Viktig koordinering

– I hele planområdet, som dels ligger i Stovner bydel og mest i Alna bydel, har vi ambisiøse klimamålsettinger. Utforming, materialer, energiforbruk står sentralt, og alle utbyggere må levere kvalitetsoppfølgingsplan ved detaljregulering og byggesak, sier enhetsleder Bergsgard. Ikke minst skal energiløsningene være gode; det skal produseres varme lokalt. Et såkalt mikroenerginett skal utnytte overskuddsenergien og levere den videre der det trengs, altså i lokalmiljøet.

FutureBuilt-rådgiver Ulla Hahn påpeker at Furuset-prosessen er både grundig og lang:

– I forkant har det vært store medvirkningsprosesser. En idékonkurranse ga viktige innspill til utvikling av området og nye arbeidsmåter tas i bruk. FutureBuilt har i Oslo en tverretatlig styringsgruppe og opprettet en egen arbeidsgruppe for Furuset. Her sitter etatene ved samme bord og har utarbeidet et eget handlingsprogram for Furuset, sier Hahn. 
Kommunikasjon og kontakt er vektlagt også overfor private utbyggere på Furuset. Hahn fremhever blant annet boligprosjektet i Ulsholtveien 31. Her skal Stiftelsen Betanien i Oslo bygge 36 klimanøytrale «førstehjemboliger» som skal gi Furuset-ungdom muligheten til å bli boende i området. Viktige miljøtiltak her er bergvarmepumpe, solcellepaneler og utstrakt bruk av massivtre.

En læreprosess

Alle FutureBuilt-prosjekter må levere et klimagass-regnskap som viser klimagassreduksjonen fra transport, energi og materialer. Når det gjelder byggematerialer er det ikke bare å plukke fra en ferdig liste. Hahn kaller planleggingen og byggingen «en læreprosess», der det gjelder å finne gode løsninger, som for eksempel lavkarbonbetong og massivtre.

– Om det blir dyrere? Det er vanskelig å svare på. Planleggingsfasen kan være mer omfattende, men det ferdige bygget og selve driften viser seg å gi god lønnsomhet. Klimabygg kan bety en merkostnad første gang, men det er snakk om viktig læring som kommer til nytte i neste prosjekt, sier Ulla Hahn.

Også Arne Bergsgard i Plan- og bygningsetaten peker på fordelene ved klimasatsingen:

– Noe skepsis har det nok vært blant de private utbyggerne. Men vi tror prosjektenes høye kvalitet vil løfte prisene og gjøre dette til et attraktivt område. Det er første gang en drabantby «nyplanlegges» på denne måten. Miljøambisjoner er ingen klamp om foten!