vil merkes. Det er ikke bare en ny plan, men noe som vil merkes nesten hver dag. Alt skal bli bedre!

– FutureBike er et tiltak for å løfte fram sykkelen og konkretisere hvordan man legger til rette for økt sykkelbruk, sier Eili Vigestad Berge, prosjektleder i FutureBuilt.

Framtiden er sykkel

I sommer signerte Oslos byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen og ordførerne i Asker, Bærum og Drammen dokumentet «FutureBike». En felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak som de fire kommunene vil samarbeide om fram til 2020.

FutureBike, som altså er en helnorsk satsing (men med forbilder av internasjonalt format), inngår i FutureBuilt, et tiårig program for å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet i Oslo og de tre andre kommunene.

– For to år siden organiserte FutureBuilt en internasjonal idékonkurranse om hvordan man best utviklet sykkelbyer. Det kom inn mange gode forslag som vi arbeider for å realisere, og i sommer ble altså FutureBike-erklæringen signert. FutureBike er et tiltak for å løfte fram sykkelen og konkretisere hvordan man legger til rette for økt sykkelbruk, sier Eili Vigestad Berge, prosjektleder i FutureBuilt.

Fire punkter i erklæringen

 – Den inneholder lite om sykkelveier. Det jobbes det med flere steder, ikke minst hos Sykkelprosjektet i Oslo kommune, så vi ville løfte fram andre viktige felter som kan bidra til å gjøre sykkelen til et likestilt transportmiddel i Oslo, sier Vigestad Berge.

Første punkt heter «Ambisiøse sykkelparkeringsnormer». Det arbeides for å få sykkelparkering inn i Oslos parkeringsnormer, et arbeid som forankres i kommuneplanen. Målsetting er at antall sykkelparkeringsplasser skal økes, og kvaliteten på dem skal høynes. Sykkelen må være lett tilgjengelig, trygg og under tak, for at flere skal velge sykkel som sitt transportmiddel.

Punkt to heter «Kommunen går foran – sykkelvennlige kommunale virksomheter». – Her jobber vi med en sertifiseringsordning for bedrifter, og arbeidet kan omfatte bl.a. parkeringsanlegg, godtgjørelse ved sykkelbruk og annen tilrettelegging, sier prosjektleder Vigestad Berge.

Punkt tre er «Bike & Ride – sykkelvennlige stasjoner og knutepunkter. Det arbeides med å identifisere noen sentrale stasjoner, særlig i boligområder, som skal få sykkelanlegg. Sentralt står uttrykket «First and last mile», som viser til at sykkel kan benyttes i begge ender av reiseveien. Da oppnås såkalte grønne kombireiser, foretatt med ulike miljøvennlige transportmidler.

Punkt 4 er å bygge sykkelkultur hos barn og unge. Her er et prosjekt allerede i gang i Oslo; en mobil sykkelbane for barn og ungdom som lånes ut av Bymiljøetaten. Den inneholder bl.a. hindre og øvingsoppgaver, og planen er å lage flere slike og plassere dem på midlertidig ledige plasser, f.eks. i områder der boligbygging foregår. Banene kan fraktes i en container.

– FutureBuilt skal sørge for å holde disse ulike sykkelhjulene i gang. Det er morsomt at fire kommuner deltar, da får vi en positiv konkurranse oss imellom, sier prosjektleder Eili Vigestad Berge.

Her kan du lese sykkelerklæringen (pdf).

– FutureBike er et tiltak for å løfte fram sykkelen og konkretisere hvordan man legger til rette for økt sykkelbruk.
Eili Vigestad Berge