MER LYSREKLAME: Antall bysykler skal fordobles, og det blir finansiert ved at flere leskur og byskkelstativer får lysreklame.

Flere sykler – flere leskur og bysykkel­stativer med lys­reklame

Prisen for 1700 nye bysykler er mer lysreklame, både på leskur og på bysykkelstativene.

Leskurene gir god beskyttelse mot vær og vind for dem som venter på kollektivtransport, og de 1300 bysyklene er så populære at bystyret har vedtatt å mer enn doble tilbudet til 3000 i løpet av knappe to år.

Leskurene koster ikke innbyggerne i Oslo annet enn at de må finne seg i å bli eksponert for reklame på installasjonene. Bysykler og leskur finansieres nemlig gjennom enerett til å selge reklame på disse plassene. JCDecaux har kontrakt på leskur, og Clear Channel har bysykkel-avtalen.

I dag står bysykkelstativene innenfor Ring 2, men til 2015 skal det stå stativer opptil og langs Ring 3, kanskje også så langt utenfor som ved Sognsvann. Det betyr at dagens regelverk for skilt og reklame må endres.

Byen er delt inn i ulike områder etter kategori (se egen faktaboks), og hver type område har sine forskrifter for skilt og reklame. For alle områder, med unntak av L, foreslår Plan- og bygningsetaten at det nå tillates at reklameskilt med integrert lyskilde kan brukes i alle reklameområdene «forutsatt at det ikke er til vesentlig sjenanse». Dog er hver oppføring av skilt og stativer avhengig av søknad, med individuell vurdering av hver sak.

De fleste bydelene og andre høringsinstanser tar forslaget «til orientering» eller mener at tiltakene er med på å gi bedre tilbud til syklister og kollektivreisende, og de stiller seg positive til mer lys og reklame forutsatt at det ikke blir til sjenanse. Men enkelte bydeler har protestert, f.eks. Bydel St. Hanshaugen som i høringsuttalelsen sier at endringen vil medføre en markant økning av reklame i bydelen som kan forventes å være «vesentlig sjenerende». Bydelsutvalget ønsker derfor at «skilt og reklame skal underordnes byens estetiske uttrykk slik at byen i liten grad skal være preget av reklame».

FAKTA:
De ulike områdene

Oslo har ulike regler for reklame avhengig av områdets karakter. Byen er delt i fire soner:

XS: Sårbare områder (f.eks. områder med kulturminner)

S: Boligdominerte områder

M: Område med blandede funksjoner, bolig og næring

L: Næringsdominerte områder

Egne bestemmelser for Karl Johans gate og Stortingsgata

EKSPONERES FOR REKLAME: Leskurene koster ikke innbyggerne i Oslo annet enn at de må finne seg i å bli eksponert for reklame på installasjonene.

Byantikvaren mener at byens kulturminner og kulturmiljøer er sårbare for visuelle inngrep og ønsker at det ikke tillates lysreklame i XS-områdene.

PBE på sin side fremhever at integrert reklame ikke kun fremhever kommersielle hensyn, men også informasjon fra Oslo kommune til innbyggerne. Og at det ikke er fritt frem for JCDecaux og Clear Channel, men at tiltakene fortsatt skal vurderes enkeltvis om de er i samsvar med lov, forskrift og plan.

Avdelingsdirektør Hilde Olea Simonsen fremholder at leskur og bysykkelen står i en særstilling siden de gir noe tilbake til innbyggerne.

– Hensynene som taler for en utvidet ordning, veier tyngre enn de som taler imot. Bysykkelordningen er et svært positivt tiltak for Oslos innbyggere og for en mindre bilbasert byutvikling, sier hun i en kommentar til ByplanOslo.

Saken om endring i «Skilt- og reklameplanen» er oversendt byrådet, men det er ikke klart når saken blir behandlet i bystyret.

Bysykkelordningen er et svært positivt tiltak for Oslos innbyggere og for en mindre bilbasert byutvikling.
Hilde Olea Simonsen