Bygata på Furuset
Den nye bygata på Furuset vil gi en bymessig struktur i øst-vestgående retning. Illustrasjon er hentet fra Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset. Forslag til politisk behandling (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten).

Furuset går foran i klimasatsingen

Fornyelse, utbygging og miljøsatsing: Furuset skal bli et forbilde for klimavennlig byutvikling.

– For oss planleggere er det et fint mål å strekke seg etter. Det handler om å bringe viktige klima- og miljøambisjoner inn i hverdagens arbeid.

Arne Bergsgard peker på et stort og fargerikt kart. Det viser 870 dekar på Furuset, et område som har fått en spesiell rolle i Oslo: Furuset er kommunens FutureBuilt-satsing. Og FutureBuilt er mer enn et moderne navn. Det innebærer en forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. 

– At Furuset er et forbildeprosjekt gjør oss enda mer foroverlente i miljøarbeidet, mener Arne Bergsgard, enhetsleder i Avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten. 

Mer grønt og plass til flere

Innenfor området han og hans kolleger i flere etater nå arbeider med å utvikle, bor det i dag ca. 3800 mennesker fra rundt 140 nasjoner. Furuset er et fargerikt og mangfoldig strøk. Men her er plass til flere – og det er rom for bedre løsninger: På kartet er 1600–2300 nye boliger tegnet inn, et nytt sentrum (som er mer enn et handlesenter), nye akser og grøntdrag, skoler og barnehager. Dessuten muligheten for å bygge en såkalt demenslandsby som, etter mønster fra nederlandske prosjekter, skal være en hagelandsby og ikke en tradisjonell institusjon.

Dessuten: Planleggerne foreslår å legge et lokk over den nærliggende E6. Helst 830 meter langt, med parkområder på toppen. Grepet vil gjøre Furuset ekstra grønt og skjermet mot støy og luftforurensing. Planforslaget har nylig vært behandlet i byutviklingskomiteen, og er nå på vei til bystyret; en områdereguleringsplan blir trolig vedtatt før jul.

Finn ut mer om Furuset
Seminar 17. november

Interessert i klimavennlig byutvikling? Vil du vite mer om hva som skal skje på Furuset? Hva innebærer et «forbildeprosjekt»? Ta turen til det innholdsrike seminaret «Furuset viser vei», og hør en rekke foredragsholdere presentere og diskutere FutureBuilt-satsingen på Furuset.  

Tid: Torsdag 17. november kl. 9–12
Sted: DogA i Hausmannsgate 16, Oslo. 
Påmelding: Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Program og påmelding.
Arrangør: Plan-og bygningsetaten og FutureBuilt. Seminaret inngår i Oslo Arkitekturtriennale.

 

Illustrasjonsbilde av Furuset med lokk over E6
Illustrasjonsbilde av Furuset med lokk over E6. Dette vil gjøre Furuset ekstra grønt og skjermet mot støy og luftforurensing (Illustrasjon: A-lab).

Skal utvikle forbilder

FutureBuilt + Furuset = sant, og FutureBuilt innebærer ikke bare ambisiøse klimamål her og nå, det er en satsing som i tillegg vil vise vei ved å utvikle forbilder. Partnerne som har dannet FutureBuilt, er ambisiøse. De er dessuten både mange og tunge: Kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Per i dag er over 40 byggeprosjekter, både offentlige og private, i gang, mens 18 allerede er ferdigstilt. De fire kommunene bruker FutureBuilt for å ha en ledende rolle innen klimavennlig arkitektur og byutvikling. De fire har, i tillegg til enkeltprosjekter, forpliktet seg til å ha et områdeprosjekt, og i Oslo er altså Furuset utpekt.

– Vi jobber med forbilder som har overføringsverdi. Furuset er en drabantby med et godt kollektivtilbud, hva som gjøres i et slikt område er interessant for andre både her hjemme og i utlandet, sier Ulla Hahn, fagrådgiver i FutureBuilt-sekretariatet. Oslo-regionen har en forventet befolkningsøkning på 40 prosent de nærmeste 30 årene, og behovet er stort for en bærekraftig utvikling av boliger, arbeidsplasser og transportsystem. I Oslo vil FutureBuilt-prinsippene også omfatte store, nye kulturbygg: Nasjonalmuseet, Munch-museet, Deichmanske bibliotek. 

Akser og møteplass

På Furuset står to «akser» sentralt i planen. Den ene er Østmarka-allmenningen som forbinder Alnaparken med Østmarka. Den andre er Bygata, og disse to møtes på Trygve Lies plass. Denne plassen vil få en mer sentral rolle som torg/sentrum enn i dag, og et nytt, innholdsrikt bydelshus like ved vil understreke stedet som møteplass. En arkitektkonkurranse er avholdt om plassens utforming, og Bymiljøetaten skal utvikle denne videre.

Områdene rundt Trygve Lies plass skal benyttes til «sentrumsformål». Noe som innebærer bygg med en blanding av mange typer funksjoner: boliger, butikker, kontorer m.m. Boligene skal dominere, det skal være minst 50 prosent boliger i byggene her. Det er videre et ønske om en sammensatt boligmasse.

Ulsholtveien 31
I Ulsholtveien 31 skal Stiftelsen Betanien i Oslo bygge 36 klimanøytrale «førstehjemboliger» for Furuset-ungdom (Illustrasjon: Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap).

Viktig koordinering

– I hele planområdet, som dels ligger i Stovner bydel og mest i Alna bydel, har vi ambisiøse klimamålsettinger. Utforming, materialer, energiforbruk står sentralt, og alle utbyggere må levere kvalitetsoppfølgingsplan ved detaljregulering og byggesak, sier enhetsleder Bergsgard. Ikke minst skal energiløsningene være gode; det skal produseres varme lokalt. Et såkalt mikroenerginett skal utnytte overskuddsenergien og levere den videre der det trengs, altså i lokalmiljøet.

FutureBuilt-rådgiver Ulla Hahn påpeker at Furuset-prosessen er både grundig og lang:

– I forkant har det vært store medvirkningsprosesser. En idékonkurranse ga viktige innspill til utvikling av området og nye arbeidsmåter tas i bruk. FutureBuilt har i Oslo en tverretatlig styringsgruppe og opprettet en egen arbeidsgruppe for Furuset. Her sitter etatene ved samme bord og har utarbeidet et eget handlingsprogram for Furuset, sier Hahn. 
Kommunikasjon og kontakt er vektlagt også overfor private utbyggere på Furuset. Hahn fremhever blant annet boligprosjektet i Ulsholtveien 31. Her skal Stiftelsen Betanien i Oslo bygge 36 klimanøytrale «førstehjemboliger» som skal gi Furuset-ungdom muligheten til å bli boende i området. Viktige miljøtiltak her er bergvarmepumpe, solcellepaneler og utstrakt bruk av massivtre.

En læreprosess

Alle FutureBuilt-prosjekter må levere et klimagass-regnskap som viser klimagassreduksjonen fra transport, energi og materialer. Når det gjelder byggematerialer er det ikke bare å plukke fra en ferdig liste. Hahn kaller planleggingen og byggingen «en læreprosess», der det gjelder å finne gode løsninger, som for eksempel lavkarbonbetong og massivtre.

– Om det blir dyrere? Det er vanskelig å svare på. Planleggingsfasen kan være mer omfattende, men det ferdige bygget og selve driften viser seg å gi god lønnsomhet. Klimabygg kan bety en merkostnad første gang, men det er snakk om viktig læring som kommer til nytte i neste prosjekt, sier Ulla Hahn.

Også Arne Bergsgard i Plan- og bygningsetaten peker på fordelene ved klimasatsingen:

– Noe skepsis har det nok vært blant de private utbyggerne. Men vi tror prosjektenes høye kvalitet vil løfte prisene og gjøre dette til et attraktivt område. Det er første gang en drabantby «nyplanlegges» på denne måten. Miljøambisjoner er ingen klamp om foten!