SEKS MILLIARDER: Her kommer Lambda, ytterst på Paulsenkaia. Direktør for Kulturbyggene i Bjørvika (KIB), Gunnar Leganger, skal forvandle seks milliarder kroner til nytt hovedbibliotek og nytt Munchmuseum.

Deich­manske og Munch­museet – hva nå?

Munchmuseets plassering er nå endelig bestemt og bystyret har vedtatt bygging og finansiering av det nye biblioteket. Gunnar Leganger er direktør for Kulturbyggene i Bjørvika (KIB), etaten som ble etablert i 2010 for å være byggherre for de to store kulturbyggene.

– Vi skal sørge for at gjennomføringen skjer i henhold til kommunens styrings- og bestillingsdokumenter og innenfor vedtatte kostnadsrammer, kvalitet og tidsplan. Prosjektledelsen blir ivaretatt av innleide konsulenter, sier Leganger.

Nytt Deichmanske hovedbibliotek kommer i felt A8, som er kvartalet mellom den nye Dronning Eufemiasgate og Operagaten, dvs. med hhv. Thon Hotell og Operaen som nærmeste naboer mot nord og sør.

For biblioteket er det så langt gjennomført internasjonal plan- og designkonkurranse. Der vant prosjektet «Diagonale» av norske Lund Hagem og Atelier Oslo i 2009. Videre er regulering og forprosjektering ferdig og klarsignal fra bystyret gitt. Samlet kostnad for bygget er anslått til 2,597 mrd.

– Vi jobber nå med detaljprosjektering, anbud og kontrahering. Byggefasen er beregnet til 2014–2016, sier Leganger.

Han legger ikke skjul på at grunnforholdene i Bjørvika er en stor utfordring bygningsteknisk, men det er tatt høyde for dette i kostnadsberegningen. Han regner derfor ikke med at vanskelige grunnforhold skal forsinke eller fordyre prosjektet.

Biblioteksbygget vil bli 30–35,5 m høyt og få fem etasjer pluss kjeller. Bruksarealet vil bli på 23 500 kvadratmeter. Hovedadkomst for publikum blir fra vest, men det blir også innganger mot nord og sørøst.

Innflytting og innkjøring av bygget og de tekniske anleggene skal etter planen skje i 2016, med åpning for publikum i 2016/2017. Det er beregnet to millioner besøkende hvert år.

Byggefasen er beregnet å foregå i årene 2015–2018. Deretter er det innflytting og innkjøring av bygget og de tekniske anleggene, før museet kan åpne for publikum i 2019.
Gunnar Leganger
FERDIG 2018: Deichmanske hovedbibliotek er tegnet av Lund Hagem Arkitekter og har ikke på langt nær opplevd kontroverser som Lambda (Illustrasjon Lund Hagem arkitekter)

Etter noen ekstra runder i bystyret, er det nå vedtatt at nytt Munchmuseum skal bygges på felt B5, den såkalte Paulsenkaia på østsiden av Akerselvas utløp, og at konseptet «Lambda» skal legges til grunn. Spanske Herreros Arquitectos vant den internasjonale plan- og designkonkurransen i 2009 med «Lambda» i samarbeid med norske LPO, men det oppfølgende reguleringsforslaget i 2011 ble forkastet av bystyret.

Nytt planprogram, med justeringer av forslaget fra 2011, har nettopp ligget ute til offentlig ettersyn. Nytt reguleringsforslag skal etter planen vedtas av bystyret våren 2014.

– Parallelt med reguleringsbehandlingen, vil vi fullføre forprosjekt og få gjennomført ekstern kvalitetssikring, sier Gunnar Leganger, som regner med at dette også blir vedtatt i løpet av 2014.

– Deretter blir det detaljprosjektering, anbud og kontrahering. Byggefasen er beregnet å foregå i årene 2015–2018. Deretter er det innflytting og innkjøring av bygget og de tekniske anleggene, før museet kan åpne for publikum i 2019. Kostnadsoverslag for det nye museet er ennå ikke klart.

Lambda, som har ført til mye offentlig debatt, blir 56,6 m høyt. Bygningen har en sokkel – et podium – på tre etasjer, mens høyhuset har 12. Det er ikke kjeller. Samlet bruksareal blir på 27 600 kvadratmeter. Fasaden vil bestå av bølgende, perforerte aluminiumsplater.

– Det meste av tårnet utgjøres av en betongkjerne som oppfyller alle museumstekniske krav og der all kunst skal oppbevares, sier Leganger, og mener at det ikke er noen grunn til å frykte for kunsten, slik enkelte har gjort.

Det er anslått at en halv million vil besøke museet hvert år. En betydelig del av dette er turister på rundtur i byen, og fra flere hold er det uttrykt bekymring for manglende plass for turistbussene. I arbeidet med den nye reguleringsplanen vurderes det ifølge Leganger å øke antall bussplasser i forhold til tidligere planer.

Egen energiløsning

Leganger forteller at Deichmanske bibliotek og Munchmuseet skal dekke sine varme- og kjølebehov ved å bruke sjøvann som energireservoar. Det planlegges en felles pumpestasjon med sirkulasjon i lukket krets. Begge byggene skal ha passivhusnivå. (illustrasjoner ok fra KIB)

Vi jobber nå med detaljprosjektering, anbud og kontrahering. Vanskelige grunnforhold skal ikke forsinke eller fordyre prosjektet.
Gunnar Leganger