- Området på Frysja ligger tett til både elva og marka, men det oppfattes ikke slik i dag. Det skal vi både fysisk og visuelt gjøre noe med, sier planleggerne Marita Holhjem og Eystein Talleraas i Plan- og bygningsetaten.

Frysja: Ny boligby mellom Akerselva og Marka

Nær Akerselvas begynnelse ved Maridalsvannet og Nordmarka vil dagens industri gradvis forsvinne og omformes til en grønn bydel.

– Ambisjonen er klar: Vi vil utvikle en ny, levende og urban bydel med Marka og Akerselva som nærmeste naboer, og hvor det grønne trekkes tett inn i boligbyen.

Det er Frysja planleggerne Marita Holhjem og Eystein Talleraas i Plan- og bygningsetaten (PBE) snakker om. Et Frysja som om noen år ikke vil være til å kjenne igjen. Dagens utgave, nærmere bestemt området på vestsiden av Akerselva der elva retter seg ut og renner mot byen, skal forvandles fra industri til boliger. Ikke i et eneste jafs, riktignok, men i løpet av flere etapper skal det her altså bli en bydel med tett kvartalsbebyggelse, torg, møteplasser, butikker, skole og barnehager.

Og ikke minst to tydelige og brede parkdrag øst-vest, de skal strekke seg fra elva og opp mot Marka som åpner seg ved inngangen til Maridalen.

Området, som avgrenses av Kjelsåsveien i nord, Akerselva i øst og boligfeltet Svensenga i vest, er på ca. 130 dekar, altså 130 000 kvadratmeter. Hvor mange boliger og beboere det til slutt vil bli her, og nøyaktig hvordan det hele vil se ut, er ennå ikke klart. Utnyttelsen er ikke bestemt, det er uvisst hvor mange kvadratmeter som bygges ut, antall etasjer etc. Stor-Oslo Eiendom, som er en av tre utbyggere, ligger først i løypa og vil levere sitt første planforslag til PBE før jul. Etter behandling i PBE vil planen legges ut til offentlig ettersyn trolig i mars 2015.

– Vi har en tett og god dialog med de tre utbyggerne. Det er tre planer innenfor området, og utvikling av denne type områder krever en helhetlig planlegging. Vi må rette blikket langt framover og sikre at vi får gode løsninger på sikt. Vi opplever at utbyggerne er opptatt av kvalitet i planarbeidet. Vi har et felles ønske om at områdets identitet skal være grønn og nært knyttet til marka, sier planleggerne Holhjem og Talleraas.

Vi må rette blikket langt framover og sikre at vi får gode løsninger på sikt.
Marita Holhjem, planlegger

Den nye bydelen bygges rundt et torg sentralt i området, i krysset mellom Frysjaveien og en nyanlagt allmenning. Denne lange almenningen vil være 15-20 meter bred og strekker seg fra stabburet på Brekke gård (i vest) til Akerselva (i øst). På allmenningen planlegges møteplasser/lekeplasser, og i enden vil det komme en ny gangbro over Akerselva og ”Elveparken”. To brede parkdrag på hhv 15 og 20 meters bredde, hvor det i det ene planlegges å åpne en bekk, deler det nye området ytterligere og bidrar til å trekke elveparken inn i den nye boligbyen. En ny gangvei skal følge elveløpet på vestsiden. Dessuten skal området romme minst to barnehager.

Og ikke minst viktig; en ny skole skal bygges. Utdanningsetaten har påpekt at det er et stort behov for skole i Grefsen/Kjelsås-området, og etaten ønsker at området på Frysja skal inneholde en barneskole med plass til 840 elever. Hvor denne skal plasseres, er ennå ikke bestemt, men planleggerne Holhjem og Talleraas sier at området har mange gode tomter der en skole kan passe inn. En skole vil legge beslag på ca. 15 000 kvadratmeter grunn.

I PBEs forslag til tiltak ligger også en kraftig omarbeidet utgave av Frysjaveien. Den skal beholdes som en hovedåre gjennom området, men vil framstå nærmest som en allé: Brede fortau, trær/beplantning, sykkelfelt og en veibane konstruert for å redusere bilenes hastighet (som i dag er høy, ifølge målinger). En bussholdeplass i tilknytning til torget (som i dag) og muligheter for korttidsparkering inngår også i veiplanene. Tilkomst og parkering for beboernes og besøkendes privatbiler foreslås hovedsakelig løst ved å legge parkeringsanleggene under bakken. I tillegg blir det en biladkomst fra Kjelsåsveien, som i dag.

Det nye torget, i planarbeidet kalt Frysja torg, skal altså plasseres med senter i Frysjaveien og strekke seg østvest. Det skal ligge i sørenden av dagens store Hjemmet-trykkeri  og skal rammes inn med  fellestilbud  av typen kafé, treningssenter etc.

Urban, grønn bydel

En helt ny og urban-grønn bydel, altså. Og en total forvandling fra dagens store og dominerende industribygg som ble reist på 1960- og 70-tallet. Men forvandlingen vil, som nevnt, skje over tid. Flere av industribyggene huser virksomheter med lange leieavtaler, og planleggerne Holhjem og Talleraas ser ikke bort fra at f.eks deler av allmenningen i en periode må legges i en annen trasé enn den planlagte.

Når området vil være ferdig utbygd? Det tar nok minst ti år, sannsynligvis en del mer, anslår de to planleggerne.

De første anleggsarbeiderne og gravemaskinene kan bli synlige om ca. to år.

– Vi tar sikte på byggestart for første byggetrinn i overgangen 2016-2017, avhengig av framdriften på reguleringssaken og byggesøknaden. Grunnet størrelsen på prosjektet blir det  flere byggetrinn som vil gå over flere år, sier Carl Henrik Graff, prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom. Selskapet vil samlet søke om å få bygge ca. 70 000 kvadratmeter, tilsvarende 850-950 boliger.

En av utbyggernes visjoner er at både beboere og besøkende skal kunne stå på ski fra marka og ned til en cafe latte og andre godbiter på det nye torget. Foreslåtte stedsnavn som ”Akebakkeplassen” og ”Plaskedamplassen” vitner også om ønskede rom for små og store.

– Området på Frysja ligger tett til både elva og marka, men det oppfattes ikke slik i dag. Det skal vi både fysisk og visuelt gjøre noe med, sier PBE-planleggerne Marita Holhjem og Eystein Talleraas

Vi tar sikte på byggestart for første byggetrinn i overgangen 2016-2017
Carl Henrik Graff, prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom