Ikke alle kostnader er finansiert 

Kostnadsrammen for Fornebubanen er 11,65 milliarder kroner, men det inkluderer ikke bygging av ny Majorstuen stasjon under bakken. Ifølge Bertnes Norli i Ruter har den en antatt prislapp på 5 milliarder kroner, men da er Majorstuen stasjon kostnadsberegnet som en del av ny metrotunnel. Det er også sett på en forbindelse mellom Fornebubanen og T-baneringen, den såkalte Volvat-svingen. Her ligger anslaget, stadig ifølge Ruters plandirektør, på ca. 1 milliard. – Men det er usikkert om kostnaden kan forsvare at denne trassen bygges, påpeker hun.  

– Er det endelig avklart hvem som skal betale hva av dette? 

– Fornebubanen er et spleiseslag mellom staten, Oslopakke 3 og private grunneiere langs banen. Finansieringen av Fornebubanen er ikke helt klar ennå, selv om staten gjennom den nylig signerte Bymiljøavtalen har bekreftet at den påtar seg 50 prosent. Det gjenstår blant annet å forhandle frem private grunneierbidrag, og legge en endelig finansieringsplan. Så skal prosjektet kvalitetssikres. Deretter vedtas investeringsrammen av Stortinget. Når dette er gjort, kan byggearbeidene begynne, forutsatt at vi har en vedtatt reguleringsplan og prosjekteringsgrunnlag, forklarer Bertnes Norli.  

– Kan andre planer for store kollektivutbygginger i Oslo-området sinke framdriften, som for eksempel forslaget om ny jernbanetunnel? 

– Det viktigste prosjektet med grensesnitt mot Fornebubanen er ny metrotunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Bryn. Vår vurdering er at det haster å komme i gang med dette prosjektet. Derfor bør bygging av Majorstuen stasjon under bakken skje som en første del av dette, og derfor reguleres denne stasjonen nå som en del av Fornebubanen, for å sikre at man treffer riktig. Samtidig bør både Fornebubanen og metrotunnel ferdigstilles før ny jernbanetunnel, både av hensyn til anleggsarbeidene og for at kundene skal ha et tilbud i stengeperioder. 

– Ser du noen fare for forsinkelser framover? 

– Det er alltid krevende å bygge i by. Mens utfordringene hittil har handlet om politiske diskusjoner knyttet til finansiering og gjennomføringsmodell, går vi nå inn i en fase der vi møter de lokale interessene, stasjon for stasjon. Det er viktig med gode prosesser mot lokalmiljøene, men også at politiske beslutningstakere klarer å løfte blikket og holde siktet, sier Hanne Bertnes Norli.