LOKK: Du kjenner kanskje ikke igjen dette som Furuset? Ikke så rart. På denne illustrasjonen ser planleggerne for seg Furuset med lokk over E6 (den travle innfartsåren ser du nederst til venstre på bildet). Dette gir muligheter for 700 ekstra boliger. Men lokk er dyrt. Foreløpige beregninger setter prislappen til tre milliarder kroner. (Illustrasjon a-lab)

Furuset skal vise vei: Satser stort på klima

Kan en tradisjonell norsk drabantby bli en moderne, urban bydel som tar klimautfordringene på alvor?

 

 

 

Ja, mener Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo, og planen er ingen luftig drøm. Den er i disse dager faktisk på vei til politikernes bord som et konkret forslag: Furuset senter skal omformes til et blå-grønt sentrum med boliger og butikker – med bare halvparten av dagens klimagassutslipp.

Et nytt torg, en ny bygate, utbygging av 1600-2300 nye boliger og et modernisert senter med 15 000 kvadratmeter forretninger (en fordobling fra i dag) er kjernen i prosjektet som kalles «Klimaeffektiv byutvikling på Furuset». Ikke bare to, men en rekke fluer skal slås i samme smekk: Et nytt og bedre handels- og servicetilbud, flere og bedre møteplasser, grønne byrom, flere og bedre boliger og altså en betydelig reduksjon av klimagassutslippene.

Det er et langvarig og godt forberedt prosjekt som nå nærmer seg politisk behandling. I 2007 kom den såkalte «Groruddalssatsingen», et felles løft der både Oslo kommune og staten skal bidra over en tiårs-periode.

–  Groruddalen har en del områder med levekårs- og fysiske utfordringer, og bydel Alna pekte på Furuset som et av stedene som trengte et løft. Siden har det pågått et bredt arbeid som har involvert beboere og andre interessenter, sier Arne Bergsgard, leder for Groruddalsenheten i PBE.

Satser på miljø og kvalitet

Sammen med Kristine Viste Eriksen, prosjektarkitekt i PBE, har Bergsgard hatt ansvar for å sluttføre reguleringsplanen for det 870 mål store området som hovedsakelig ligger i bydel Alna, dels i bydel Stovner. En viktig medspiller har også vært FutureBuilt, en regional satsing der kommunene Oslo, Asker, Bærum og Drammen samarbeider med flere miljøfaglige aktører (bl.a. Enova) om å gjennomføre prosjekter med ambisiøse klimamål. 

FutureBuilt og bydel Alna var med som sentrale  aktører da PBE i 2011 utlyste konkurransen «Furuset – fra senter til sentrum», der altså vektleggingen av klima sto helt sentralt. FutureBuilt arbeider for å skape såkalte forbildeprosjekter, dvs. prosjekter som kan vise vei for klimavennlig byutvikling og arkitektur. På Furuset skal det satses på vannbåren energiforsyning, miljøvennlige materialer, energieffektive bygg, kollektivtransport m.m. Ambisjonene er høye: Innen 2020 skal  klimagassutslippene her reduseres med 50 prosent.

Det er veldig fint at Furuset er valgt som forbildeområdet innen klimaeffektiv byutvikling. Det vil gi ringvirkninger i form av bedre omdømme.
Arne Bergsgard, byplanlegger
Furuset
– fra senter til sentrum

Klimaambisjonene er høye på Furuset. Målet om 50 prosent klimagassreduksjon innen 2020 skal nås ved å satse på vannbåren energiforsyning, miljøvennlige materialer, energieffektive bygg, kollektivtransport m.m.

KLIMAVENNLIG FURUSET: – Oslo kommune har tilrettelagt for en framtidsrettet byutvikling, og vi vil vise at det er mulig å bygge ut med kvalitet og ta vare på miljøet, sier planleggerne Arne Bergsgard og Kristine Viste Eriksen.

– Det er veldig fint at Furuset er valgt som forbildeområdet innen klimaeffektiv byutvikling.  Dette kan bl.a. gi ringvirkninger i form av bedre omdømme. Å satse på miljø og klima er å satse på kvalitet, sier Arne Bergsgard og Kristine Viste Eriksen.

Videreutvikler drabantbyen, større grøntdrag

Et hovedgrep på Furuset er å videreutvikle drabantbyen – og med dette ivareta kvaliteter som allerede finnes i området. Offentlige rom skal gjøres tydeligere, og selve sentret skal få en mer bymessig struktur. Trygve Lies plass, som blir det sentrale stedet, skal utformes som et torg, og byggene som grenser ut mot dette torget skal ha «aktive» 1. etasjer, dvs. butikker og servicetilbud. En tverrgående gate øst-vest, i planen kalt Bygata, skal bli en strøksgate.

Et annet hovedgrep er det grønne draget som skal gå nord-sør ut fra torget. Sammen med Bygata vil dette utgjøre to kryssende byrom. I planen er navnet Østmarkallmenningen, og det legges opp til et  tydeligere og større grøntdrag enn gangveien som går her i dag. Her skal det ikke være biltrafikk, isteden skal Østmarkallmenningen knytte den grønne kontakten til Grorud og til Lillomarka. Dessuten skal fire bekker gjenåpnes, og det vil bli åpen overvannshåndtering.

Og det skal bli mer grønt – hvis PBE får gjennomslag for sine planer: Den sterkt trafikkerte E6, som i dag passerer nær Furuset senter, ønskes plassert under et lokk opptil 900 meter langt. Det er fra politisk hold tidligere signalisert at et slikt lokk er ønskelig, og i Oslopakke 3 (om transportsystemene i Oslo-regionen) er Statens Vegvesen bedt om å utrede dette. Vegvesenet arbeider nå med en detaljert studie for et lokk, men penger er ikke avsatt, og Vegvesenet har levert en innsigelse mot planene slik de i dag foreligger.

– Bystyret kan ikke egengodkjenne planen så lenge en innsigelse foreligger, men PBE vil vise kvalitetene ved et lokk. Det vil være gunstig for miljøet, og vil gi en effektiv landskapsreparasjon. Med et lokk vil Furuset få fine grøntområder mot sørøst, og det vil kunne gi plass for 700 ekstra boliger, sier Bergsgard og Viste Eriksen.

Rekkehus, barnehager og sykehjem

I tillegg til nye boliger inn mot et mulig lokk åpner planen for en mindre fortetting i de eksisterende boområdene. Dessuten skal dagens industri-og lagerbygg vike til fordel for boliger.  I dag domineres området av blokker, men forslaget viser at det er plass til også rekkehus og mindre familieboliger.

– Dette kan gjøre Furuset attraktivt for nye grupper, sier de to planleggerne.

Barnehager er på plass i planen, med antall plasser i tråd med beboerantallet. Det finnes allerede flere barnehager i området, men struktur og oppbygning kan bli endret. Et helsebygg/sykehjem er også med, og et bibliotek er tiltenkt en sentral plassering.

Et lokk over E6 er forøvrig ikke detaljert kostnadsberegnet, men kan få en prislapp på 3 milliarder kroner, det er altså snakk om en solid investering.

Planleggerne Bergsgard og Viste Eriksen er forsiktige med å antyde når utbyggingen - og klimasatsingen - kan starte:

– Noe er allerede i gang. Til høsten åpner den nye Granstangen ungdomsskole, og også Verdensparken skole er på vei. Selve parken, altså Verdensparken, er opprustet som en del av Groruddalssatsingen, her er det mye aktivitet. Til høsten skal Verdensplassen opparbeides. Og det viktige klimagassregnskapet for området er laget. Oslo kommune har tilrettelagt for en framtidsrettet byutvikling, og vi vil vise at det er mulig å bygge ut med kvalitet og ta vare på miljøet.

Plan- og bygningsetaten vil vise kvalitetene ved et lokk. Det vil være gunstig for miljøet, og vil gi en effektiv landskapsreparasjon
Kristine Viste Eriksen, byplanlegger

FutureBuilt: Furuset – smart drabant i forkant

– I FutureBuilt-satsingen på Furuset skal vi vise vei og foreslå løsninger for framtiden. Vi vil skape et forbildeområde med overføringsverdi til både Groruddalen, andre steder i Oslo og internasjonalt.

Det sier en offensiv Eili Vigestad Berge, prosjektleder for FutureBuilt i Oslo kommune. Med Furuset, utpekt til Oslos «forbildeområde», kan det interkommunale og miljøfaglige samarbeidsorganet FutureBuilt (se også hovedsak) nå loggføre at prosjektet er på vei mot realisering. FutureBuilt skal sørge for at forbildeområdet får gjennomført nye løsninger og dra de klare klima- og miljøambisjonene fra områdereguleringen ut i konkrete prosjekter. 

– Vi er nå i gang med konkretisering av fire prioriterte prosjekter på Furuset: Miljøvennlig skole og sykehjem, en revitalisering av møtepunktet Trygve Lies plass med prioritering av gående, syklende og kollektivtransport, en energiløsning som reduserer klimagassutslipp og utnytter overskuddsvarme, samt å realisere klimavennlige og arkitektonisk gode boliger og næringsbygg på kommunens egne tomter i sentrumsområdet. Kommunen kan ikke gjøre alt på Furuset, men har et ansvar i å vise vei og sette prosjektet på riktig spor, sier Berge.

Hun understreker videre at FutureBuilt ikke har noen egne penger å dele ut, men som ved å drive prosessen og etablere høye miljøambisjoner har stor tro på å skape gode allianser og tiltrekke seg oppmerksomhet og også finansieringsstøtte. Problemstillingene som løftes på Furuset, er sentrale spørsmål med stor overføringsverdi. Gjennom FutureBuilt-satsingen skapes en læringsarena, og prosjektet skal være et utstillingsvindu for bærekraftig byutvikling, påpeker Berge.

I Oslo koordineres FutureBuilt-arbeidet i en tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra Plan- og Bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Utdanningsetaten og bydel Alna. 

Kommunen kan ikke gjøre alt på Furuset, men har et ansvar i å vise vei og sette prosjektet på riktig spor.
EIli Vigesta Berge, prosjektleder FutureBuilt