Clarion Hotel Royal Christiania

Hotellet ligger i kvartalet mellom Biskop Gunnerus’ gate, Skippergata og Nygata, og ble bygget til OL i 1952 under navnet Hotell Viking. Hotellets bygningsmasse er senere utvidet mot nord i kvartalet.

Denne bebyggelsen, som nå ønskes utvidet med påbygg i høyden, har i dag ni etasjer. Forslag til ny reguleringsplan, som må til for å bygge høyere, har ligget ute til offentlig høring.

Utbygger ønsker 12 etasjer pluss en tilbaketrukket etasje mot Nygata, og 16 etasjer på en del mot Skippergata. Det vil gi plass til 268 nye rom. Hovedinngangen skal fortsatt være mot Biskop Gunnerus’ gate, men vil bli trukket noe inn for å gi bedre plass på fortauet.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et alternativ med henholdsvis 11 og 13 etasjer. Det gir 138 nye rom. Hotellets forslag overskrider grensene for maksimal byggehøyde i Oslo, som er 42 meter (med unntak av Bjørvika, Bispevika og Vaterland). I «Områdeprogram Oslo S» står det «nærmest den historiske bykjernen med Domkirken og Murbyen tillates ikke bygninger over 42 meter». Hotellet inngår i områdeprogrammets avgrensning og ligger nær den historiske bykjernen.

I begge alternativene til reguleringsplan blir det foreslått at det opprinnelige hotellet, som har 13 etasjer, den vestlige, lavere fløyen og Gasmangården, som avslutter kvartalet mot nord (i krysset Nygata/Skippergata), blir regulert til bevaring. Begge alternativene foreslår også opprustning av Skippergata, bl.a. for å håndtere busstrafikken til hotellet.

Forslag til ny reguleringsplan med to alternativer lå ute til offentlig høring frem til oktober 2013. Plan- og bygningsetaten går nå gjennom merknadene som kom inn og vil eventuelt justere innstillingen før det går til behandling i byrådet og bystyret, som gjør endelig vedtak.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et alternativ med henholdsvis 11 og 13 etasjer. Det gir 138 nye rom.