Jenter demonstrerer på medvirkningsmøtet om kommuneplanen på Ullevål.
Lilly og Frederikke bor på Smestad, og de ga tydelig beskjed om hva de mente på medvirkningsmøtet som Oslo kommune arrangerte på Ullevål (Foto: Kathrine Blindheim).

– Husk å si meningen din om kommuneplanen!

– Verkstedmodellen har gitt oss mange gode innspill til arbeidet med planen, sier byråd Hanna Marcussen. – Men det er fortsatt mulig å si din mening! Husk høringsfristen 30. juni!

Byrådet har lagt opp til en omfattende medvirkningsprosess i arbeidet med ny kommuneplan. Utkastet til den nye kommuneplanens samfunnsdel har blant annet vært gjenstand for Facebookmøter, leskurkampanje, utsending av sms til alle byens innbyggere over 16 år, i tillegg til at den ligger ute på høring på normalt vis. Det er første gang disse tiltakene er tatt i bruk for å sikre bred oppmerksomhet og god medvirkning i det pågående arbeidet med ny kommuneplan.  

En viktig del av medvirkningsprosessen har vært fire bydelsvise medvirkningsverksted, som ble avholdt i løpet av mai måned. På verkstedene presenterte byrådene Marcussen og Robert Steen forslaget til planen, og deltagerne kunne diskutere i grupper og i plenum. Alle møtene ble strømmet på Oslo kommunes Facebook-side. Dersom du gikk glipp av møtene, kan du fortsatt se videostrømmen der.

– Kommuneplanen legger det langsiktige grunnlaget for hvordan Oslo skal utvikles, og gjelder alle som bor, jobber og lever i byen. Planen som nå er på høring omfatter alt fra digitalisering, helse- og omsorgstjenester, byutvikling, klima- og miljø til velferd og barnehager, sier byråd for finans, Robert Steen, som har hovedansvaret for kommuneplanen.

I forkant av medvirkningsverkstedene var mange opptatt av at møtene ble fulltegnet raskt. Det var totalt plass til 400 på de fire verkstedene, og 293 personer møtte opp på de fire møtene. Deltagerne tegnet, diskuterte og forklarte, og alle innspillene ble samlet inn av Plan- og bygningsetatens medarbeidere. Alt materialet fra verkstedene skal tas med som innspill når Oslo kommune bearbeider planen videre. 

Medvirkningsmøte om kommuneplanen på Oppsal.
Både byråder og innbyggere er engasjerte når Oslos byutvikling er tema. – Kommuneplanen legger det langsiktige grunnlaget for hvordan Oslo skal utvikles, og gjelder alle som bor, jobber og lever i byen, sier byråd for finans Robert Steen (Foto: Hans Martin Osnes Aambø).

Oslo skal bli en nullutslippsby

Et viktig tema i kommuneplanen er nullutslippsbyen. Det betyr at Oslo skal bli en mer miljøvennlig by. Store utslipp kommer fra veitrafikken, så et sterkt kollektivtilbud er viktig for byen.

– Fornebubanen vil gi et kollektivløft for hele Oslo, og i vest gir dette positive ringvirkninger for utvikling av områder som Majorstuen, Skøyen og Vækerø, sier Marcussen.

– Store utslipp kommer fra veitrafikken, så et sterkt kollektivtilbud er viktig. Oslo skal bli en nullutslippsby, og vi ønsker å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. I tillegg bør vi se på hvordan hovedveier kan ombygges til boulevarder og gater, forklarer Marcussen. Dette kan for eksempel gjelde veier som Sørkedalsveien, Ring 3, Østre Aker vei og Trondheimsveien, slik at de blir mer attraktive bygater, sier Marcussen.

Strenge krav til helhetlig planlegging i utviklingsområder

I utkastet til ny kommuneplan videreføres for øvrig alle kollektivknutepunkt, prioriterte stasjonsnære områder og utviklingsområdene i sør som ble fastlagt i forrige kommuneplan avgitt av byrådet Røsland (H, V, KrF). I utkastet ligger det et forslag til fem nye utviklingsområder: Ulsrud, Montebello, Borgen, Nydalen og Røa/Hovseter.

– Planleggingen er i gang på flere steder, sier Marcussen. For eksempel gjelder dette steder som Mortensrud, Lambertseter, Smestad og Skullerud, som skal utvikles med bymessige kvaliteter i form av torg og møteplasser, blanding av bolig og næring og attraktive forbindelser for gående og syklende. I alle utviklingsområder skal alle berørte parter få medvirke i prosessen videre. Vi styrker innsatsen når det gjelder medvirkning.

– Byen trenger flere gode boligområder med god kollektivdekning. Vi vet at mange er bekymret for fortetting, derfor vil vi legge føringer for utviklingen. Byutvikling i et småhusområde skal gjøre stedet til et minst like godt sted som i dag, men for flere mennesker, sier Marcussen. 

– I utviklingsområder med småhus stiller vi strenge krav til helhetsplanlegging. Betydelig medvirkning skal sikre at det som blir bygd er godt til tilpasset akkurat dette området, sier Marcussen.

– Vi ønsker at utviklingsområdene skal bli gode hverdagsbyer, med gode møteplasser, grøntområder og torg. Det skal være enkelt både å gå og sykle i nærmiljøet, og det skal være lett å reise kollektivt. Lokale handelstilbud og servering vil skape gode nabolag og boforhold. Vi ønsker også innspill på hvordan vi kan skape bedre tverrforbindelser og grøntområder, fortsetter Marcussen. 

Kommunen skal i utviklingsområdene sitte i førersetet for planleggingen, som i stor grad skal skje gjennom kommunal områderegulering, og betydelig medvirkning fra grunneiere, beboere og andre interessenter. Eksisterende kvalitet skal bevares, samtidig som områdene utvikles videre. Gjennom mulighetsstudier og dialog med lokale skal kommunen utforske forskjellige alternativer for hvordan arealet kan utnyttes best mulig, samtidig som egenarten ivaretas.

– Byrådet er ikke mot småhus, snarere tvert imot, understreker Marcussen. – At utkastet peker på noen få småhusområder som utviklingsområder, gjør at andre områder skjermes. Av totalt omlag 77 000 boliger i småhus i Oslo, er det kun ca. 600 av disse som befinner seg innenfor et av kommuneplanens nye utviklingsområder, dette utgjør 0,8 prosent, påpeker Marcussen.

I Groruddalen foreslår byrådet et nytt tyngdepunkt i nordøst.
– Det nye bysenteret vil kunne bli et nytt tyngdepunkt i området rundt Grorud stasjon og Rommen. Visjonen er at dette kan bli et attraktivt byområde med urbane tilbud og arbeidsplasser. Utviklingen vil kunne knytte Rommen, Stovner, Haugenstua, Furuset, Grorud sentrum og Grorud stasjon nærmere sammen, sier Marcussen.

Fakta om
kommuneplanen

• Kommuneplanen består av en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel. Det er samfunnsdelen som nå er på høring. Arealdelen vil revideres når samfunnsdelen er vedtatt av bystyret.

• Planen og informasjon knyttet til planprosessen finnes på Oslo kommunes nettside. Her finnes også to vedleggsrapporter: Den ene viser oversikt over alle foreslåtte utviklingsområder, kollektivknutepunkt og prioriterte stasjonsnære områder. Den andre er Plan- og bygningsetatens rapport Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos banenett som har vært et grunnlag for arbeidet med byutviklingsstrategien.

• Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som samfunn og organisasjon. Byutviklingsstrategien viser hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Byutviklingsstrategien gir strategiske føringer og prinsipper som skal ligge til grunn for byutviklingen og senere revisjon av kommuneplanens arealdel.

• Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 27. april 2017. Høringsfristen er 30. juni 2017.

• Byrådet inviterte til et folkemøte om høringsutkastet 9.mai, og fire møter i fire deler av byen i mai: 

  • 11. mai: Indre by (DOGA)
  • 15. mai: Groruddalen (Årvoll gård)
  • 22. mai: Vest (Ullevaal stadion)
  • 29. mai: Syd (Oppsal samfunnshus)

• Byrådet vil bearbeide planforslaget etter vårens medvirkningsprosess og fremme planen til politisk behandling.

• Høringsutkastet er også tilgjengelig på Deichmanske bibliotek – hovedbiblioteket og alle filialer. De som har særlig behov for trykket utgave kan be om dette.  

Medvirkningsmøte om kommuneplanen på Oppsal.
En viktig del av medvirkningsprosessen rundt kommuneplanen har vært fire bydelsvise medvirkningsverksted, som ble avholdt i løpet av mai måned. På verkstedene presenterte byrådene Hanna Marcussen og Robert Steen forslaget til planen, og deltagerne kunne diskutere i grupper og i plenum. Her er fra medvirkningsverksted på Oppsal (Foto: Hans Martin Osnes Aambø).

Prosessen videre

Alle kan sende inn høringsuttalelse innen fristen til postmottak@byr.oslo.kommune.no.

– Vi la planforslaget ut på høring 27. april, og høringsfristen er 30. juni i år, det er viktig at du bruker din demokratiske rettighet til å påvirke hvordan byen blir. Vi vil ta innspillene på alvor i den videre planleggingen, sier Robert Steen.

Folkemøtene kommer i tillegg til vanlig høringsprosess. Lokalt vil bydelene og bydelspolitikerne også gi innspill gjennom bydelsutvalgene.