Skal utvikle forbilder

FutureBuilt + Furuset = sant, og FutureBuilt innebærer ikke bare ambisiøse klimamål her og nå, det er en satsing som i tillegg vil vise vei ved å utvikle forbilder. Partnerne som har dannet FutureBuilt, er ambisiøse. De er dessuten både mange og tunge: Kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Per i dag er over 40 byggeprosjekter, både offentlige og private, i gang, mens 18 allerede er ferdigstilt. De fire kommunene bruker FutureBuilt for å ha en ledende rolle innen klimavennlig arkitektur og byutvikling. De fire har, i tillegg til enkeltprosjekter, forpliktet seg til å ha et områdeprosjekt, og i Oslo er altså Furuset utpekt.

– Vi jobber med forbilder som har overføringsverdi. Furuset er en drabantby med et godt kollektivtilbud, hva som gjøres i et slikt område er interessant for andre både her hjemme og i utlandet, sier Ulla Hahn, fagrådgiver i FutureBuilt-sekretariatet. Oslo-regionen har en forventet befolkningsøkning på 40 prosent de nærmeste 30 årene, og behovet er stort for en bærekraftig utvikling av boliger, arbeidsplasser og transportsystem. I Oslo vil FutureBuilt-prinsippene også omfatte store, nye kulturbygg: Nasjonalmuseet, Munch-museet, Deichmanske bibliotek. 

Akser og møteplass

På Furuset står to «akser» sentralt i planen. Den ene er Østmarka-allmenningen som forbinder Alnaparken med Østmarka. Den andre er Bygata, og disse to møtes på Trygve Lies plass. Denne plassen vil få en mer sentral rolle som torg/sentrum enn i dag, og et nytt, innholdsrikt bydelshus like ved vil understreke stedet som møteplass. En arkitektkonkurranse er avholdt om plassens utforming, og Bymiljøetaten skal utvikle denne videre.

Områdene rundt Trygve Lies plass skal benyttes til «sentrumsformål». Noe som innebærer bygg med en blanding av mange typer funksjoner: boliger, butikker, kontorer m.m. Boligene skal dominere, det skal være minst 50 prosent boliger i byggene her. Det er videre et ønske om en sammensatt boligmasse.