Boligatlas innbyggere per bydel 2015
Illustrasjonen viser innbyggere i Oslos bydeler 1. januar 2015. Frogner er den mest folkerike bydelen, og har flest av de eldste innbyggerne. Bydelen har 23 personer over 100 år. Bydel Gamle Oslo har flest babyer, med 1 014 personer under 1 år.

Hvordan bor vi i Oslo?

Vet du hva som kjennetegner boligmassen i Oslo? Eller hvordan innbyggerne er fordelt i de ulike bydelene? Og vet du hvor det er blitt bygget flest nye boliger siden år 2000? Eller hvor det planlegges nye boligområder? Alt dette og mer informasjon får du i vår Boligatlas 2015.

1. januar 2015 var 321 409 boliger registrert i Oslo. Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter i større eller mindre boligbygg, mens under 1/4 er i småhus. På landsbasis er derimot over 2/3 av boligene i småhus, og enebolig er den vanligste typen. 

Boligatlas andel boliger etter type bygning

Yngrebølge i Oslo

Oslo har en yngre befolkning enn landsgjennomsnittet. Vi har 37 prosent innbyggere i alderen 20–39 år, mens andelen for hele landet er 27 prosent. Stor tilflytting av unge voksne bidrar til befolkningsvekst i Oslo. I 2014 var det et flytteoverskudd på 8 500 i aldersgruppen 20–39 år. 

Boligatlas sammenligning alder befolkning

Hvordan bor vi?

Bydelene Frogner og Grünerløkka har flest boliger, mens Stovner og Grorud har færrest. Oslos bydeler varierer også i areal, boligtyper og andel som eier sin egen bolig (se illustrasjon øverst i saken). 

Bydelene Vestre Aker og Nordstrand har flest boliger i småhus, med nesten 60 prosent eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Dette ligner på gjennomsnittet for Norge. Bydelen i ytre øst, det vil si Bjerke, Grorud, Stovner og Alna, ligner mer på gjennomsnittet for Oslo. Alna og Grorud har over 70 prosent boliger i blokk. I indre by, det vil si bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene, er så å si alle boliger i bygårder eller blokk. 

Tilgangen til grøntarealer er høy i alle deler av Oslo, og i indre by bor 97 prosent av befolkningen maks 300 meter fra et grøntareal på minst 5 mål. 

Boligatlas boliger etter type og bydel

45 000 nye boliger på 15 år

Fra 2000 til 2015 kom det på plass 45 000 nye boliger på 15 år. Dette er like mange boliger som det er i en middels norsk by. De siste årene har antall boliger som blir ferdigstilt per år ligget på rundt 3 300. Toppåret ble 2012, da 4 700 boliger ble ferdigstilt. De fleste nye boligene har kommet i sentrale områder, spesielt i indre by øst. I ytre deler av byen er det de vestlige bydelene og Nordstrand som har fått flest nye boliger. 

Kommunens jobb er å sikre at boligene som bygges lokaliseres på riktig sted og har god kvalitet. Nye leiligheter og småhus skal være solide og trygge, vakre å se på, ha lys og luft, praktiske planløsninger og gode utearealer. Kommunen legger vekt på fremtidsrettet arkitektur og byutvikling med klimavennlige løsninger. Det blir også lagt til rette for et variert tilbud av boliger. 

Nye boliger over hele byen

Kommuneplanen Oslo mot 2030 viser at det er mulig å bygge 120 000 nye boliger innen 2030. Dette er løpende fortetting som skjer innenfor etablerte områder over hele byen, for eksempel i småhusområdene eller på ledige tomter i sentrum. I tillegg er det boligbygging i områder som er avhengig av mer overordnet planlegging og ny infrastruktur. Viktige utviklingsområder er Hovinbyen og Fjordbyen vest, samt Gjersrud-Stensrud på lengre sikt. 

Oslo har plass til nok boliger uten å bryte markagrensen eller bygge igjen parkene. Småhuskarakteren opprettholdes i store deler av Oslo. Samtidig legger kommuneplanen til rette for høyere bebyggelse der det passer inn og kollektivtilbudet er godt. 

Les mer om kommuneplanen på Oslo kommunes nettside

Boligatlas boligpotensial kommuneplan 2030
Illustrasjon som viser hvor 120 000 nye boliger kan bygges innen 2030. 

Vil du vite mer?
Boligatlas 2015

Boligatlas 2015 er laget av Plan- og bygningsetaten for Oslo kommune. Boligatlasen inneholder temaer om boliger og befolkning, og har illustrasjoner på hva som er status i dag, utviklingen over tid og trender siste periode. Du kan se alle illustrasjonene og få mer informasjon om tallene i den nedlastbare brosjyren her: