Byggeplass
Det kom inn omtrent 2500 byggesaker til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune første halvår i 2016. I omtrent 500 av disse må utbyggeren lage en plan for håndtering av bygg- og anleggsavfallet på byggeplassen.

Kan være farlig byggeplassavfall på avveie i Oslo

Det er store forskjeller i hvordan avfall på byggeplasser håndteres i Oslo kommune. Dette kommer fram av en analyse Plan- og bygningsetaten utførte i august over byggesaker som var kommet inn i første halvår av 2016. – Vi ser feil i sorteringen av avfall, og det mangler ofte dokumentasjon for hvor avfallet er levert, sier avdelingsdirektør Kyrre Jordbakke.

Det kom inn omtrent 2500 byggesaker til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune første halvår i 2016. I omtrent 500 av disse må utbyggeren lage en plan for håndtering av bygg- og anleggsavfallet på byggeplassen. 

Plan- og bygningsetaten har analysert hvor mange av de innsendte sluttrapportene som var komplette, og om kravet om å sortere 60 prosent av avfallet var oppfylt. Analysen omfatter første halvår i 2016.

Halvparten av alle rapporter har feil

Gjennomgangen viser at kun 49 prosent av alle sluttrapportene som ble innsendt var komplette. De vanligste feilene er manglende dokumentasjon fra godkjente avfallsmottak om at avfallet var innlevert, samt mangel på dokumentasjon av håndtering av farlig avfall som elektrisk avfall og maling, lim og lakk. Videre kom det fram at i 10 prosent av alle byggesaker med krav om avfallsplan, klarte ikke entreprenørene kravet om å sortere 60 prosent av avfallet på byggeplassen. 

– I verste fall kan dette bety at det er farlig avfall på avveie i Oslo, sier Jordbakke. – I beste fall betyr det at avfallet er levert som ikke-farlig avfall til godkjente mottak. Totalbildet bør absolutt forbedres hvis vi skal nå våre overordnede miljømål for Oslo kommune.

I 10 prosent av sakene ble det ikke sendt inn skjema for sluttrapport i det hele tatt. I disse tilfellene er det i noen av sakene lagt ved dokumentasjon fra mottaket av avfallet. Plan- og bygningsetaten er usikre på grunnen til at det ikke sorteres mer avfall, men plassmangel for containere kan være et problem.

– Vi har beregnet at vi bruker omtrent 75 timer i halvåret på å få inn komplette avfallsrapporter, sier Jordbakke. - Med andre ord går fire ukesverk tapt på grunn av mangelfulle sluttrapporter hvert år. Denne tiden kunne vi brukt til noe mer matnyttig for søkerne.  I tillegg gir dette tapt tid i byggesaken for utbyggeren. 

– Lyspunktet er heldigvis at antall avvik i sluttrapporter ser ut til å være nedadgående, sier Jordbakke. – I analysen fant vi at det var en nedgang på 10 prosent fra 2014 til 2016. Dette er likevel ikke bra nok. 

– Vi vil svært gjerne forbedre byggavfallshåndteringen, og derfor gjennomfører vi et frokostmøte hvor vi inviterer aktuelle aktører for å diskutere utfordringer og løsninger knyttet til avfallshåndtering på byggeplassen og dokumentasjon av dette, sier Jordbakke. Møtet holdes hos Plan- og bygningsetaten den 15. november. Se program og meld deg på møtet.

 

Fakta om
avfallssortering

Dersom du skal bygge nytt over 300 m2, rive eller rehabilitere bygg på over 100 m2 eller tekniske installasjoner som gir mer enn 10 tonn avfall, må det utarbeides en plan for hvordan du skal håndtere avfallet som vil oppstå på byggeplassen. Det stilles som følge av byggteknisk forskrifts kapittel 9 krav om at minst 60 prosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Når byggesaken er ferdig, skal det sendes inn en sluttrapport til kommunen hvor det dokumenteres at sorteringsgraden er oppnådd og levert til et godkjent mottak – eller gjenbrukt.