NY BUSSTERMINAL: Utvalget anbefaler denne løsningen for ny bussterminal – på tvers av jernbanesporene, inn mot stasjonsbygningen på Oslo S (Illustrasjon COWI / MAD)

Buss­terminal over jern­bane­sporene

Den sterke trafikkøkningen de neste 20 årene tvinger fram en ny bussterminal nær Oslo S. Fire alternativer er utredet, og rapporten fra plansamarbeidet anbefaler å legge terminalen på tvers av sporområdet.

En utvidet busstasjon nær Oslo S har vært en vesentlig forutsetning i mandatet for plansamarbeidet om rapporten ”Utvikling av kollektivpunktet Oslo S”. Ruter As har tidligere laget en ”Konseptvalgutredning for ny bussterminal”, der det er lagt til grunn en kapasitetsøkning på minst 60 prosent i forhold til i dag og bedre kvalitet for de reisende.

Dette er de fire alternativene

0. Beholde dagens bussterminal, med busser i pendeldrift og terminaler utenfor Oslo sentrum.
1. Bussterminal midt på sporområdet
2. Bussterminal over buttsporene (endesporene på sørsiden av jernbanesporene)
3. Oslo bussterminal i to etasjer i Galleri Oslo.

Konseptvalgutredningen anbefaler alternativ 1. Det samme gjør rapporten fra plansamarbeidet: et kompakt kollektivknutepunkt med bussterminal i en brokonstruksjon tvers over sporområdet på Oslo S ville være den beste løsningen. De to andre løsningene frarådes. 

En siste mulig løsning er samme trafikknivå som på dagens bussterminal, men med 38 busser i pendeldrift og 40 busser som må stoppe på terminaler utenfor Oslo sentrum.

Man ser imidlertid at terminal midt på sporområdet kan være vanskelig å gjennomføre, bl.a. på grunn av driftsproblemer og risiko for uønskede hendelser i anleggsperioden, samt setningsproblemer.  I det videre arbeidet må mulige problemer defineres og tiltak for å redusere dem konkretiseres.

Et kompakt kollektiv=knutepunkt med bussterminal i en brokonstruksjon tvers over sporområdet på Oslo S ville være den beste løsningen.
Fra Planprogrammet
ALTERNATIV 3: Bussterminalen legges på sørsiden av jernbanesporene, over buttsporene (Illustrasjon COWI / MAD).

PLANPROGRAM SIKRER GOD SAMORDNING

Et planprogram må lages når det ansees at en reguleringsplan vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal redegjøre for formål, forholdet til overordnede planer, viktige problemstillinger, aktuelle alternativer, hvilke temaer som må konsekvensutredes og tidsplan for gjennomføring. Planprogrammet skal ha vært på høring og være fastsatt av kommunen før en går videre med detaljreguleringsforslag og konsekvensutredning.

Hensikten med et felles planprogram i dette området er å sikre god samordning mellom prosjektene. Plan- og bygningsetaten vil samordne prosessen og sørge for at forslaget til planprogram sendes ut til høring. Planprogrammet må være fastsatt før mer detaljerte reguleringsplaner og utkast til konsekvensutredninger kan behandles.

FAKTA:
Felles planprogram

Plansamarbeidet anbefaler at det lages et felles planprogram for ny jernbanestasjon Oslo S (ROM Eiendom), ny bussterminal (Ruter) og Biskop Gunnerus’ gate 14 b (KLP Eiendom). Dette arbeidet er startet.