Alle størrelser

Konferansen har fått navnet «Oslo i vekst – boligbygging i Groruddalen S-M-L», det skal altså tenkes både stort og middels og lite.

– Vi må tenke på god utnyttelse av arealene. Et annet viktig mål er å tilby ulike typer boliger som kan tiltale ulike beboergrupper. Vi vil bl.a. vise eksempler på små prosjekter og se på Husbankens rolle, sier byutvikler Bergsgard.

En «nyhet» skal lanseres på konferansen: Selvbygging i by. I Tyskland og Nederland er det de siste årene i økende grad tilrettelagt for at familier eller privatpersoner kan gå sammen om å bygge egne flerfamilieboliger i bystrøk. På fagspråk heter dette at sluttbrukerne også er bestillerne, og det innebærer blant annet at eiendomsutviklernes fortjeneste bortfaller, kvadratmeterprisen blir lavere og beboerne selv deltar i utformingen. 

To strategier

Uansett om prosjektene er små eller større, er det to ulike områder i Groruddalen boligfortetting vil komme: I de eksisterende boligområdene langs T-banelinjene i dalsidene og i «dalbunnen».

I dalsiden er Furuset et eksempel. Her er det plass til ca. 2000 nye boliger. Med dalbunnen mener vi områder der det i dag finnes en del industri,næringsbygg og tung trafikk. Disse områdene kan utnyttes mye bedre enn i dag, vi snakker om en transformering, men dette er helt avhengig av at biltrafikken reduseres og det tilrettelegges for god kollektivdekning – helst en ny T-banelinje slik den er vist i ny Kommuneplan. Et eksempel på et område i dalbunnen er Kjelsrud, altså området vest for IKEA. Vi må utnytte T-banens fordeler. Det vi vet, etter mange års erfaring, er at hvis det investeres i infrastruktur, ja, så kommer byutviklingen etter, sier enhetsleder Arne Bergsgard og sjefsarkitekt Gerrit Heinz Mosebach. 

Konferansen «Groruddalen i utvikling»

I desember markerer Oslo kommune innsatsen i Groruddalen med to arrangementer. Konferansene går under fellesnavnet «Groruddalen i utvikling».

Torsdag 8. desember avholder Groruddalssatsingen konferansen «Ti år klokere. Avslutningskonferansen for Groruddalssatsingen 2007–2016» på Quality Hotell 33 på Økern. Temaer vil blant annet være Groruddalssatsingen som byutviklingsprosjekt, om lokalsamfunnsutvikling og områdeløft, om folkehelsearbeid, om deltakelse og integrering og aktive innbyggere og frivillighetens rolle. Til slutt skal den se på hva som kan tas med videre i den «nye» satsingen. Konferansen er spesielt rettet mot statlige og kommunale aktører og deres lokale samarbeidspartnere, men også åpen for andre interesserte så langt det er plass. Meld deg på her

Fredag 9. desember arrangerer Plan- og bygningsetaten konferansen «Boligbygging, small-medium-large» på Kuben yrkesarena på Økern. Dette arrangementet skal handle om boligproduksjon. Fokus vil være på boligbygging i ulik skala. Konferansen skal se på boligeksempler fra både utlandet og Groruddalen. Temaer vil blant annet være boligpolitikk, boligkvalitet og virkemidler. Den ser på boligproduksjon fra flere ulike sider og har invitert innledere fra både politisk og faglig ledelse i Oslo kommune, en stemme fra Groruddalen, utenlandske aktører, praktiserende arkitekter, akademikere, Husbanken og ikke minst noen av de største boligprodusentene i Oslo. Meld deg på her