STORBY: Den delen av Hovinbyen som er synlig på dette flyfotoet, er markert med stiplet linje. Nederst til høyre på bildet ser du Bjerke travbane (delt i to), og fotballbanen til venstre for den er Løren idrettsanlegg. Den karakteristiske høyblokka på Økern ser du til venstre på bildet. Byen blir stor både i innnbyggere, arbeidsplasser og areal (se kart lengre ned på siden). Om 30-40 år vil det bo opp mot 100 000 innbyggere her!

Idékonkurranse Hovinbyen: Framtidsbilder mot 2050

Plan- og bygningsetaten håper på spennende fremtidsbilder og bred deltakelse når de nå utlyser åpen konkurranse om byutvikling av Hovinbyen mot 2050.

Hvor ligger Hovinbyen spør du kanskje? Google maps svarer «vi fant ikke Hovinbyen», og kartet til 1881.no foreslår en gatestubb i Gauldal i Sør-Trøndelag. Ikke så rart – Hovinbyen som begrep og stedsnavn dukker først opp i 2010, da Oslos planleggere trengte et fellesnavn for områdene sør i Groruddalen (se kart under).

– Hovinbyen består av flere delområder med ulik identitet og rolle, men har til felles at de ligger i randsonen av indre by. Området har stort potensiale for transformasjon til en tett by med boliger, butikker og kontorer slik vi har i indre by, forklarer Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Hovinbyen er rundt 1100 hektar, eller like stort som Oslo innenfor Ring 2. I dag bor det om lag 38 000 her, og området har ca. 50 000 arbeidsplasser. Men ser vi 30-40 år fram i tid vil folketallet i Hovinbyen overstige dagens befolkning i Norges femte største by, med opp mot 100 000 innbyggere og ditto antall arbeidsplasser.

Indre by vokser utover

­– Kommuneplanen sier at man ønsker at indre by skal vokse utover.  Hvis vi skal få til en tett og god bystruktur må vi se på disse områdene mer opp mot hverandre enn vi har gjort tidligere, sier seniorarkitekt Silje Hoftun i Avdeling for byutvikling.

– Utfordringen er å få til forbindelseslinjene internt mellom områdene og ikke minst mot dagens sentrum av Oslo, utdyper Moe.

Området spiller en sentral rolle i Oslos fremtidige utvikling, men mangler klare fremtidsbilder utover at det skal bli en utvidelse av den tette byen. Det er satt i gang arbeid med en strategisk plan for området som setter de ulike delområdene i en større sammenheng. Denne planen skal gi føringer for bl.a. områdeovergripende forbindelser, grøntområder og gatestrukturer, funksjoner, rollefordeling og byform.

 

Utfordringen er å få til forbindelseslinjene internt mellom områdene og ikke minst mot dagens sentrum av Oslo
Enhetsleder Jørn ROar Moe
PLANLEGGER HOVINBYEN: Enhetsleder Jørn Roar Moe disikuterer detaljer i idékonkurransen for Hovinbyen med seniorarkitekt Silje Hoftun.

1,5 mill kr i premier

Juryen skal dele ut 1,5 millioner kroner i premier i idékonkurransen, som skal bidra til å danne grunnlag for strategisk plan. Den sistnevnte planen  blir utført av Plan- og bygningsetaten med egne ressurser.

– Det er pengene som er premien i idékonkurransen, for vi lokker ikke med noe etterfølgende oppdrag til vinneren, forklarer Hoftun og legger til at juryen står fritt til å gi én premie, eller dele den på flere av de innsendte bidragene.

– Det er lagt til dels omfattende planer for mange av delområdene i Hovinbyen. Er det rom for nye, større grep?

– Absolutt, svarer Moe. – Noe er i ferd med å bli bygd ut. Andre steder er det tanker og planer om hvordan det skal bli. Men det er fremdeles kjempestore områder hvor det ikke foreligger klare planer eller prosjekter ennå, sier han. Hensikten med konkurransen er ikke å begynne på nytt i noen av delområdene, men se de i en større sammenheng, både i forhold til hverandre og resten av byen, og igjennom det søke å løse de største utfordringene i området.

– Vi er opptatt av at dette er en utvikling som vil skje over tid. Deltakerne skal ikke vise en statisk sluttilstand, men si noe om hvordan utviklingen og strategien kan være, sier Hoftun. De to understreker at de selvfølgelig ønsker en viss realisme og at ideene er gjennomførbare. – Men det som er urealistisk om ti år kan være realistisk om femti, sier Hoftun og åpner for de som sitter på de villeste ideene også.

Fakta:
Hensikt med konkurransen

Dette er hensikten med idékonkurransen om Hovinbyen

 • Utforme et byplangrep som inkluderer eksisterende kvaliteter og utfordringer i kombinasjon med nye elementer
 • Løse utfordringer som står i veien for bymessig utvikling av Hovinbyen
 • Skape illustrasjoner og fremtidsbilder av hva slags sted Hovinbyen kan være
 • Gi innspill og ideer til områder og temaer som bør følges opp/studeres nærmere
 • Foreslå tiltak som kan fylle området med innhold, liv og form
 • Gi nye og gode assosiasjoner og forventninger til det fremtidige Hovinbyen
 • Øke oppmerksomheten og danne grunnlag for debatt rundt Hovinbyens framtid.
STORE GREP: Idékonkurrasen om Hovinbyen handler om de store grepene fram mot 2050. Som en del av konkurransen må alle deltakerne komme opp med forslag til utforming av et område som også skal innlemme Valle Hovin med tilknytninger til omkringliggende områder.

3 mnd konkurranseperiode

Plan- og idékonkurransen for Hovinbyen utlyses 6. oktober 2014. Så har deltakerne tre måneder på seg til å levere sine besvarelser.

– Hvorfor utlyser dere denne konkurransen nå?

– Vi ønsker å gå bredt ut og tenke litt stort og få innspill tidlig, sier Hoftun og mener en god konkurranse nå er å starte i riktig ende. –  Vi ønsker innspill før vi selv lager en overordnet plan for området, før alt er sementert, sier hun.

I konkurransen skal deltakerne gi framtidsbilder mot 2050. Konkret er konkurransen delt i tre;  overordnede grep for hele området, en fordypning i et område som også skal innlemme Valle Hovin med tilknytninger til omkringliggende områder, og dypdykk i selvvalgt tema eller område.

– Tror dere juryen får mye å bryne seg på?

– Dette er jo kjempespennende for alle som på en eller annen måte jobber med byplanlegging, svarer Moe og legger til at de håper det ikke bare blir arkitektkontorer som deltar, men også andre grupperinger. – Det er nok en fordel med tverrfaglige innspill, fra geografer, landskapsarkitekter og byplanleggere. Det vil ikke overraske meg om vi får besvarelser fra studenter også, oppsummerer han.

Fakta:
Jury og Evalueringskriterier

Juryens medlemmer har stor faglig bredde fra arkitektur, landskapsarkitektur, journalistikk og samfunnsvitenskap. Juryens leder er Marianne Skjulhaug – Arkitekt og instituttleder ved Arkitekthøyskolen i Oslo.

Jurymedlemmer:

 • Erling Dokk Holm – Statsviter og  dekan ved  Markedshøyskolen i Oslo
 • Helle Søholt – Arkitekt og partner i Gehl arkitekter
 • Lars Bøhme – Landskapsarkitekt i Malmø kommune
 • Gerrit Heinz Mosebach – Arkitekt i  Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
 • Alv Skogstad Aamo – Arkitekt og partner i DARK arkitekter (oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund)
 • Lars Eivind Bjørnstad – Prosjektleder og avdelingssjef i Oslo kommune, bydel Bjerke
 • Mala Wang Naveen – Journalist i Aftenposten

Konkurranseutkastene blir evaluert med utgangspunkt i de overordnede målene for Hovinbyen:

 • Hovinbyen skal være en del av en nytenkende og framtidsrettet byutvidelse med bærekraft i sentrum.
 • Hovinbyen skal være et mangfold av unike, attraktive, tette, flerfunksjonelle og grønne byområder tett sammenvevd og sømløst knyttet til dagens indre by.
 • Kollektiv, gange og sykkel skal være de enkleste og mest attraktive måtene og ferdes på, både i og mellom, til og fra områdene.