Innovasjon

«Oppsummert har Groruddalssatsningen vært en suksess når det gjelder å få etablert tiltak. Prosessene rundt tiltakene har også vært relativt velfungerende», heter det i evalueringsrapporten. Som også peker på at en betydelig innovasjon har skjedd: «Det mest åpenbare er kanskje områdeløft som verktøy, men dette omfatter også mindre innovasjoner som arbeidsmetoder nær folk, som i sum bidrar til å øke vektleggingen av lokale behov, utvikle sosial kapital og tillit.» Rapporten bruker Alnaskolen, et opplæringsprogram for unge ledere, som et eksempel.

Også leder av Plankontoret Synnøve Bøgeberg vil gjerne løfte fram metodikken som et viktig og varig resultat:  

– Satsing i utsatte områder, som vi kaller områdeløft, har gitt oss en ny arbeidsmodell. Bydelene begynner med en stedsanalyse, hører med folk om deres behov, for behovene er ulike. Den lokale forankringen og medvirkningen må være i forsetet. Så handler det om organisering og koordinering, arbeidet skal være tverrsektorielt. Bydelen skal ha en lederrolle, og de ulike etatene involveres i bydelens jobb helt fra starten av. Det er viktig at arbeidet er godt forankret hos politikerne, både lokalt og sentralt, sier Bøgeberg. Som kan konstatere at metodikken er tatt i bruk også andre steder, bl.a. i Trondheim, Drammen og Bergen.

Hun understreker at tiltakene ikke må være definert ovenfra, men ta utgangspunkt i bydelenes stedsanalyse. Det er de som vet hva behovet i området er. Det er viktig med ekstraordinære midler som er øremerket satsingen slik at bydelene har muligheter til å prøve ut nye tiltak som etter hvert kan inngå i den ordinære driften.    

– Vi så ganske tidlig at målet om å bedre levekårene ikke kan nås gjennom en områdesatsing alene. Det denne metodikken kan gjøre er å bedre viktige nærmiljøkvaliteter og tjenester i de mest utsatte områdene. Alle skal bo godt og trygt uansett hvor man bor i Oslo, sier Bøgeberg.

Justeringer

Nå har altså både stat og kommune sagt ja til ti nye år.

– Vi spisser satsingen, og det vil bli en økt innsats på gode nærmiljø, oppvekst/utdanning og sysselsetting. Utgangspunktet er at alle skal bo godt og ha tilgang til gode og relevante offentlige tjenester. Folk skal også kunne klare seg selv, gjennom deltakelse i utdanning og arbeidsmarked. Vi satser også på en annen form for organisering, vi vil gi bydeler og etater, de i kommunen som kjenner de konkrete behovene best, større ansvar for å utvikle nye løsninger, sier Synnøve Bøgeberg.

Hun kaller satsingen i de ti siste og de ti kommende årene for «unik». 

– Samarbeidet mellom stat og kommune har vært nært i satsingen. Staten har ikke bare bidratt med bevilgninger. Departementer og direktorater har vært aktivt med i det faglige utviklingsarbeidet i satsingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en viktig rolle som koordinator, sier Bøgeberg.  

Konferansen «Groruddalen i utvikling»

I desember markerer Oslo kommune innsatsen i Groruddalen med to arrangementer. Konferansene går under fellesnavnet «Groruddalen i utvikling».

Torsdag 8. desember avholder Groruddalssatsingen konferansen «Ti år klokere. Avslutningskonferansen for Groruddalssatsingen 2007–2016» på Quality Hotell 33 på Økern. Temaer vil blant annet være Groruddalssatsingen som byutviklingsprosjekt, om lokalsamfunnsutvikling og områdeløft, om folkehelsearbeid, om deltakelse og integrering og aktive innbyggere og frivillighetens rolle. Til slutt skal den se på hva som kan tas med videre i den «nye» satsingen. Konferansen er spesielt rettet mot statlige og kommunale aktører og deres lokale samarbeidspartnere, men også åpen for andre interesserte så langt det er plass. Meld deg på her

Fredag 9. desember arrangerer Plan- og bygningsetaten konferansen «Boligbygging, small-medium-large» på Kuben yrkesarena på Økern. Dette arrangementet skal handle om boligproduksjon. Fokus vil være på boligbygging i ulik skala. Konferansen skal se på boligeksempler fra både utlandet og Groruddalen. Temaer vil blant annet være boligpolitikk, boligkvalitet og virkemidler. Den ser på boligproduksjon fra flere ulike sider og har invitert innledere fra både politisk og faglig ledelse i Oslo kommune, en stemme fra Groruddalen, utenlandske aktører, praktiserende arkitekter, akademikere, Husbanken og ikke minst noen av de største boligprodusentene i Oslo. Meld deg på her.