Positive konsekvenser 

Også avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten understreker hvilke store, positive konsekvenser den nye banen vil ha, både for byen og for naboene. Samtidig påpeker han: 

– Dette er et omfattende og komplisert prosjekt som omgivelsene vil komme til å merke i anleggsfasen. 

Vaa Bermann viser til planforslaget som nå ligger ute på høring med tidsfrist fram til 10. april for å komme med merknader og innspill. Der opplyses det at omgivelsene i anleggsperioden må regne med støy, støv og anleggstrafikk. I tillegg blir det i perioder nødvendig å legge om kollektivtransporten fra T-bane til buss og noen få bygninger må fjernes.

– Men når dette står ferdig, så vil samfunnsnytten være enormt mye større enn de ulempene vi får i anleggsfasen, mener Vaa Bermann.

Før høstmørket faller på 

Noen dato for når snorene skal klippes på de nye stasjonene, foreligger naturlig nok ikke ennå. Til det er veien fram for lang og beheftet med for mange uavklarte spørsmål. Men etter at høringsperioden er over og planforslaget har gjennomgått nødvendige justeringer, er målet at saken sendes til politisk behandling i rådhuset før høsten tar til. 

– Merker Oslo pusten i nakken, når Bærum allerede har sin reguleringsplan på plass og regjeringen har bevilget 50 millioner kroner for å få mer fart i planleggingen? 

– Alle berørte parter er interessert i å få banen på plass så fort som mulig – på en best mulig måte. Slik sett kan man si at alle puster oss i nakken. Også vi selv presser på for å få denne planen frem. Og oppmerksomheten er stor, både i Bærum og Oslo kommune, og fra en rekke andre interessenter, naturlig nok, sier Vaa Bermann.