Hvor ligger Hovinbyen spør du kanskje? Google maps svarer «vi fant ikke Hovinbyen», og kartet til 1881.no foreslår en gatestubb i Gauldal i Sør-Trøndelag. Ikke så rart – Hovinbyen som begrep og stedsnavn dukker først opp i 2010, da Oslos planleggere trengte et fellesnavn for områdene sør i Groruddalen (se kart under).

– Hovinbyen består av flere delområder med ulik identitet og rolle, men har til felles at de ligger i randsonen av indre by. Området har stort potensiale for transformasjon til en tett by med boliger, butikker og kontorer slik vi har i indre by, forklarer Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Hovinbyen er rundt 1100 hektar, eller like stort som Oslo innenfor Ring 2. I dag bor det om lag 38 000 her, og området har ca. 50 000 arbeidsplasser. Men ser vi 30-40 år fram i tid vil folketallet i Hovinbyen overstige dagens befolkning i Norges femte største by, med opp mot 100 000 innbyggere og ditto antall arbeidsplasser.

Indre by vokser utover

­– Kommuneplanen sier at man ønsker at indre by skal vokse utover.  Hvis vi skal få til en tett og god bystruktur må vi se på disse områdene mer opp mot hverandre enn vi har gjort tidligere, sier seniorarkitekt Silje Hoftun i Avdeling for byutvikling.

– Utfordringen er å få til forbindelseslinjene internt mellom områdene og ikke minst mot dagens sentrum av Oslo, utdyper Moe.

Området spiller en sentral rolle i Oslos fremtidige utvikling, men mangler klare fremtidsbilder utover at det skal bli en utvidelse av den tette byen. Det er satt i gang arbeid med en strategisk plan for området som setter de ulike delområdene i en større sammenheng. Denne planen skal gi føringer for bl.a. områdeovergripende forbindelser, grøntområder og gatestrukturer, funksjoner, rollefordeling og byform.

 

Utfordringen er å få til forbindelseslinjene internt mellom områdene og ikke minst mot dagens sentrum av Oslo
Enhetsleder Jørn ROar Moe