Under bakken i Oslo finner vi ikke bare rester fra fortiden, men også ledninger, kabler, tunneler, p-hus, energibrønner, grunnvann og mye mer. Foto: ©Riksantikvaren

Hva finnes under bakken i Oslo?

Jord, grus, leire, sand, fjell og fyllmasse, men også ledninger, kabler, tunneler, p-hus, energibrønner, grunnvann og mye mer. Oslo kommune har startet opp et eget "undergrunnsprosjekt" for økt kunnskap om undergrunn i Oslo.

Prosjektet vil fokusere på å få en samlet oversikt over hva som finnes i grunnen under Oslo, og hvordan vi skal planlegge for fremtidig bruk av undergrunnen på en holdbar måte.

Gjennom høsten 2013 og våren 2014 vil den viktigste aktiviteten være å sammenstille hvilken informasjon som finnes tilgjengelig i Oslo kommune, samt hvordan man arbeider med undergrunnssaker hos kommunale og statlige virksomheter. Dette arbeidet vil lede fram til en egen statusrapport i løpet av 2014. Det er også hentet innspill fra andre byer, eksempelvis fra Helsingfors, som har vært tidligere ute enn andre når det gjelder informasjonsgrunnlag og planlegging av undergrunnsutnyttelse for sin by.

Statusrapporten kommer til å bli et godt grunnlag for å øke kunnskapen om, forbedre tilgangen til informasjon, og planlegge og styre den videre bruk av Oslos undergrunn.

Undergrunnsprosjektet gjennomføres i regi av Plan- og bygningsetaten og har i tillegg prosjektdeltagelse fra Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Vann- og avløpsetaten.

 

Økt kunnskap om undergrunnen i Oslo

Undergrunnsprosjektet (2013-2016) er et prosjekt med stor faglig bredde. For å oppnå prosjektets hovedmålsetninger må man utrede juridiske problemstillinger, vurdere byplanmessige utfordringer, hensynta geologi, geoteknikk, hydrologi og hydrogeologi, samt gjennomføre oppgaver innenfor geografisk IT.