Eilert og Frida ønsker seg ikke mange flere kafeer på Grünerløkka, men heller flere små bedrifter.
Eilert Berre Ellefsen (20) og Frida Støe (19) storkoser seg i sola på kafé Liebling på Grünerløkka. De ønsker ikke mange flere kafeer i området, men gjerne at det legges til rette for flere småbedrifter.

Hvordan blir fremtidens Grünerløkka?

– Det er fint at det er en skole, og en uteplass med kafé, men hvorfor er det så mye trafikk her? spør Eilert Berre Ellefsen (20). – Vi synes ikke det trengs flere kafeer, men det kan heller legges til rette for mer næringsvirksomhet, som kontorer og andre som vil jobbe her, sier Frida Støe (19).

Eilert og Frida storkoser seg en solfylt aprildag på kafé Liebling, som ligger der Øvrefoss krysser Markveien på Grünerløkka – en bydel der det i årene fremover skal gjennomføres flere oppgraderinger. Bymiljøetaten utreder nå en helhetlig plan for gater, parker og uterom på Grünerløkka.

En overordnet plan

For å kunne se de mange prosjektene på Grünerløkka i sammenheng bestilte byrådsavdelingen for miljø og samferdsel 19. oktober i fjor en konseptvalgutredning for gatebruk og byrom for de sentrale delene av Grünerløkka.

– I konseptvalgutredningen skal vi utarbeide forslag til fremtidige føringer for bruk av gater og byrom på Grünerløkka på et overordnet nivå. Vi skal se på alternative løsninger, og hvordan disse påvirker miljø, trafikk og byliv i den enkelte gate, og for området som helhet. Utredningen vil danne grunnlaget for beslutninger om byutvikling og offentlige investeringer i området. Planen vil kunne bidra til mer forutsigbarhet for alle berørte, sier prosjektleder Odd Helge Løyning i Bymiljøetaten.

Jobben favner bredt. KVU-området inkluderer andre pågående prosjekter. En total fornyelse av Thorvald Meyers gate skal gjennomføres innen 2020 da de nye trikkene er på plass. Allerede våren 2017 skal en ny park åpne på Nedre Foss. Det blir tilrettelegging for gående, syklende, bilister og kollektivreisende i hele området, blant annet vil noe gjøres i Markveien.

Mange motstridende interesser

For å vise hvilke muligheter som finnes, vil Løyning nettopp fremheve området ved Nini Roll Ankers plass, der Eilert og Frida drikker sin kaffe på gateplan. Det er stedet hvor Øvrefoss krysser Markveien og fortsetter videre til enden av Steenstrups gate foran Foss videregående skole.

– Her tar parkeringsplassene mye plass, og det er en del biltrafikk. På Grünerløkka generelt er det mye gratis gateparkering. Kanskje noe kan gjøres annerledes her, for eksempel bygge en lekeplass eller legge til rette for næringsliv? Eller skal det forbli akkurat som nå? Slike spørsmål må vi vurdere når vi skal utrede en overordnet plan for sentrum av Grünerløkka, sier han.

Prosjektleder Odd Helge Løyning i Bymiljøetaten ser mange mulige nye løsninger for Nini Roll Ankers plass.
Prosjektleder Odd Helge Løyning i Bymiljøetaten ser mange mulige nye løsninger for Nini Roll Ankers plass.

Innspill fra interessenter

Den 11. januar i år ble det holdt et interessentmøte, der beboere, næringsdrivende, bydelspolitikere og andre deltok.

– Av innspillene kom det fram at mange var opptatt av å bevare Grünerløkkas egenart, identitet og bygninger. Mange var opptatt av å bevare og utvikle mangfoldet, som tilbudet til barn, unge og eldre, samt tjeneste- og kulturtilbudet. Andre igjen var spesielt opptatt av gode transportårer og fordelingen på gateplan. Med grunnlag i innledende innspill og undersøkelser er vi nå i gang med å utvikle alternative forslag til fremtidig utvikling på Grünerløkka, sier han.

Tre utviklingsretninger

Bymiljøetaten holdt også et åpent møte om arbeidet med KVU-utredningen på Popsenteret i Schouskvartalet 18. april. Rundt hundre engasjerte beboere, næringsdrivende, bydelspolitikere og andre møtte opp.

Under møtet presenterte Løyning tre utviklingsretninger eller strategier, som viser ulike behov og behovsmotsetninger:

 1. Livsløpsbydelen: Fokus på forhold som bokvalitet og oppvekstvilkår, eldres forhold og universell utforming, forurensning og naturopplevelser. Tiltak kan være å bygge lekeplasser, lokale møteplasser, kjøring til eiendommer og beboerparkering, ingen gjennomgangstrafikk, sakte fart for trikk og mange holdeplasser,
 2. Reisemålet Grünerløkka: Fokus på å være turistattraksjon, handel, næring, servering, varelevering, kundeadkomst og kulturvern. Tiltak kan være brede fortau og gågater, sykkelparkering, sykling på gåendes premisser, prioritering av trikk og varedistribusjon, oppruste Birkelunden til kulturvernpark og parkeringshus.
 3. Miljø og grønn mobilitet: Fokus på bevegelse og transport som gode sykkelløsninger og fotgjengerforbindelser, kollektivtrafikk og god lokal overvannshåndtering. Tiltak kan være å prioritere hastighet og fremkommelighet for trikk og buss, fjerne gateparkering for biler, ny sykkelbro over Akerselva, brede gangfortau og sykkelparkering,

Under det åpne møtet fikk Bymiljøetaten inn mange innspill fra beboere, næringsdrivende og andre. Dette var blant innspillene:

 • Det må gjøres noe bra med de mange små byrommene som finnes på Løkka.
 • Kafeen Egget i nærheten av Sofienbergparken er en suksess!
 • Bilfri bydel kan være et alternativ på Grünerløkka.
 • Det er viktig med god tilgjengelighet for de eldre, for eksempel må man tenke på hva som skal gjøres med de mange verneverdige trappeentreene.
 • Sats på på små lokaler for å beholde det unike og mangfoldige butikk-, kafé- og næringsmiljøet. Det skulle vært forbud mot å slå sammen lokaler eller endre bruksformålet fra næring til bolig.

– Det var et veldig fruktbart møte. Mange skrev ned forslag på post-it-lapper, og vi fikk inn mange gode innspill. Nå skal vi jobbe med mer konkrete planer og alternativer for et utviklingskonsept for Grünerløkka. Disse vil være mye mer konkrete enn de tre utviklingsstrategiene som vi la til grunn for debatten på informasjonsmøtet. Ytterpunktene er nullalternativet, at man ikke gjør noen ting, eller at man tar grep for å prioritere noe eller noen grupper fremfor andre, sier Løyning.

Nullalternativet

Følgende prosjekter er i gang, og vil gjennomføres selv om ikke nye overordnede grep tas:

 • Nedre Foss park er i gang med ombygging og vil ferdigstilles mai 2017
 • Parkeringsplasser på Olaf Ryes plass fjernes
 • Beboerparkering (planlagt 2017–2018)
 • Anskaffelse av nye trikker og infrastruktur
 • Tiltak på vannforsyning og eventuelt avløp (samfunnssikkerhet)
 • Kilde: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Thorvald Meyers gate skal fornyes innen 2020. Målet er å skape et levende bymiljø og trygge omgivelser for gående, syklende og kollektivreisende. Illustrasjon: Bymiljøetaten Oslo kommune.

Utredning ferdig til høsten

Til høsten har Bymiljøetaten planlagt å holde åpent kontor på Grünerløkka i et par uker for å informere om konseptene som nå utarbeides. Bymiljøetaten kommer tilbake med informasjon om tid og sted. Bymiljøetatens KVU-arbeid skal avsluttes høsten 2016. Etter det begynner arbeidene med reguleringsplaner, byggeplaner og gjennomføringer.

Les mer om byutviklingen på Grünerløkka på Bymiljøetatens nyhetsrom.

 

Bymiljøetatens pågående prosjekter på Grünerløkka

 • Thorvald Meyers gate, forprosjekt og reguleringsplan - gjennomføring 2015/16
 • Markveien, gateopprustning mellom Søndre gate og Sofienberggata –tidligstombygging 2018
 • Markveien, Bymiljøetatens forslag til midlertidige tiltak, gjennomføring 2016?
 • Kraftfulle fremkommelighetstiltak i Thorvald Meyers gate og i Toftes gate – gjennomføring 2016
 • Innkjøp av nye trikker og tilhørende oppgradering av infrastruktur – 2019/2020
 • Plan for nytt, tettere og tryggere sykkelveinett i Oslo, gjelder flere gater på Grünerløkka
 • Byrute 1, Ring 1,5 for sykkel mellom Frogner og Helsfyr, over Grünerløkka
 • Nedre Foss park, uteromprosjekt, et fremtidsrettet parkanlegg, entreprenør er i gang
 • Beboerparkering for bydel Grünerløkka, vedtatt 2015 – gjennomføring vinteren 2017/2018
 • KVU Oslo-navet, nytt knutepunkt ved nedre del av Grünerløkka
 • Rehabiliteringsplan Akerselva nedre
 • Fartssoning Bydel Grünerløkka – 2016
 • Schous plass, møteplass, oppgradering
 • Kilde: Bymiljøetaten, Oslo kommune