Mulig utforming av Løren Aktivitetspark, sett mot nord med Grefsenkollen i bakgrunnen. Her blir det ballspill, utendørs treningsapparater, klatrestativer mm. Illustrasjon De Gayardon Bureau.

Byrom­planer for Vollebekk, Løren og Økern på høring

Nye planer for de offentlige byrommene på Vollebekk, Løren og Økern er ute på høring, med frist 5. mai. – Vi må sikre at områdene som nå bygges ut blir gode områder å vokse opp i, bo i og jobbe i, sier Jørn Roar Moe i Plan- og Bygningsetaten.

Byggeaktiviteten er stor i Oslo. Fram mot 2030 er behovet 100 000 boliger, og seks millioner kvm næringslokaler. Mye av utbyggingen de nærmeste årene komme i nedre deler av Groruddalen, hvor Økern og Vollebekk ligger.

– Åpne rom er offentlige ansvarsområder. Veiledende planer for offentlige rom (VPOR) er viktige også for god forutsigbarhet for utbyggere med tanke på enkelte strukturelle og arealmessige rammer for deres prosjekter og i nærområdet, sier Moe.

– Det gir også utbygger og kommune forutsigbarhet om de økonomiske konsekvensene den nye bruken krever, for å gi området det innhold og kvaliteter som trengs, sier han.

Planene er ikke juridisk bindende, men viser ønskede helhetlige grep, og danner et grunnlag for privat og offentlig samarbeid og utbyggingsavtaler.

Vollebekk

Vollebekk er del av Groruddalssatsingen. Området har potensial for ny byutvikling, og en framtidig byutvikling med god kvalitet vil være en svært viktig forutsetning for varig løft. Vollebekk skal utvikles til et tett og mangfoldig byområde med gode offentlige byrom, blandet arealbruk og en bymessig bebyggelse.

– Gjennom Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) sikrer vi  byrommene, sier prosjektleder Lena Dänzer-Vanotti til ByplanOslo. – Hver utbygger fokuserer på sin egen eiendom og plasserer det offentlige rom hvor det passer best i forhold til sitt prosjekt. VPOR ser helheten i området og får det offentlige rom til å passe sammen på tvers av eiendomsgrensene for å skape størst mulig kvalitet i området. Et av hovedgrepene for Vollebekk er et gangstrøk prioritert for fotgjengere og syklister, som binder sammen byrommene. VPOR sikrer at byrommene får tilstrekkelig plass og at Vollebekk utvikles til et tett og mangfoldig byområde, sier hun.

Høringsutkast for Vollebekk 

 

Planene gir forutsigbarhet om de økonomiske konsekvensene den nye bruken krever for å gi området kvalitetene som trengs.
Illustrasjon av mulig utforming Hovinparken. Her ser vi blant annet Refstadbekken, som er tenkt tatt fram i dagen igjen, til en dam sentralt i parken.

Løren og Økern

Byggeaktiviteten på Løren og Økern er i dag stor. Området er i ferd med å utvikle seg til regionalt knutepunkt og boligby. I tillegg til dagens ca. 2000 bygde boliger er det et potensial på om lag 5000 nye boliger i området. Overgangen fra bilbasert industri- og lagervirksomhet til et tett byområde med mye boliger, innebærer imidlertid at det må avsettes areal til parker, gater, forbindelser, torg og møteplasser.

Utviklingen av offentlige rom i området har frem til nå skjedd gjennom en prosjektbasert utvikling.  VPOR for Løren og Økern setter hele området inn i en større sammenheng. Planen skal sikre at de offentlige rom spiller sammen og danner en helhet.

Økern og Løren har  flest barn i Oslo i forhold til befolkning. Hele 13 prosent av befolkningen er under fem år. Prosjektleder Kristine Viste Eriksen trekker spesielt fram parkene som viktige offentlige rom. – I et område med mye asfalt og lite lekeareal, blir parkene viktige møteplasser og identitetsskapende elementer, sier hun.   

– Hovinparken ønsker vi skal bli en områdepark, en hovedpark for området. Vi har satt av 25 mål i forbindelse med et grøntdrag. Refstadbekken skal åpnes og vil ende i en dam i Hovinparken, forteller hun.

Den mindre Lørenparken blir en aktivtetspark, med ballspill, utendørs treningstustyr, klatring etc.

Det avholdes informasjonsmøte om forslaget onsdag 9. april 2014 kl 18.00 i Plan- og bygningsetatens lokaler i Vahls gt. 1.

Høringsutkast for Løren og Økern