Ammerudtunellen Foto Taral Jansen
På 10 år har det skjedd en rekke positive tiltak i Groruddalen. Tunellen på Ammerud innbyr til aktivitet døgnet rundt (Foto: Taral Jansen).

Gode nyheter fra Groruddalen: Joda, det nytter!

Etter 10 år kalles Groruddalssatsingen en suksess. Så nå blir det satsing i 10 nye år.

– Det var en omfattende og ambisiøs satsing som ble startet opp i 2007. Det ble prøvet og feilet. Men på ti år har vi fått til mye. Noe som ikke minst skyldes at det jobbes helhetlig og tverrfaglig, og vi forsøker å stikke hull på fagsiloene. Og vi starter alltid med lokalmiljøet. 

Synnøve Bøgeberg er fornøyd. Fra sitt kontor i tiende etasje i Rådhuset kan lederen av Plankontoret for Groruddalen slå fast at Groruddalssatsingen har vært vellykket. Og det handler ikke om selvskryt. En ekstern evalueringsrapport slår fast at mange av målene, som var beskrevet ved starten i 2007, er nådd. 300 tiltak er satt ut i livet. Såpass bra har det gått at satsingen skal videreføres i ti nye år.

Til tross for at man har fått til mye gjennom de ti årene satsingen har pågått er det fortsatt områder der det er behov for en videre innsats. Vanskelige levekår, nedslitte uteområder og integreringsoppgaver er utfordringer som ikke er løst én gang for alle. Oppgavene krever en fortsatt innsats, men erfaringene fra de ti første årene har gjort at kommunen står bedre rustet til å løse dem på en god måte.

– Vi har fått til mye bra gjennom den nåværende Groruddalssatsingen og bydelene har fått muligheter til å prøve ut nye måter å jobbe på. Den største suksessen med satsingen er bydelenes rolle som lokalsamfunnsutviklere. Kommunen har på denne måten fått bedre verktøy for å kunne jobbe helhetlig med de enkelte lokalområdene i samarbeid med lokalbefolkningen, sier Bøgeberg.  

En milliard

På ti år har det blitt brukt 1,5 milliarder på satsingen, altså en imponerende sum og kanskje den største områdesatsingen i Norge noensinne. Men dette er ikke ruvende, i forhold til hva Oslo kommune bruker av ordinære midler i Groruddalen. F.eks. brukes det fem milliarder kroner i dalen hvert år på tjenesteproduksjon i bydelene. Mens områdeløftet på Romsås, har hatt budsjett på ca. 50 millioner kroner fra satsingen, har borettslagene på Romsås samtidig pusset opp for én milliard. 

Men resultater er det altså blitt. Et av tiltakene har faktisk gjort «nasjonal suksess», det handler om gratis kjernetid i barnehagen. Noe som altså viste seg så vellykket da det ble innført i Groruddalen at det senere er blitt innført som en ordning over hele landet. Et annet – og varig – resultat er fire bydelsparker. I alt dekker de et område på 163 000 kvadratmeter, det tilsvarer 25 fotballbaner. Og det har vært satset på kvalitet: Flere av parkene er prisbelønte, bl.a. vant Bjerkedalen park Oslo bys arkitekturpris i 2015 og pris for beste uteområde i 2016. Dalen har også fått fire kilometer ny gang- og sykkelvei, en kilometer med støyskjermer, ni kilometer nye turveier. Dessuten er bekker hentet ut av rør, slik at de nå flyter åpent i landskapet og bidrar til et bedre nærmiljø.

På kulturfronten har bydel Bjerke (dalen omfatter de fire bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner) fått Kulturhuset Veitvet, på Haugenstua er «Verdenshuset» rustet opp og mottar 90 000 besøkende i året, på Furuset er bibliotek- og aktivitetshuset åpent 365 dager i året og er blitt Oslos mest besøkte bibliotekfilial. Fem gamle gårder er forbedret eller restaurert, og div. kulturminner er tatt vare på og forbedret – for å nevne noe.

Konferansen
«Groruddalen i utvikling»

Oslo kommune markerer innsatsen i Groruddalen med to arrangementer i desember. Konferansene går under fellesnavnet «Groruddalen i utvikling».

Konferansen «Ti år klokere. Avslutningskonferansen for Groruddalssatsingen 2007–2016»

Arrangør: Groruddalssatsingen
Tid: Torsdag 8. desember 2016
Sted: Quality hotell 33 på Økern
Pris: Deltakeravgift
Påmeldingsfrist: 16. november 2016
Meld deg på her

Konferansen «Boligbygging, small-medium-large»

Arrangør: Plan- og bygningsetaten
Tid: Fredag 9. desember 2016
Sted: Kuben yrkesarena på Økern
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 18. november 2016
Meld deg på her

Les mer om de ulike konferansene nederst i saken. 

Grorudparken
Flere parker har blitt rustet opp i Groruddalssatsingen. Grorudparken er en av dem, og ligger ved Grorud idrettsanlegg, langs Alnaelven, fra Grorud senter til Hølaløkka (Foto: Nordic media lab).

Innovasjon

«Oppsummert har Groruddalssatsningen vært en suksess når det gjelder å få etablert tiltak. Prosessene rundt tiltakene har også vært relativt velfungerende», heter det i evalueringsrapporten. Som også peker på at en betydelig innovasjon har skjedd: «Det mest åpenbare er kanskje områdeløft som verktøy, men dette omfatter også mindre innovasjoner som arbeidsmetoder nær folk, som i sum bidrar til å øke vektleggingen av lokale behov, utvikle sosial kapital og tillit.» Rapporten bruker Alnaskolen, et opplæringsprogram for unge ledere, som et eksempel.

Også leder av Plankontoret Synnøve Bøgeberg vil gjerne løfte fram metodikken som et viktig og varig resultat:  

– Satsing i utsatte områder, som vi kaller områdeløft, har gitt oss en ny arbeidsmodell. Bydelene begynner med en stedsanalyse, hører med folk om deres behov, for behovene er ulike. Den lokale forankringen og medvirkningen må være i forsetet. Så handler det om organisering og koordinering, arbeidet skal være tverrsektorielt. Bydelen skal ha en lederrolle, og de ulike etatene involveres i bydelens jobb helt fra starten av. Det er viktig at arbeidet er godt forankret hos politikerne, både lokalt og sentralt, sier Bøgeberg. Som kan konstatere at metodikken er tatt i bruk også andre steder, bl.a. i Trondheim, Drammen og Bergen.

Hun understreker at tiltakene ikke må være definert ovenfra, men ta utgangspunkt i bydelenes stedsanalyse. Det er de som vet hva behovet i området er. Det er viktig med ekstraordinære midler som er øremerket satsingen slik at bydelene har muligheter til å prøve ut nye tiltak som etter hvert kan inngå i den ordinære driften.    

– Vi så ganske tidlig at målet om å bedre levekårene ikke kan nås gjennom en områdesatsing alene. Det denne metodikken kan gjøre er å bedre viktige nærmiljøkvaliteter og tjenester i de mest utsatte områdene. Alle skal bo godt og trygt uansett hvor man bor i Oslo, sier Bøgeberg.

Justeringer

Nå har altså både stat og kommune sagt ja til ti nye år.

– Vi spisser satsingen, og det vil bli en økt innsats på gode nærmiljø, oppvekst/utdanning og sysselsetting. Utgangspunktet er at alle skal bo godt og ha tilgang til gode og relevante offentlige tjenester. Folk skal også kunne klare seg selv, gjennom deltakelse i utdanning og arbeidsmarked. Vi satser også på en annen form for organisering, vi vil gi bydeler og etater, de i kommunen som kjenner de konkrete behovene best, større ansvar for å utvikle nye løsninger, sier Synnøve Bøgeberg.

Hun kaller satsingen i de ti siste og de ti kommende årene for «unik». 

– Samarbeidet mellom stat og kommune har vært nært i satsingen. Staten har ikke bare bidratt med bevilgninger. Departementer og direktorater har vært aktivt med i det faglige utviklingsarbeidet i satsingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en viktig rolle som koordinator, sier Bøgeberg.  

Konferansen «Groruddalen i utvikling»

I desember markerer Oslo kommune innsatsen i Groruddalen med to arrangementer. Konferansene går under fellesnavnet «Groruddalen i utvikling».

Torsdag 8. desember avholder Groruddalssatsingen konferansen «Ti år klokere. Avslutningskonferansen for Groruddalssatsingen 2007–2016» på Quality Hotell 33 på Økern. Temaer vil blant annet være Groruddalssatsingen som byutviklingsprosjekt, om lokalsamfunnsutvikling og områdeløft, om folkehelsearbeid, om deltakelse og integrering og aktive innbyggere og frivillighetens rolle. Til slutt skal den se på hva som kan tas med videre i den «nye» satsingen. Konferansen er spesielt rettet mot statlige og kommunale aktører og deres lokale samarbeidspartnere, men også åpen for andre interesserte så langt det er plass. Meld deg på her

Fredag 9. desember arrangerer Plan- og bygningsetaten konferansen «Boligbygging, small-medium-large» på Kuben yrkesarena på Økern. Dette arrangementet skal handle om boligproduksjon. Fokus vil være på boligbygging i ulik skala. Konferansen skal se på boligeksempler fra både utlandet og Groruddalen. Temaer vil blant annet være boligpolitikk, boligkvalitet og virkemidler. Den ser på boligproduksjon fra flere ulike sider og har invitert innledere fra både politisk og faglig ledelse i Oslo kommune, en stemme fra Groruddalen, utenlandske aktører, praktiserende arkitekter, akademikere, Husbanken og ikke minst noen av de største boligprodusentene i Oslo. Meld deg på her.