BIOCITY: Postterminalbygget – det lave bygget ved foten av Postgirobygget – rives og erstattes med ny bebyggelse med høy utnyttelse. I hovedalternativet, som vi ser skisse av her, blir det en åpen plass ut mot jernbanesporene, og et høyhus på ca 100 meter (Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter og C.F. Møller)

Høyhus i Biskop Gunnerus’ gate 14B

På tomta til den gamle Postterminalen i Biskop Gunnerus’ gate 14B planlegges det riving og helt ny bebyggelse. Sentralt blir et iøynefallende næringsbygg, nesten på høyde med Postgirotårnene.

Initiativet til omregulering kom til Plan- og bygningsetaten i 2010. Utbygger ønsker å regulere eiendommen til byggeområde for kontor, handel, bevertning, hotell og offentlig formål. Kristin Jarmund Arkitekter og C.F. Møller Norge har utarbeidet forslagene.

Postterminalbygget – det lave bygget ved foten av Postgirobygget – rives og erstattes med ny bebyggelse med høy utnyttelse. Den nye bebyggelsen vil få publikumsrettede funksjoner på gateplan og vil bidra til å vitalisere gatebildet. Det vil bli laget nye møteplasser og forbindelser.

Det er skissert en sammenhengende bygningsmasse på tomta med et høyhus mot øst. Der er bebyggelsen trukket tilbake fra eiendomsgrensen for å muliggjøre en fremtidig grøntkorridor langs Akerselva. Høyhuset tenkes å få en høyde på ca. 100 m (Hotel Plaza er på 117 m og Postgirobygget på hhv. 108 og 111 m). Bygget vil skille seg tydelig fra Barcode-rekken i høyde og henge naturlig sammen med de to andre høyhusene.

Resten av bygningsmassen tenkes bebygd med maks 42 m høyde. Bebyggelsen er tenkt å ligge rundt en åpen plass mot sør og jernbanesporene. Her kan det bli mulig overgang mot et fremtidig lokk over sporene. Det planlegges også forbindelser gjennom bygningsmassen mellom den åpne plassen og gaten på nordsiden.

To øvrige alternativer vil bli vurdert – ett med maks høyde 90 m for høyhuset og ett med høyde på 42 m på hele bebyggelsen. Det siste vil gi en annen bygningsstruktur og fylle hele tomta frem til Nydalsveien.

Utbyggeren ble bedt om å lage et planprogram, som forelå høsten 2011. Plan- og bygningsetaten har ikke behandlet planprogrammet i påvente av at rapporten fra plansamarbeidet Kollektivknutepunktet Oslo S skulle foreligge. Det gjorde den i august. Der ble det anbefalt at det lages et felles planprogram for Biskop Gunnerus’ gate 14B, Oslo S og Bussterminalen fordi de henger så mye sammen. Dette ventes ferdig ved årsskiftet.

Bebyggelsen er tenkt å ligge rundt en åpen plass mot sør og jernbanesporene. Her kan det bli mulig overgang mot et fremtidig lokk over sporene.